ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spicula

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spicula-, *spicula*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spicula[N] หนาม, Syn. spicule
spiculate[ADJ] แหลมอย่างเข็ม, Syn. spicular

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spicular; spinescentเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spicula \Spic"u*la\, n.; pl. {Spiculae}. [NL., dim. of L. spica
   a spike, ear.] (Bot.)
   (a) A little spike; a spikelet.
   (b) A pointed fleshy appendage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiculum \Spic"u*lum\, n.; pl. {Spicula}. [L., a little point.]
   (Zool.)
   Same as {Spicule}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top