Search result for

spartes

(110 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spartes-, *spartes*, sparte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spartes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spartes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esparto[N] ต้นหญ้าที่ใบยาวหยาบ ของทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ เชือกหรือเสื่อได้
spartan[ADJ] เรียบง่าย, Ant. luxurious
Spartan[N] ชาวเมืองสปาร์ตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispartvt. ,vi. แยก,แบ่งแยก
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
dispart(vt) แยก,แบ่งแยก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspartateแอสปาร์เตท, แอสพาเตต [การแพทย์]
Aspartate Aminotransferaseแอสปาเทต อะมืโนทรานสเฟอเรส, แอสปาร์เทต อะมีโนทรานสเฟอเรส, เอ็นซัยม์แอสพาเตทอะมิโนทราสเฟอเรส [การแพทย์]
Asparticแอสพาติค [การแพทย์]
Aspartic Acidกรดแอสปาร์ติก, กรดแอสพาติก, กรดแอสพาติค, แอสปาร์ติคแอซิด, กรดแอสปาร์ติค [การแพทย์]
Aspartic Hydrochlorideแอสพาติคไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spartacus,Spartacus, Old Wounds (2010)
Spartacus!Spartacus! Wrath of the Gods (2012)
In ancient Sparta, important matters were decided by who shouted loudest.ชนเผ่ากรีกโบราณสปารตา, สถานการณ์สำคัญถูกชี้ขาดได้ด้วยคนที่เสียงดังสุด Doubt (2008)
Fortunately, we are not in ancient Sparta.โชคไม่ดีที่พวกเราไม่ในอยู่ในยุคสปารตา Doubt (2008)
Sparta? Yup.ใช่ ที่นี่ Episode #1.18 (2009)
Spartacus he was called.เขาจะถูกเรียกว่า "สปาทาคัส" The Red Serpent (2010)
This man, this spartacus,ชายคนนี้ ,สปาทาคัส The Red Serpent (2010)
spartacus!สปาทาคัส ! The Red Serpent (2010)
Spartacus, spartacus!สปาทาคัส ! สปาทาคัส ! The Red Serpent (2010)
Spartacus, spartacus!สปาทาคัส ! สปาทาคัส ! The Red Serpent (2010)
Spartacus!สปาตาคัส! Shadow Games (2010)
What if crixus were joined by your man spartacus?แล้วถ้าคริกซัสร่วมมือกับ สปาตาคัสล่ะ ? Shadow Games (2010)
Crixus and spartacus for the match.คริกซัสและสปาร์ตาคัส สำหรับการแข่งขันนี้ Shadow Games (2010)
Not spartacus, that thing from the pits?คงไม่ใช่สปาตาคัส สัตว์จากหลุมนั่นหรอกนะ? Shadow Games (2010)
Crixus and spartacus face the shadow of death?คริกซัสกับสปาตาคัส สู้กับเงามัจจุราช Shadow Games (2010)
And that is all it is, spartacus.และนั่นแหละความจริง , สปาตาคัส Shadow Games (2010)
A word of advice, spartacus.ข้ามีคำแนะนำ สปาตาคัส Shadow Games (2010)
Behold, spartacus!นั้นไง สปาร์ตาคัส! Shadow Games (2010)
-Spartacus is an undead.สปาตาคัสมันอย่างกับศพเดินได้ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Spartacus escaped the attempt glaber to assassinate him.สปาตาคัสรอดจากการลอบสังหาร ของเกลเบอร์ ที่สนามประลองนะ Sacramentum Gladiatorum (2010)
If Spartacus survive the oath the arena will be your grave it should have been.ถ้าสปตาคัสอยู่รอดตามที่สาบาน สนามประลองจะเป็นของมัน ทั้งที่ตอนแรกจะเป็นสุสานของมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
The Spartacus who everyone is talking about.นี่คือสปาร์ตาคัส ที่ทุกคนแพล่มถึงหรอ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Spartacus?สปาตาคัสรึ ข้าชื่อ... Sacramentum Gladiatorum (2010)
Prove us wrong, Spartacus.พิสูจน์ว่าเราคิดผิดสิ สปาตาคัส Sacramentum Gladiatorum (2010)
Spartacus!สปาตาคัส Sacramentum Gladiatorum (2010)
Make-double with Spartacus.ซ้อมกับสปาร์ตาคัส Sacramentum Gladiatorum (2010)
Spartacus! The gods did not piss on me enough for one day?สปาร์ตาคัส! พระเจ้ายังให้ฉันซวยไม่พอหรอวะวันนี้ Sacramentum Gladiatorum (2010)
But Spartacus worth much more. Its value is much higher the sum of the others.สปาร์ตาคัสมันมีค่าสูงกว่า มันมีค่าเกินกว่าผลลัพธ์ทั้งหมด Sacramentum Gladiatorum (2010)
Spartacus! In position!สปาร์ตาคัส ประจำที่ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Spartacus!สปาร์ตาคัส! Sacramentum Gladiatorum (2010)
Spartacus!สปาตาคัส Legends (2010)
Spartacus!สปาตาคัส Legends (2010)
Spartacus!สปาร์ตาคัส! Legends (2010)
I keep pace with the mighty Spartacus.ข้าเดินไปพร้อมกับสปาร์ตาคัสผู้ยิ่งใหญ่ Legends (2010)
What make you of Spartacus as replacement in our primus?ทำไมเจ้าจึงไม่เลือกให้สปาร์ตาคัสแทนในคู่เอกล่ะ? Legends (2010)
Spartacus is yet the animal.สปาร์ตาคัสยังเป็นเฉกเช่นสัตว์ร้าย Legends (2010)
Spartacus!สปาร์ตาคัส Legends (2010)
Spartacus, the dog who defies death!สปาร์ตาคัส หมาที่ปฎิเสธความตาย Legends (2010)
Spartacus has struck a chord.สปาร์ตาคัสมันเยี่ยมจริงๆ Legends (2010)
Behold Spartacus!นี่คือ สปาร์ตาคัส Legends (2010)
Spartacus! Spartacus!สปาร์ตาคัส สปาร์ตาคัส Legends (2010)
Spartacus! Spartacus!สปาร์ตาคัส สปาร์ตาคัส Legends (2010)
Spartacus fought well! Let him live to fight another day! A sour bite to end the meal.สปาร์ตาคัสสู้ได้เยี่ยมมาก ไว้ชีวิตมันเพื่อสู้ในวันหน้า อย่างนี้น่าจะจบชีวิตมันซะ Legends (2010)
Yet Spartacus was of some cost to me...สปาร์ตาคัสยังมีค่าสำหรับข้าอยู่ Legends (2010)
Spartacus, dog who defies death!สปาตาคัส ไอ้หมาบ้าที่ไม่กลัวตาย The Thing in the Pit (2010)
Spartacus and kerza prove worthless in the arena.สปาตาคัสและเคอร์ซ่าพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไร้ค่า The Thing in the Pit (2010)
Behold, spartacus!ด้านนี้นสปาตาคัส The Thing in the Pit (2010)
Spartacus draws caestus!สปาตาคัสเสมอเคตัส! The Thing in the Pit (2010)
Place ten denarii on spartacus.แทง 10 เดนารี ข้างสปาตาคัส The Thing in the Pit (2010)
Spartacus! Victor!สปาตาคัส ชนะ! The Thing in the Pit (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สปาร์ต้า ปราก[TM] (Sápātā prāk) EN: Sparta Prague   FR: Sparta Prague [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARTA    S P AA1 R T AH0
SPARTZ    S P AA1 R T S
SPARTAN    S P AA1 R T AH0 N
SPARTECH    S P AA1 R T EH2 K
ASPARTAME    AE1 S P ER0 T EY2 M
SPARTACUS    S P AA1 R T AH0 K AH0 S
SPARTANBURG    S P AA1 R T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Spartan    (n) (s p aa1 t n)
Spartans    (n) (s p aa1 t n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter [Add to Longdo]
Asparaginsäure {f} [biochem.]Aspartic Acid [Add to Longdo]
Basspartie {f}bass part [Add to Longdo]
Einweihungsparty {f}housewarming party [Add to Longdo]
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip [Add to Longdo]
Geschäftspartner {m}; Geschätspartnerin {f}business partner [Add to Longdo]
Geschäftsparty {f}business bash [Add to Longdo]
Gesprächspartner {m}interlocutor [Add to Longdo]
Kooperationspartner {m}cooperation partner [Add to Longdo]
Lebensgefährte {m}; Lebensgefährtin {f}; Lebenspartner {m}; Lebenspartnerin {f}(life) companion; partner in life [Add to Longdo]
Oppositionspartei {f}opposition party [Add to Longdo]
Partner {m}; Geschäftspartner {m}associate partner [Add to Longdo]
Partner {m}; Partnerin {f}; Lebenspartner {m}; Lebenspartnerin {f} (in wilder Ehe; nicht verheiratet)cohabitant [Add to Longdo]
Rechtspartei {f} | Rechtsparteien {pl}right-wing party | right-wing parties [Add to Longdo]
Regierungspartei {f}ruling party [Add to Longdo]
Spartrafo {m} [electr.]autotransformer [Add to Longdo]
Verhandlungspartner {pl}parties to a deal [Add to Longdo]
Vertragspartner {m}; Vertragspartei {f} | Vertragspartner {pl}; Vertragsparteien {pl}contracting party; party to a contract | contracting parties; parties to a contract [Add to Longdo]
Vertragspartner {m}; Handelspartner {m}trade partner [Add to Longdo]
Vertriebspartner {m}sales partner; reseller [Add to Longdo]
aufsparen; sparen | aufsparend; sparend | aufgespart; gespartto save | saving | saved [Add to Longdo]
knausern (mit); sparen (an) | knausernd; sparend | geknausert; gespart | knausert; spart | knauserte; sparteto skimp (on) | skimping | skimped | skimps | skimped [Add to Longdo]
spartanisch {adj} | spartanisch leben; ein spartanisches Leben führenSpartan | to lead a Spartan life [Add to Longdo]
Ein ausgegebener Pfennig ist oft nützlicher als ein gesparter.A penny is sometimes better spent than spared. [Add to Longdo]
ÖVP : Österreichische VolksparteiAustrian People's Party [Add to Longdo]
SED : Sozialistische Einheitspartei DeutschlandsUnited Socialist Party (of East-Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスパラギン酸[アスパラギンさん, asuparagin san] (n) aspartic acid [Add to Longdo]
アスパルテーム[, asuparute-mu] (n) aspartame [Add to Longdo]
スパルタ[, suparuta] (n,adj-no) (1) (abbr) Sparta; (2) (See スパルタ教育) hard education or training [Add to Longdo]
スパルタキアード[, suparutakia-do] (n) Spartacus Games (Socialist Olympics) (rus [Add to Longdo]
連玉(ateji)[れだま;レダマ, redama ; redama] (n) (uk) Spanish broom (Spartium junceum) (spa [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天冬氨酸[tiān dōng ān suān, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] aspartic acid (Asp), an amino acid [Add to Longdo]
天冬苯丙二肽酯[tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄊㄞˋ ㄓˇ, ] aspartame C14H18N2O (artificial sweetener) [Add to Longdo]
斯巴达[Sī bā dá, ㄙ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, / ] Sparta [Add to Longdo]
阿斯巴特[ā sī bā tè, ㄚ ㄙ ㄅㄚ ㄊㄜˋ, ] aspartame C14H18N2O (artificial sweetener) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
与党[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
野党[やとう, yatou] Opposition, Oppositionspartei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top