ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

southerly

S AH1 DH ER0 L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -southerly-, *southerly*, souther
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
southerly[ADJ] ไปทางใต้
southerly[ADV] ไปทางใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
southerly(เซา'เธอลี) adj.,adv. ทางทิศใต้, See also: southerliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
southerly(adj) ไปทางใต้,ไปทางทิศใต้,จากทิศใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Southerly windลมฝ่ายใต้ [อุตุนิยมวิทยา]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUTHERLY    S AH1 DH ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
southerly    (j) sˈʌðəliː (s uh1 dh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凱風[がいふう, gaifuu] (n) southerly wind [Add to Longdo]
黒南風[くろはえ, kurohae] (n) southerly wind blowing at the start of the rainy season [Add to Longdo]
真風[まじ, maji] (n) (1) southerly breeze; (2) true wind [Add to Longdo]
南寄り[なんより;みなみより, nanyori ; minamiyori] (n) southerly (wind); from the south [Add to Longdo]
南風[なんぷう;みなみかぜ;はえ, nanpuu ; minamikaze ; hae] (n) (1) south wind; southerly wind; (2) (arch) summer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Southerly \South"er*ly\ (?; 277), a.
   Southern.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 South southerly \South` south"er*ly\ (Zool.)
   the old squaw; -- so called in imitation of its cry. Called
   also {southerly}, and {southerland}. See under {Old}.
   [1913 Webster] Southward

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 southerly
   adv 1: toward the south; "the ship turned southerly" [syn:
       {southerly}, {southward}, {southwards}]
   2: from the south; "a wind blew southerly"
   adj 1: situated in or oriented toward the south; "a southern
       exposure"; "took a southerly course" [syn: {southerly},
       {southern}]
   2: from the south; used especially of wind; "a hot southerly
     wind"; "southern breezes"; "the winds are southerly" [syn:
     {southerly}, {southern}]
   n 1: a wind from the south [syn: {south wind}, {souther},
      {southerly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top