ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sluice

S L UW1 S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sluice-, *sluice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sluice[N] ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง, See also: ประตูระบายน้ำ, Syn. conduit, floodgate, watergate
sluice[N] น้ำที่กักเก็บไว้โดยประตูน้ำ
sluice[N] ช่องระบายน้ำ, See also: ทางระบายน้ำ
sluice[VT] ล้างออกด้วยน้ำ, See also: ชะล้างด้วยน้ำ, Syn. bathe, dip, rinse
sluice[VI] ออกจากประตูน้ำ
sluice[VT] ปล่อยออกจากประตูน้ำ, See also: เคลื่อน (บางอย่าง) ออกจากประตูน้ำ, ส่งผ่านทางประตูน้ำ
sluice[VI] ไหลผ่าน, See also: ไหลทะลัก, ไหลชะล้าง
sluice[VI] พุ่ง (น้ำ), See also: พุ่งปรู๊ด, ไหลทะลัก
sluice out[PHRV] ล้างน้ำออก, See also: ชะล้างออก
sluice down[PHRV] ล้างน้ำจำนวนมาก, See also: ชะล้างด้วยน้ำจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sluice(สลูสฺ) n. ประตูน้ำ,ประตูน้ำชักขึ้นลง,รางน้ำ,ทางระบายน้ำ,น้ำที่เก็บไว้โดยประตูน้ำ,ฝายน้ำล้น,น้ำที่ระบายออก vt. ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ,ปล่อยน้ำออก,ไขน้ำล้าง,ปล่อยน้ำชะล้าง vi. ไหลผ่าน,ไหลทะลัก,ไหลชะล้าง,ไหลเชี่ยวกราก

English-Thai: Nontri Dictionary
sluice(n) ท่อไขน้ำ,ประตูระบายน้ำ,ทางระบายน้ำ,รางน้ำ
sluice(vt) สาดน้ำ,ไขน้ำออก,ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sluicesluice, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sluice gatesluice gate, บานระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sluicewaysluiceway, ทางระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, sluice the puke off me. The romance.อ้า, ประตูน้ำอ้วกของฉัน โรแมนติคเนอะ Fire: Part 2 (2013)
JAMES: the sluice will coat the ship with the perfect amount, and at that point, we take to the skies!JAMES: ประตูน้ำจะขน เรือที่มีจำนวนเงินที่สมบูรณ์แบบ และที่จุดนั้น เราใช้เวลาไปฟากฟ้า! The Pirate Fairy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประตูน้ำ[n.] (pratūnām) EN: water gate ; sluice   FR: écluse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUICE    S L UW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sluice    (v) slˈuːs (s l uu1 s)
sluiced    (v) slˈuːst (s l uu1 s t)
sluices    (v) slˈuːsɪz (s l uu1 s i z)
sluicegate    (n) slˈuːsgɛɪt (s l uu1 s g ei t)
sluicegates    (n) slˈuːsgɛɪts (s l uu1 s g ei t s)
sluice-valve    (n) slˈuːs-vælv (s l uu1 s - v a l v)
sluice-valves    (n) slˈuːs-vælvz (s l uu1 s - v a l v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水闸[shuǐ zhá, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄚˊ, ] sluice; water gate; waterlocks; floodgate; lock; dam, #38,766 [Add to Longdo]
泄洪闸[xiè hóng zhá, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄓㄚˊ, / ] sluice-gate; flood discharge valve [Add to Longdo]
溜槽[liū cáo, ㄌㄧㄡ ㄘㄠˊ, ] sluice; chute [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleusensteuerung {f}sluice management [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堰(P);井堰[せき(堰)(P);いせき;い(堰)(ok), seki ( seki )(P); iseki ; i ( seki )(ok)] (n) dam; weir; barrier; sluice; (P) [Add to Longdo]
取水口[しゅすいこう, shusuikou] (n) intake port; water intake; sluice gate [Add to Longdo]
水門[すいもん, suimon] (n) sluice gate; water gate; flood gate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sluice \Sluice\, n. [OF. escluse, F. ['e]cluse, LL. exclusa,
   sclusa, from L. excludere, exclusum, to shut out: cf. D.
   sluis sluice, from the Old French. See {Exclude}.]
   1. An artifical passage for water, fitted with a valve or
    gate, as in a mill stream, for stopping or regulating the
    flow; also, a water gate or flood gate.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an opening or channel through which anything flows;
    a source of supply.
    [1913 Webster]
 
       Each sluice of affluent fortune opened soon.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
       This home familiarity . . . opens the sluices of
       sensibility.             --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. The stream flowing through a flood gate.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) A long box or trough through which water flows,
    -- used for washing auriferous earth.
    [1913 Webster]
 
   {Sluice gate}, the sliding gate of a sluice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sluice \Sluice\, v. t. [imp. & p. p. {Sluiced}; p. pr. & vb. n.
   {Sluicing}.]
   1. To emit by, or as by, flood gates. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To wet copiously, as by opening a sluice; as, to sluice
    meadows. --Howitt.
    [1913 Webster]
 
       He dried his neck and face, which he had been
       sluicing with cold water.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. To wash with, or in, a stream of water running through a
    sluice; as, to sluice eart or gold dust in mining.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sluice
   n 1: conduit that carries a rapid flow of water controlled by a
      sluicegate [syn: {sluice}, {sluiceway}, {penstock}]
   v 1: pour as if from a sluice; "An aggressive tide sluiced
      across the barrier reef" [syn: {sluice}, {sluice down}]
   2: irrigate with water from a sluice; "sluice the earth" [syn:
     {sluice}, {flush}]
   3: transport in or send down a sluice; "sluice logs"
   4: draw through a sluice; "sluice water"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top