ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smuggle

S M AH1 G AH0 L   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smuggle-, *smuggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smuggle[VI] ลักลอบนำเข้า
smuggle[VT] ลักลอบนำเข้า
smuggle in[PHRV] ลักลอบนำเข้า, Ant. smuggle out
smuggle out[PHRV] ลักลอบนำออก, Ant. smuggle in
smuggle past[PHRV] ลักลอบนำผ่าน
smuggle through[PHRV] ลักลอบเข้าประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smuggle(สมัก'เกิล) vt.,vi. ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย,แอบถือไปด้วย, See also: smuggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smuggle(vt) ลอบนำเข้า
smuggler(n) คนลอบนำของเถื่อนเข้ามา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smuggle their manuscripts out to the West?ลักลอบนำต้นฉบับของพวกเขาออกไปทางทิศตะวันตกหรือไม่ The Russia House (1990)
So, when Andy Dufresne came to me in 1949 and asked me to smuggle Rita Hayworth into the prison for him,ดังนั้นเมื่อแอนดี้ Dufresne มาหาผมในปี 1949 และถามฉันที่จะลักลอบนำริต้า Hayworth เข้าไปในคุกสำหรับเขา The Shawshank Redemption (1994)
My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.น้องสาวของฉันกำลังจะแอบเอาออกไปด้วย... ตัวอย่างของไวรัส พวกเขากำลังพัฒนา Resident Evil (2002)
He uses it to smuggle programs in and out of the Matrix.เขาใช้มันในการลักลอบโปรแกรม เข้า และออกจากเมทริกซ์ The Matrix Revolutions (2003)
Who do you think smuggles all the medicine into the camp?นายคิดว่าใครเป็นลักลอบส่งยา เข้ามาในค่ายกักกันล่ะ? The Great Raid (2005)
They'll find some other way to smuggle it in.เดี๋ยวพวกเค้าก็หาทางลักลอบเอาเข้ามาอีกจนได้ The Great Raid (2005)
I'd have to smuggle you in as illicit goods.คงต้องลักลอบเข้าไป เหมือนสินค้าผิดกฎหมาย The Constant Gardener (2005)
We're gonna have to smuggle in some dollars.เราต้องลักลอบขนดอลลาร์เข้าไป Faith Like Potatoes (2006)
But why I ask is last month we arrested three soldiers who were trying to smuggle heroin in from Kuwait.แต่ที่ผมถามเพราะ เดือนที่แล้ว... ..เราจับทหาร 3 คน ขณะจะขนเฮโรอีนจากคูเวต In the Valley of Elah (2007)
No.No,it's a reality,it's,it'S... it's called varatril and,and,and if you... look,if you are asking me to smuggle drugs into this prison,then... no,no,I'm not...ไม่ ไม่ ไม่ใช่เลย ก็แค่... ยาชื่อ วาราทริล แล้วถ้าคุณ... ถ้าคุณขอให้ผมลักลอบเอายามาให้คุณในคุกนี่ล่ะก็... Call Waiting (2007)
I'm not asking you to smuggle it.ไม่ ไม่ ผมไม่ได้ขอให้คุณลักลอบเอาเข้ามา Call Waiting (2007)
No,this is the stroller used to smuggle the bomb dress out of Feratelli's clothing store.ไม่ใช่ รถเข็นนี่ใช้ขโมยเสื้อผ้าออกจากร้านเฟอราเทลลี่ Bombshell (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smuggleIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
smuggleThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าของเถื่อน[V] smuggle, Thai definition: ลอบนำสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้
ลักลอบ[V] smuggle, Syn. แอบซ่อน, ซ่อนเร้น, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลักลอบนำสินค้าเข้ามาทางชายแดนภาคใต้เสียเอง, Thai definition: ลอบเอาไป, ลอบเอามา
หนีภาษี[ADJ] smuggled, Syn. เลี่ยงภาษี, Example: ไม่อยากให้มีการโพสขายรถหนีภาษี ไม่มีทะเบียน ในเวบของเราเลย, Thai definition: ไม่ยอมเสียภาษี
สินค้าหนีภาษี[N] smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
ของเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai definition: ของที่ผิดกฎหมาย
ของหนีภาษี[N] smuggled goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle   FR: passer en fraude ; entrer furtivement
หนีภาษี[adj.] (nī phāsī) EN: smuggled   
ยึดของหนีภาษี[v. exp.] (yeut khøng nī phāsī) EN: seize smuggled goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMUGGLE S M AH1 G AH0 L
SMUGGLED S M AH1 G AH0 L D
SMUGGLER S M AH1 G L ER0
SMUGGLER S M AH1 G AH0 L ER0
SMUGGLERS S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS S M AH1 G AH0 L ER0 Z
SMUGGLER'S S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G L ER0 Z
SMUGGLERS' S M AH1 G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smuggle (v) smˈʌgl (s m uh1 g l)
smuggled (v) smˈʌgld (s m uh1 g l d)
smuggler (n) smˈʌglər (s m uh1 g l @ r)
smuggles (v) smˈʌglz (s m uh1 g l z)
smugglers (n) smˈʌgləz (s m uh1 g l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, ] smuggled product; contraband; pirate product, #179,095 [Add to Longdo]
走私货[zǒu sī huò, ㄗㄡˇ ㄙ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner [Add to Longdo]
密入国斡旋業者[みつにゅうこくあっせんぎょうしゃ, mitsunyuukokuassengyousha] (n) people smuggler [Add to Longdo]
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]
密輸船[みつゆせん, mitsuyusen] (n) smuggler [Add to Longdo]
密輸品[みつゆひん, mitsuyuhin] (n) smuggled goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smuggle \Smug"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Smuggled}; p. pr. & vb.
   n. {Smuggling}.] [Of Low German or Scand. origin; cf. LG.
   smuggeln, D. smokkelen, G. schmuggeln, Dan. smugle, Sw. smyga
   to introduce or convey secretly, Dan. i smug secretly, D.
   smuigen to eat in secret, AS. sm?gan to creep. See {Smock}.]
   1. To import or export secretly, contrary to the law; to
    import or export without paying the duties imposed by law;
    as, to smuggle lace.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To convey or introduce clandestinely.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smuggle \Smug"gle\, v. i.
   To import or export in violation of the customs laws.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smuggle
   v 1: import or export without paying customs duties; "She
      smuggled cigarettes across the border"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top