Search result for

sixth

(58 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sixth-, *sixth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sixth[N] ลำดับที่หก
sixth sense[IDM] สัมผัสที่ 6, See also: มีความรู้สึกพิเศษในการลับรู้สิ่งลี้ลับ
sixth sense[N] สัมผัสที่หก, See also: การหยั่งรู้, อำนาจในการหยั่งรู้, Syn. foresight, intuition, telepathy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sixth(ซิคซฺธฺ) adj.,n. ที่ 6, ส่วนที่หก
sixth sensen. การหยั่งรู้,ความสามารถในการหยั่งรู้, Syn. intuition

English-Thai: Nontri Dictionary
sixth(adj) ที่หก
sixth(n) อันดับที่หก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sixth sense; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sixth[ซิคซฺธฺ] (adj ) ที่หก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Women sense it, they're drown to you and they don't even know why, it's like a sixth sense.สตรีรู้สึกมันพวกเขาจมน้ำตายกำลังกับคุณ และพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของเหมือนหกรู้สึก. Gas Pills (2008)
Women have a sixth sense, you know?สวัสดีค่ะ คุณรู้ใช่มั้ยว่าผู้หญิงมีสัมผัสที่หก? Scandal Makers (2008)
Actually, my dad taught it to me in sixth grade.จริง ๆ แล้ว พ่อผมสอนผมตั้งแต่ป.6 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Actually, I just became certified to teach sixth-grade English.คือจิงๆกำลังจะเป็นครูสอนภาษาอะ Shutter (2008)
Is this some kind of sixth sense shit?ฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงอะไรอยู่ โอเค Jumper (2008)
- Sixth.- หก Made of Honor (2008)
- Sixth.- หก Made of Honor (2008)
This is my sixth phone call and the only thing anyone ever tells me isฉันโทร.มาเป็นครั้งที่หกแล้ว และมีแต่คนบอกฉันว่า Julie & Julia (2009)
Tallahassee had a sixth sense of humour when it came to zombies.ทาลาฮาสซีเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน เมื่อเป็นเรื่องของซอมบี้ Zombieland (2009)
The sixth one was for me.ซองที่ 6 สำหรับฉัน Saw VI (2009)
AND THEN THE SIXTH VICTIM WAS ZOE.และเหยื่อรายที่หก โซอี้ Zoe's Reprise (2009)
So, on my sixth birthday, um, my father was long gone by then, so it was just me, Mom, and Linc, and...ตอนที่ฉลองครบรอบ 6 ขวบ พ่อของผมก็ได้หายจากไปแล้ว เพราะงั้นจึงเหลือแค่ผม แม่ และลิงค์ และ... The Mother Lode (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sixthHe is the sixth time in this accident.
sixthHe ruled for five years. In the sixth year, another king, who was stronger than he, waged war against him.
sixthShe knew it by a sixth sense.
sixthThe office has been transferred up to the sixth floor.
sixthThis elevator does not go above the sixth floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่หก[N] sixth, Syn. ลำดับที่หก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำดับที่ 6 = ลำดับที่หก[adj.] (lamdap thī hok) EN: sixth   
แม่กม[n. exp.] (maē kom) EN: [the sixth of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
เศษหนึ่งส่วนหก[n. exp.] (sēt neung suan hok) EN: one-sixth   FR: un sizième
เทียนรุ่ง[n. exp.] (thīen rung) EN: candle used in temple during all might of sixth lunar month ; large candle to be lighted during Lent night   
ที่หก[adj. num.] (thī hok) EN: sixth   FR: sixième

CMU English Pronouncing Dictionary
SIXTH    S IH1 K S TH
SIXTHS    S IH1 K S TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sixth    (n) (s i1 k s th)
sixths    (n) (s i1 k s th s)
sixthly    (a) (s i1 k s th l ii)
sixth-former    (n) - (s i1 k s th - f oo m @ r)
sixth-formers    (n) - (s i1 k s th - f oo m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sechstel {n}sixth part [Add to Longdo]
Sexte {f} [mus.] | große Sextesixth | major sixth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) [Add to Longdo]
季夏[きか, kika] (n) (1) (obs) end of summer; (2) sixth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (n) 6th in rank; sixth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
己亥[つちのとい;きがい, tsuchinotoi ; kigai] (n) (See 干支) thirty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
己丑[つちのとうし;きちゅう, tsuchinotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) twenty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
己巳[きし, kishi] (n) sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
高学年[こうがくねん, kougakunen] (n) (See 低学年,中学年) upper grades of primary school (sixth, fifth, and sometimes fourth grades); (P) [Add to Longdo]
三代実録[さんだいじつろく, sandaijitsuroku] (n) (abbr) (See 日本三代実録) Sandai Jitsuroku (sixth of the six classical Japanese history texts) [Add to Longdo]
松風月[まつかぜつき, matsukazetsuki] (n) (See 水無月) sixth lunar month [Add to Longdo]
常夏月[とこなつづき, tokonatsuduki] (n) (See 水無月) sixth lunar month [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六环路[liù huán lù, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Sixth ring road (Beijing), opened in 2008 [Add to Longdo]
己巳[jǐ sì, ㄐㄧˇ ㄙˋ, ] sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 [Add to Longdo]
第六[dì liù, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˋ, ] sixth [Add to Longdo]
第六代[dì liù dài, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˋ ㄉㄞˋ, ] sixth generation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sixth \Sixth\, a. [From Six: cf. AS. sixta, siexta.]
   1. First after the fifth; next in order after the fifth.
    [1913 Webster]
 
   2. Constituting or being one of six equal parts into which
    anything is divided.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sixth \Sixth\, n.
   1. The quotient of a unit divided by six; one of six equal
    parts which form a whole.
    [1913 Webster]
 
   2. The next in order after the fifth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) The interval embracing six diatonic degrees of the
    scale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sixth
   adj 1: coming next after the fifth and just before the seventh
       in position [syn: {sixth}, {6th}]
   n 1: position six in a countable series of things
   2: one part in six equal parts [syn: {one-sixth}, {sixth}]
   3: the musical interval between one note and another six notes
     away from it

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top