Search result for

snubs

(54 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snubs-, *snubs*, snub
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา snubs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *snubs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snub[VT] ดูแคลน, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, Syn. scorn, ignore, spurn
snub[N] การดูแคลน, See also: การดูถูก, Syn. denial, dismissal, rejection, Ant. acceptance, welcome
snub[ADJ] ทู่, See also: ทื่อ, Syn. blunt, unsharped
snubby[ADJ] ซึ่งมีจมูกทู่, See also: ซึ่งมีจมูกแบน
snubby[ADJ] ซึ่งชอบดูถูกคนอื่น
snubber[N] คนชอบดูถูกคนอื่น
snub-nosed[ADJ] จมูกรั้น, See also: จมูกสั้นและเชิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด

English-Thai: Nontri Dictionary
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ
snub(vt) บอกปัด,ปฏิเสธ,ตำหนิ,วางปึ่ง
snubby(adj) เชิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cool shit, that. Smith Wesson snub nosed.38.ของดีด้วย สมิธแอนด์วัตสันลำกล้องจุดสามแปด Harry Brown (2009)
You are genuinely upset at being mockingly snubbed by a mock wedding?คุณจะอารมณ์เสียจริงๆ ที่ถูกเยาะเย้ย โดยล้อเลียนการแต่งงานเหรอ Fall from Grace (2011)
I just like the image of a Vietnamese guy in a priest's outfit with a snub-nosed .44.ผมแค่ชอบภาพลักษณ์ของชายเวียตนาม ในชุดบาทหลวงพร้อมปืน snub-nosed .44 Seven Psychopaths (2012)
It looks they were all from a .38 snub-nose.ดูเหมือนทั้งหมดมาจาก ปืนจุด38ลำกล้องสั้น  ()
And I don't know why, but I rather snubbed his kind invitation to go with him to Mumbai.ไม่รู้ว่าทำไม แต่ฉันอยากบอกปัดคำเชิญ ที่จะไปมุมไบกับเขา The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Our invitation has been snubbed, Mr. Frum.คำเชิญของเราถูกปฏิเสธอย่างไม่ไยดี คุณฟรัม The Legend of Tarzan (2016)
You fuck me, then snub me.ตอบมา Fight Club (1999)
I'll never know... what the managing director of Ginei Studios... saw in a snub-nosed little girl on her way to school.ฉันก็ไม่รู้ว่า... อะไรที่ทำให้ผู้บริหาร แห่งสตูดิโอ จิเนอิ... เห็นในตัวเด็กสาวจมูกบี้ตัวเล็กๆ ที่กำลังเดินไปโรงเรียน. Millennium Actress (2001)
I'm afraid I'll either snub you or slap you, so I decided to record this for youถ้าฉันเจอเธอตัวเป็นๆล่ะก็ ฉันกลัวว่า ฉันจะ ทั้งเชิ่ด ทั้งตบเธอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Despite the restaurant snub,แม้ว่าจะถูกเมินที่ร้านอาหาร Numb (2007)
And over here, I got my favourite Nubian man, MC Gusto.Und hier drüben ist mein Lieblingsnubier, MC Gusto. CB4 (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูถูกดูแคลน[V] look down upon, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront, Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม, Example: เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะเลิกดูถูกดูแคลนความคิดความอ่านของเราสักที, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ดูหมิ่นดูแคลน[V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
บี้[ADJ] flat, See also: snub, Syn. แบน, Example: ฉันชอบจมูกบี้ของเธอทำให้หน้าเธอน่ารักเหมือนตุ๊กตา, Thai definition: ที่มีลักษณะแฟบผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug   FR: retroussé
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose   

CMU English Pronouncing Dictionary
SNUB    S N AH1 B
SNUBBED    S N AH1 B D
SNUBBING    S N AH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snub    (v) (s n uh1 b)
snubs    (v) (s n uh1 b z)
snubbed    (v) (s n uh1 b d)
snubbing    (v) (s n uh1 b i ng)
snub-nosed    (j) - (s n uh1 b - n ou1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stupsnase {f} | Stupsnasen {pl}snub nose | snub noses [Add to Longdo]
ablehnento snub [Add to Longdo]
brüskieren; vor den Kopf stoßento snub [Add to Longdo]
stupsnasig {adj}snub-nosed [Add to Longdo]
zurechtweisen; rüffeln; anfahren | zurechtweisend; rüffelnd; anfahrend | zurechtgewiesen; gerüffelt; angefahren | er/sie weist zurecht; er/sie rüffelt | ich/er/sie wies zurecht; ich/er/sie rüffelteto snub | snubbing | snubbed | he/she snubs | I/he/she snubbed [Add to Longdo]
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.]Irrawaddy dolphin; snubfin dolphin (Orcaella brevirostris) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with [Add to Longdo]
団子鼻[だんごばな;だんごっぱな, dangobana ; dangoppana] (n) snub nose; pug nose; button-shaped nose; bulbous nose; cauliflower-shaped nose [Add to Longdo]
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷落[lěng luò, ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, ] desolate; unfrequented; to treat sb coldly; to snub; to cold shoulder [Add to Longdo]
窝脖儿[wō bó r, ㄨㄛ ㄅㄛˊ ㄖ˙, / ] to suffer a snub; to meet with a rebuff [Add to Longdo]
自讨没趣[zì tǎo méi qù, ㄗˋ ㄊㄠˇ ㄇㄟˊ ㄑㄩˋ, / ] to invite a snub; to court a rebuff [Add to Longdo]
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, / ] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top