Search result for

skull

(71 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skull-, *skull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skull[N] กะโหลกศีรษะ, Syn. head
skull[N] หัว (คำสแลง), Syn. noggin
skullcap[N] หมวกไม่มีขอบ
skulldugery[N] ความไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonesty, skulduggery
skullduggery[SL] งานสกปรก, See also: งานไม่สุจริต, การกระทำที่หลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skull(สคัล) n. กะโหลกศีรษะ,หัวกะโหลก,กบาล,มันสมอง (แห่งความรู้)
skull and cross bonesn. หัวกะโหลกและกระดูกไขว้เคยเป็นสัญลักษณ์ของธงโจรสลัด ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์วัตถุมีพิษ
numskull(นัม'สคัล) n. คนโง่,คนทึ่ม, Syn. numbskull
thick-skulled(ธิค'สคัลดฺ) adj. โง่,เง่า,ทึ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
skull(n) หัวกะโหลก
numskull(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skullกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skull cap; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skullกะโหลกศีรษะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The skull and bones.ที่กะโหลกและกระดูก. New Haven Can Wait (2008)
Finding the skull and bones?ค้นหากะโหลกศีรษะกับกระดูก ? New Haven Can Wait (2008)
Your high beams are burning holes into my skull!อย่าว่ากันนะ Committed (2008)
{\pos(194,215}He can wait till I finish slaying a guy in a skullcap and a pair of tights.เขารอได้จนกว่าฉันจะฆ่าผู้ชายใส่หมวกไม่มีขอบกับกางเกงรัดรูปเสร็จ Dying Changes Everything (2008)
My skull was cracked open trying to save her!หัวกระโหลกฉันเหมือนโดนเปิดออกเพื่อจะเก้บเธอเอาไว้ Dying Changes Everything (2008)
Try doing that, and I'll smash your skullsก็ลองดูซี่ ข้าจะแช่งชักหักกระดูกเจ้าทุกวัน Portrait of a Beauty (2008)
Look, me and my mates have been involved in the odd bit of skullduggery (criminal acts).ฟังนะ ผมกับเพื่อน เข้าไปยุ่งได้นิดเดียวเท่านั้นกับ งานสกปรกแบบนี้ The Bank Job (2008)
Found some type of skull, a crystal skull.พบกระโหลกบางอย่าง เป็นแก้วคริสตอล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The Ox and I were obsessed with the Mitchell-Hedges skull in college.ออกซ์กับฉันศึกษากระโหลกของมิเชล เฮดเกลที่วิทยาลัย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There are a number of crystal skulls in the world.มีกะโหลก คริสตอล อยู่จำนวนหนึ่งบนโลกนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Why would Ox want to take the skull there?ทำไม อ๊อก ต้องการนำกะโหลกไปที่นั่น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The legend says that a crystal skull was stolen from Akator in the 15th or 16th century, and that whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.ตำนานบอกว่า กะโหลกคริสตอล ถูกขโมยไปจาก อเกเตอร์ ในศตวรรษ ที่ 15 หรือ 16 และใครก็ตามที่นำกะโหลก กลับไปคืนที่วิหาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skullCloser examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
skullThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.
skullThis skull and crossbones was named based on the world-famous Captain Kid who was active in late 17th Centuary Britain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกล้า[N] head, See also: skull, Syn. หัว, กระหม่อม, เศียร, ศีรษะ, Example: การลงภาพบุคคลในสถาบันที่สาธารณชนเคารพสักการะและนับถือไว้เหนือเกล้าเหนือหัวนั้นควรระมัดระวังความเสื่อมเสียหายให้มาก, Count unit: หัว
หัวกะโหลก[N] skull, See also: cranium, Syn. กะโหลก, Example: ด้ามปืนพกที่ทุบหัวกะโหลกของเขาทำให้ประสาทส่วนนั้นใช้การไม่ได้, Count unit: หัว, Thai definition: กระดูกที่หุ้มมันสมอง
กบาล[N] head, See also: skull, Syn. หัว, ศีรษะ, Example: นักเลงหัวไม้แถวบ้านถูกจับเพราะใช้ไม้ตีกบาลนักเลงอีกพวกหนึ่ง, Count unit: หัว, Thai definition: ส่วนบนสุดของร่างกายคน หรือ สัตว์
กระบาล[N] head, See also: skull, pate, Syn. หัว, กะโหลก, ศีรษะ, Example: อย่ามาเล่นกระบาลฉัน ฉันไม่ชอบ
กะลาหัว[N] skull, See also: head, Example: จนอย่างนี้ยังไม่เจียมกะลาหัวอีก, Thai definition: กะโหลกศีรษะ เป็นคำไม่สุภาพ, Notes: (ภาษาปาก)
กะโหลก[N] skull, See also: cranium, head, Syn. หัวกะโหลก, Example: เส้นผมมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือช่วยปกคลุมกะโหลกศีรษะของมนุษย์ไม่ให้ได้รับอันตรายต่างๆ ได้ง่าย, Count unit: กะโหลก, หัว, Thai definition: กระดูกที่หุ้มมันสมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะโหลก[n.] (hūakalōk) EN: skull ; cranium   FR: crâne [m]
กบาล[n.] (kabān) EN: skull ; head   FR: crâne [m]
กะลาหัว [n.] (kalāhūa) EN: skull ; head   FR: crâne [m]
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: skull ; cranium ; head   FR: crâne [m]
เกล้า[n.] (klāo) EN: crown of the head ; head ; skull   
ท้ายทอย[n.] (thāithøi) EN: occipital bone ; back part of the skull ; occiput ; nake of the neck ; hindneck   FR: os occipital [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SKULL    S K AH1 L
SKULLS    S K AH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skull    (n) (s k uh1 l)
skulls    (n) (s k uh1 l z)
skulled    (j) (s k uh1 l d)
skullcap    (n) (s k uh1 l k a p)
skullcaps    (n) (s k uh1 l k a p s)
skullduggery    (n) (s k uh1 l d uh1 g @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schädel {m} [anat.] | Schädel {pl}skull | skulls [Add to Longdo]
Skull {n} [naut.] [sport]scull [Add to Longdo]
Totenkopf {m} (Symbol)skull and crossbones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
ドクロマーク;どくろマーク[, dokuroma-ku ; dokuro ma-ku] (n) skull and crossbones [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
メクラウナギ科[メクラウナギか, mekuraunagi ka] (n) Myxinidae (family of hagfish having a skull but not a vertebral column) [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]
後頭骨[こうとうこつ, koutoukotsu] (n) occipital bone (of the skull) [Add to Longdo]
口蓋骨[こうがいこつ, kougaikotsu] (n) palatine bone (of the skull) [Add to Longdo]
鋤骨[じょこつ, jokotsu] (n,adj-no) vomer (a bone of the skull) [Add to Longdo]
人頭[ひとがしら, hitogashira] (n) (1) skull; cranium; (2) (See 人屋根) kanji "person" radical at top [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑壳[nǎo ké, ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, / ] skull [Add to Longdo]
头盖[tóu gài, ㄊㄡˊ ㄍㄞˋ, / ] skull; cranium [Add to Longdo]
头盖骨[tóu gài gǔ, ㄊㄡˊ ㄍㄞˋ ㄍㄨˇ, / ] skull; cranium [Add to Longdo]
头骨[tóu gǔ, ㄊㄡˊ ㄍㄨˇ, / ] skull [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] skull [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, ] skull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skull \Skull\, n. [See {School} a multitude.]
   A school, company, or shoal. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      A knavish skull of boys and girls did pelt at him.
   --Warner.
   [1913 Webster]
 
      These fishes enter in great flotes and skulls.
                          --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skull \Skull\, n. [OE. skulle, sculle, scolle; akin to Scot.
   skull, skoll, a bowl, Sw. skalle skull, skal a shell, and E.
   scale; cf. G. hirnschale, Dan. hierneskal. Cf. {Scale} of a
   balance.]
   1. (Anat.) The skeleton of the head of a vertebrate animal,
    including the brain case, or cranium, and the bones and
    cartilages of the face and mouth. See Illusts. of
    {Carnivora}, of {Facial angles} under {Facial}, and of
    {Skeleton}, in Appendix.
    [1913 Webster]
 
   Note: In many fishes the skull is almost wholly cartilaginous
      but in the higher vertebrates it is more or less
      completely ossified, several bones are developed in the
      face, and the cranium is made up, wholly or partially,
      of bony plates arranged in three segments, the frontal,
      parietal, and occipital, and usually closely united in
      the adult.
      [1913 Webster]
 
   2. The head or brain; the seat of intelligence; mind.
    [1913 Webster]
 
       Skulls that can not teach, and will not learn.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A covering for the head; a skullcap. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       Let me put on my skull first.     --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. A sort of oar. See {Scull}.
    [1913 Webster]
 
   {Skull and crossbones}, a symbol of death. See {Crossbones}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skull
   n 1: the bony skeleton of the head of vertebrates

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top