ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squally

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squally-, *squally*, squal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squally[ADV] อย่างร้องดังลั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squally (j) skwˈɔːliː (s k w oo1 l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squally \Squall"y\ (-[y^]), a.
   1. Abounding with squalls; disturbed often with sudden and
    violent gusts of wind; gusty; as, squally weather.
    [1913 Webster]
 
   2. (Agric.) Interrupted by unproductive spots; -- said of a
    field of turnips or grain. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Weaving) Not equally good throughout; not uniform;
    uneven; faulty; -- said of cloth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squally
   adj 1: characterized by short periods of noisy commotion; "a
       home life that has been extraordinarily squally" [syn:
       {squally}, {squalling}]
   2: characterized by brief periods of violent wind or rain; "a
     grey squally morning"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top