ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stamper

S T AE1 M P ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stamper-, *stamper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stamper[N] ผู้ประทับตรา, See also: ผู้ลงตราประทับ
stamper[N] กระเดื่องบดแร่, See also: เครื่องบดแร่
stamper[N] แม่พิมพ์จานเสียง

CMU English Pronouncing Dictionary
STAMPER    S T AE1 M P ER0

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stamper \Stamp"er\ (st[a^]mp"[~e]r), n.
   1. One who stamps.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument for pounding or stamping.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stamper
   n 1: a workman whose job is to form or cut out by applying a
      mold or die (either by hand or by operating a stamping
      machine)
   2: someone who walks with a heavy noisy gait or who stamps on
     the ground [syn: {stamper}, {stomper}, {tramper}, {trampler}]
   3: a power tool that stamps; "a metal stamper" [syn: {stamping
     machine}, {stamper}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stamper /stɑmpər/
  pestle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top