Search result for

situates

(359 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -situates-, *situates*, situate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา situates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *situates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
situate[VT] ตั้งอยู่ที่
situation[N] สถานการณ์, See also: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, Syn. condition, state, affairs, position, place
no-win situation[SL] สถานการณ์ที่หมดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
situate(ซิซ'ชุเอท) vt. ตั้งอยู่,วางอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่. adj. ซึ่งตั้งอยู่,ซึ่งมีตำแหน่งอยู่
situated(ซิช'ชุเอทิด) adj. ซึ่งตั้งอยู่,ซึ่งมีตำแหน่งอยู่,อยู่ในฐานะ, Syn. set,located,sited
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition

English-Thai: Nontri Dictionary
situate(vt) วางอยู่,ตั้งอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation comedyละครหรรษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation indexดัชนีสถานที่ตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock situationสถานการณ์เข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of situationสุขนาฏกรรมสถานการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personality and situationบุคลิกภาพกับสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]
Anxiety, Situationalความวิตกกังวลแบบเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ [การแพทย์]
Equilibrium Situationภาวะสมดุล [การแพทย์]
Factors, Situationalองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมภายนอก [การแพทย์]
Fear Producing Situationสถานะที่ทำให้เกิดความกลัว [การแพทย์]
technological situationสถานการณ์เทคโนโลยี, สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความต้องการทางเทคโนโลยี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Independent Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน [การแพทย์]
Insomnia, Situationalการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บางอย่าง [การแพทย์]
Match Paired Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เลือกให้คล้ายคลึงกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
save situation (vi ) กอบกู้สถานการณ์
situated actions (n )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Oil? Yes.- Öl-Situation? Gambit (1966)
Get in a situation like that.ตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแน่ Pret-a-Poor-J (2008)
Normally, in these situations, I'd follow the girl, find out something embarrassing about her to show him.สถานะการณ์ปกติดี ฉันตามผู้หญิงอยู่ พบว่าเธอมีบางอย่างน่าอายให้เขาดู Lucky Thirteen (2008)
This is an impossible situation.มันเป็นไปไม่ได้ Joy (2008)
Students have their own situations to deal with.นักเรียนก็เจอแต่ละเหตุการณ์ที่เครียดๆ Akai ito (2008)
what a situation.ทิ้งให้ฉันอยู่กันสองคน หลังจากนั้น เธอก็รู้ Akai ito (2008)
Panic will make the situation worse.ความหวาดกลัวจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม The Labyrinth of Gedref (2008)
It is an emergency situation; Iljimae will be robbing this place tonightมันเป็นเรื่องด่วนน่ะ อิลจิเมจะเข้ามาปล้นคืนนี้ Iljimae (2008)
With this damnable situation, where can I get money for my son's school fee?ข้าเบื่อแบบนี้จริงๆ, แล้วข้าจะไปหาเงินที่ไหนสำหรับค่าเทอมลูกข้าเนี่ย? Iljimae (2008)
Yeah, your situation's a bit tough.นี่ สถานการณ์ของนายอาจจะลำบากหน่อยนะ Beethoven Virus (2008)
Take control of the situation.เข้าไปควบคุมสถานการณ์ The Bank Job (2008)
Gil Dong is in a dangerous situation now. And you never know what's in store for him.ตอนนี้กิลดงก็ตกอยู่ในอันตราย และเจ้าก็ไม่เคยรู้ว่าเขาโดนกักตัวอยู่ที่ไหน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Rain clouds are situated in the North Kyungsang Province.กลุ่มเมฆฝนตั้งเคล้าแถวๆจ.คยุงซาง Heartbreak Library (2008)
It's the first time out of the convent... and you put us in that situation.นี่เป็นครั้งแรก.. ที่เธอออกมาจากโบสถ์นั้น นายพาเรามาสู่สถานะการณ์นี้นะ Babylon A.D. (2008)
I don't think you recognize the gravity of your situation.คุณยังไม่สำนึกอีกนะว่า/ N ความผิดคุณมากมายแค่ไหน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I had the situation under control.เรื่องนี้ฉันจัดการเองได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We have a situation at the front requiring immediate backup.มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ด้านหน้า ต้องการกำลังเสริมด่วน Vantage Point (2008)
Let me explain our situation.ผมขออธิบายสถานการณของเรา Rambo (2008)
The queen is with child but the situation is delicate.พระราชินีตั้งครรภ์แล้ว แต่สถานการณ์ยังเปราะบางอยู่ The Other Boleyn Girl (2008)
I found the appropriate response to these situations a long time ago.ผมพบวิธีในการตอบรับดีๆในสถานการณ์แบบนี้ มานานแล้ว The Dark Knight (2008)
But let's consider the situation.แต่ต้องพิจารณาตามสถานะการณื The Dark Knight (2008)
Then we have a hostage situation.ถ้างั้นเรามีเหตุจับตัวประกัน The Dark Knight (2008)
All they know is there's a situation.พวกเขารู้แค่ว่ามีปัญหาที่นี่ The Dark Knight (2008)
Roldy was just letting me in on your situation. - Yeah?โรลดี้เพิ่งเล่าให้ฟัง ถึงสถานการณ์ของพวกนาย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Just chill, OK? We'll be out of this situation.เล็กน้อยน่ะ เราก็ผ่านพ้นมาแล้วด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Listen, Roldy filled me in on the situation.ฟังนะ โรลดี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Listen, about our situation...คืองี้ครับ เกี่ยวกับสถานการณ์ของเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Only if you promise to get me out of this awkward situation... as soon as possible.อย่างเดียวถ้าเธอสัญญาได้ว่าจะพาฉันออกไปจากตรงนี้ ให้เร็วที่สุด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We're blocking all phone lines until we get control of the situation.เราบล็อคสัญญาณโทรศัพท์ไว้ทุกสาย จนกว่าเราจะควบคุมสถาณการณ์ไว้ได้ Day of the Dead (2008)
We are in an urgent situation.เราอยู่ในสถานะการณ์เร่งด่วน Episode #1.8 (2008)
But try to understand the whole situation.แต่พยายามจะเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมด. Episode #1.9 (2008)
In a situation like this, your friends dress just like your enemies and your enemies dress like your friends.ในสถานการณ์แบบนี้ ที่มิตรแต่งตัวเหมือนกับศัตรู และศัตรูแต่งตัวเหมือนมิตร Body of Lies (2008)
And we understand that the situation in Iraq has created many hardships for the Jordanian people.เราเข้าใจว่าสถานการณ์ในอิรัก สร้างความลำบากให้คนจอร์แดนด้วย Body of Lies (2008)
- The situation?-สถานการณ์เหรอ Body of Lies (2008)
- No, no, no, he says the situation.-ไม่จริง เขาพูดว่าสถานการณ์ Body of Lies (2008)
That's what I mean by the situation in Iraq.ทั้งหมดนั่นคือสถานการณ์ในอิรัก Body of Lies (2008)
That was kind of a powerful, intimate situation.นั่นเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ชิดกันแบบมีพลังดึงดูด New York, I Love You (2008)
It is a damn tough situation.สถานการณ์ดูแย่มาก 24: Redemption (2008)
The U.N.'s been monitoring the situation.สหประชาชาติก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่ 24: Redemption (2008)
This situation has become an embarrassment for the entire police department;สถานการณ์ตอนนี้ กลายเป็นเรื่องน่าขายหน้าของกรมตำรวจเสียแล้ว Changeling (2008)
We were dealing with an extraordinary situation;เราต้องรับมือกับ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ Changeling (2008)
This machine was adjusting itself during the game to the situation that just arose.@ เครื่องนี้จะแก้ข้อผิดพลาดระหว่างเล่น @ ไปตามสถานะการณ์ WarGames: The Dead Code (2008)
Something to do with a family situation.เขามีปัญหาทางครอบครัว WarGames: The Dead Code (2008)
He's been in these pressure situations many times before.เขาเคยอยู่ในสถานการณ์กดดัน หลายหนมาก่อน Frost/Nixon (2008)
Three, "Don't we have to handle the Hunt situation?"คำที่สาม "เราต้องเข้าไปดูแล สถานการณ์ของฮันท์มั้ย?" Frost/Nixon (2008)
Wait, just so I understand correctly, are you really saying that in certain situations, the President can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal?เพราะว่า มันเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า สำหรับประเทศชาติ Frost/Nixon (2008)
In a situation where your man is threatened, the training kicks in. It's muscle memory.ถ้าเป้าหมายถูกทำร้าย เราจะจำการฝึกได้ ร่างกายขยับเอง Burn After Reading (2008)
No. Back of the car, not a rear entry situation.หมายถึงเบาะหลังน่ะไม่ใช่ประตูหลัง Burn After Reading (2008)
Not a lot of employers want to hire people in your situation.มีบริษัทไม่มากนักหรอก ที่จะจ้างคนเพิ่มในเศรษฐกิจแบบนี้ The Echo (2008)
But I have a situation with no other answer.แต่ฉันมีสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบอย่างอื่น The Echo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
situatAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
situatA child could not have understood the situation.
situatAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
situatA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
situatAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
situatBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
situatCan you describe the situation you were in?
situatChris is in a risky situation in science class.
situatComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
situatDiscover a way around the situation.
situatDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
situatDon't rush into the situation until you have all the details; hold your horses until you know where you are going.
situatDo you regard the situation as serious?
situatEvery situation requires individual analysis.
situatExplain to him the difficult situation you are in.
situatHaving been caught in that situation before, I knew exactly what to do.
situatHe adapted his plan to the new situations.
situatHe can't cope with difficult situations.
situatHe deeply deplored the situation.
situatHe is badly situated financially.
situatHe is now in a very difficult situation.
situatHe knows the situation well enough.
situatHe made a close analysis of the situation.
situatHe made an endeavor to improve the situation.
situatHe promptly coped with the situation.
situatHer house is situated in the neighborhood of the park.
situatHe said I was his archenemy. How did we arrive at a situation like this?
situatHe's a tenacious guy who always manages to come out on top. He's the kind of guy who can turn any situation to his advantage.
situatHe sized up the situation and acted immediately.
situatHe was master of the situation.
situatHe was unaware of the situation.
situatHe was very badly situated.
situatHis delay made the situation all the worse.
situatHis words created an awkward situation.
situatHow do you account for this situation?
situatHow would you analyze the situation?
situatI am afraid of the situation getting worse.
situatI am already acquainted with that situation.
situatI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
situatI explained the situation, as this, that and such and such, but they just nodded along without showing much interest.
situatIf he dies now, the situation will become serious.
situatI find myself in a rather delicate situation.
situatIf you are silent in a conversation or social situation for a long time, Americans will try to get you to talk.
situatIf you want to discuss the situation, please let us know.
situatI had to stand a trying situation.
situatI hope you will correct the situation immediately.
situatI know little of the recent situation
situatI know the situation is very difficult for us.
situatI made it plain that the situation was unfavourable to us.
situatImagine a situation where you are all alone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ามุม[V] be in a critical situation, See also: be disadvantageous, Example: เจ้าพ่อคนเก่งต้องเข้ามุมเพราะมีผู้ที่เหนือกว่า, Thai definition: อยู่ในที่คับขัน หรือเสียเปรียบ
สภาวการณ์[N] situation, See also: condition, Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์, Example: ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบยิ่งขึ้น, Thai definition: เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถาน[N] status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
สถานะ[N] state, See also: condition, situation, Example: หากวัดไม่รู้จักปรับปรุงสถานะของตน ก็จะเหลือพิธีกรรมอันล้าสมัยไว้, Count unit: สถานะ, Thai definition: ความเป็นไป, ความเป็นอยู่
สภาพเศรษฐกิจ[N] economic situations, Example: สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องอยู่ในขั้นปรับปรุงทุกด้าน
สถานการณ์[N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
ดูทีท่า[V] try to find out the actual situation, Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา, Example: เราต้องคอยดูทีท่าของคู่แข่งไปก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน, Thai definition: สังเกตลู่ทางหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เป็นไป
กู้หน้า[V] retrieve situation, See also: keep one's face, save one's face, Example: ไอบีเอ็มหวังว่าสินค้าตัวใหม่จะเข้ามากู้หน้าให้กับบริษัท, Thai definition: ช่วยทำให้ชื่อเสียงคงดีอยู่, Notes: (ปาก)
ขึ้นเขียง[V] be in a dilemma, See also: encounter a difficult situation, Example: พระภิกษุชื่อดังโดนขึ้นเขียงในวันนี้แน่ๆ, Thai definition: ตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลย, Notes: (ปาก)
คาบเส้น[V] be situated on the border-line, See also: overlay the line, Example: ผลการสอบครั้งนี้คาบเส้นพอดี, Thai definition: อยู่บนเส้นที่กำหนดพอดี
พะอืดพะอม[V] be in a difficult situation, See also: be in a dilemma, Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก, Example: เขาพะอืดพะอมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี, ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเด็ดขาดลงไป
ภาวะคับขัน[N] critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตั้งอยู่[V] be locate, See also: be situated, lie, place, Syn. อยู่, วางอยู่, Example: ชุดรับแขกที่เพิ่งซื้อมาตั้งอยู่ในห้องรับแขกหน้าบ้าน
ติดร่างแห[V] get involve, See also: affect by bad situation, Example: เขาอยู่ในสถานที่ๆ มีการค้ายาบ้า เขาจึงติดร่างแหโดนจับไปด้วย, Thai definition: พลอยโดนไปด้วย (มักใช้ในทางไม่ดี)
ที่นั่ง[N] situation, See also: condition, status, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, Example: ตอนนี้เขาตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
ที่ตั้ง[N] location, See also: position, situation, site, Syn. ทำเล, Example: เจ้าของโรงงานมองหาที่ตั้งของโรงงานใหม่, Count unit: ที่, Thai definition: ทำเลที่ตั้ง, ตำแหน่งแห่งที่, ตำแหน่งที่ตั้ง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์[V] be benighted, See also: not knowing what one is doing, be blind to the situation, Syn. เขลา, Example: ถ้าแผ่นดิสก์ที่มีไวรัสไปใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เกิดความชะงักงันได้, Thai definition: รู้ไม่เท่าทันเหตุการณ์
ปลงตก[V] be resigned (to one's fate), See also: accept (one's situation, condition, predicament), come to the realization, Syn. ยอมรับ, Example: เขาปลงตกแล้วว่าเขาจะตายในหกเดือน, Thai definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ
กาลเทศะ[N] time and place, See also: occasion, situation, Example: เราต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai definition: เวลาและสถานที่, Notes: (สันสกฤต)
การฉวยโอกาส[N] taking advantage of the occasion (a situation an opportunity), See also: seizing the chance, seizing the opportunity, Example: ต่างชาติเข้ามาทำการฉวยโอกาสกว้านซื้อที่ดินและกิจการของเราในขณะที่บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ
การณ์[N] event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล
ดูลาดเลา[V] find out, See also: try to find out the actual situation, Syn. ดูทีท่า
ภาวะการณ์[N] situation, See also: event, profile, Syn. สภาพการณ์, Example: มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน, Thai definition: ความเป็นไปของสภาพนั้น
รูปการณ์[N] circumstance, See also: case, condition, situation, Syn. เหตุการณ์, Example: มองตามรูปการณ์แล้ว ฝ่ายค้านกำลังได้รับความนิยม, Count unit: รูปการ, Thai definition: สภาพเหตุการณ์ต่างๆ
ชินปาก[V] be familiar with a certain way of speaking, See also: be accustomed to speaking (in a certain situation), Example: ีแสดงละครเรื่องนี้ จอยต้องฝึกพูดอยู่เสมอ เพราะเป็นภาษาสมัยก่อน คำบางคำจึงไม่ชินปาก, Thai definition: พูดบ่อยๆ จนคุ้นเคยสามารถพูดได้คล่อง
ชินปาก[V] be familiar with a certain way of speaking, See also: be accustomed to speaking (in a certain situation), Example: ีแสดงละครเรื่องนี้ จอยต้องฝึกพูดอยู่เสมอ เพราะเป็นภาษาสมัยก่อน คำบางคำจึงไม่ชินปาก, Thai definition: พูดบ่อยๆ จนคุ้นเคยสามารถพูดได้คล่อง
สร้างสถานการณ์[V] create a situation, See also: cause a problem, cause difficulties, Example: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
เห็นท่า[V] sense a situation, See also: get an indication of a situation, Example: ผมเห็นท่าจะไม่ดี คิดในใจว่าขืนอยู่ต่อไปมีหวังตายแน่จึงรีบหนีออกจากที่นี่
ชินปาก[V] be familiar with a certain way of speaking, See also: be accustomed to speaking (in a certain situation), Example: ีแสดงละครเรื่องนี้ จอยต้องฝึกพูดอยู่เสมอ เพราะเป็นภาษาสมัยก่อน คำบางคำจึงไม่ชินปาก, Thai definition: พูดบ่อยๆ จนคุ้นเคยสามารถพูดได้คล่อง
สร้างสถานการณ์[V] create a situation, See also: cause a problem, cause dificulties, Example: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
เห็นท่า[V] sense a situation, See also: get an indication of a situation, Example: ผมเห็นท่าจะไม่ดี คิดในใจว่าขืนอยู่ต่อไปมีหวังตายแน่จึงรีบหนีออกจากที่นี่
อับจน[V] be at a loss (for a solution), See also: be at one's wit's end, have no way out, be at an impasse, be in a helpless situation, be i, Example: หนุ่มลูกทุ่งอย่างเขาช่างอับจนไปเสียทุกหนทาง, Thai definition: ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร
คิดไปคิดมา[V] think over, See also: consider completely, think about the whole (e.g. picture, situation), Example: ฉันคิดไปคิดมาถึงได้รู้ว่า จริงๆ แล้วไม่ได้รักเขาแต่เป็นเพียงเพราะความผูกพัน, Thai definition: ไตร่ตรองพิจารณาหาเหตุผลอย่างถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøng lōk) EN: the international situation   FR: la situation internationale [f]
เหตุการณ์[X] (jāk hētkān) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: occasion ; opportune moment ; situation   
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
คาบเส้น[v. exp.] (khāpsen) EN: be situated on the border-line   
ควบคุมสถานการณ์[v. exp.] (khūapkhum sathānakān) FR: contrôler la situation
ควบคุมสถานการณ์ไว้[v. exp.] (khūapkhum sathānakān wai dāi) EN: master the situation ; be in control of the situation   
ความคับขัน[n.] (khwām khapkhan) FR: situation critique [f]
กรณี[n.] (køranī = karanī) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กู้หน้า[v. exp.] (kū nā) EN: retrieve situation ; keep one's face ; save one's face ; salvage one's face   FR: sauver la face
ภาวะการณ์[n.] (phāwakān) EN: situation ; event ; profile   FR: situation [f] ; contexte [m]
รูปการณ์[n.] (rūpkān) EN: circumstance ; case ; condition ; situation ; overall picture ; the way things have shaped up   
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; situation ; circumstance ; plight ; predicament   FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f]
สภาพการณ์[n.] (saphāpkān) EN: situation ; circumstances   
สภาวะเศรษฐกิจ[n. exp.] (saphāwa sētthakit) EN: economic situation ; economy   
สถานะ[n.] (sathāna) EN: state ; condition ; situation ; status   FR: état [m] ; condition [f]
สถานการณ์[n.] (sathānakān) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight   FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl]
สถานการณ์จำลอง[n. exp.] (sathānakān jamløng) EN: simulation ; hypothetical situation   
สถานการณ์การเมือง[n. exp.] (sathānakān kānmeūang) EN: political situation   FR: situation politique [f]
สถานการณ์ทางการเมือง[n. exp.] (sathānakān thāng kānmeūang) EN: political situation   FR: situation politique [f]
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (sathānakān thāng sētthakit) EN: state of economy ; economic situation   FR: situation économique [f]
ตำแหน่ง[n.] (tamnaeng) EN: post ; position ; rank ; office ; situation ; place ; location ; seat   FR: place [f] ; position [f] ; situation [f] ; poste [m] ; fonction [f] ; rang [m]
ตามรูปการณ์[xp] (tām rūpkān) EN: given the situation   FR: étant donné les circonstances
ตั้งอยู่[v.] (tangyū) EN: be locatet at ; be situated ; lie ; place   FR: se situer
ฐานะ[n.] (thāna) EN: status ; condition ; position ; place ; station ; standing   FR: statut [m] ; position [f] ; situation [f] ; condition [f] ; standing [m]
ที[n.] (thī) EN: chance ; opportunity ; situation ; break   FR: chance [f]
ที่ตั้ง[n.] (thītang) EN: location ; position ; situation ; site ; place   FR: localisation [f] ; endroit [m] ; lieu [m]
ตกที่นั่งลำบาก[v. exp.] (tok thīnang lambāk) EN: be in trouble ; be caught in a difficult situation   FR: être dans de beaux draps (loc.)
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน[v. exp.] (wikhrǿ sathānakān nai patjuban) EN: analyse the present situation   

CMU English Pronouncing Dictionary
SITUATE    S IH1 CH UW0 EY2 T
SITUATED    S IH1 CH UW0 EY2 T AH0 D
SITUATION    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N
SITUATIONS    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N Z
SITUATION'S    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N Z
SITUATIONAL    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
situated    (j) (s i1 ch u ei t i d)
situation    (n) (s i2 ch u ei1 sh @ n)
situations    (n) (s i2 ch u ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation

German-Thai: Longdo Dictionary
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzlage {f}sales situation [Add to Longdo]
Aktualität {f}relevance to the current situation [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Arbeitsmarktsituation {f}labour-market situation [Add to Longdo]
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders [Add to Longdo]
Ausgangssituation {f}; Ausgangslage {f}starting situation; initial situation [Add to Longdo]
von aktueller Bedeutungof relevance to the present situation [Add to Longdo]
Deadlock {m}; Deadlock-Situation {f} [comp.]deadlock [Add to Longdo]
Fehlerkonstellation {f}error situation [Add to Longdo]
die tatsächlichen Gegebenheitenthe actualities of the situation [Add to Longdo]
Geschäftslage {f}business situation [Add to Longdo]
Katastrophenfall {m}disaster situation [Add to Longdo]
Konjunktur {f}; Wirtschaftslage {f} | steigende Konjunktur {f} | fallende Konjunktur {f}; rückläufige Konjunktur {f}economic situation; economic fluctuation | upward economic trend; increasing economic activity | downward economic trend; decreasing economic activity [Add to Longdo]
Krise {f}; böse Situation {f}crunch [Add to Longdo]
Lage {f}; Situation {f} | Lagen {pl}; Situationen {pl} | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief [Add to Longdo]
Lagedarstellung {f}situation report [Add to Longdo]
Marktlage {f}; Marktgeschehen {n}market situation; market conditions [Add to Longdo]
Marktsituation {f}market situation; state of the market [Add to Longdo]
Notfall {m}; Notlage {f}; Notsituation {f} | Notfälle {pl} | im äußersten Notfallemergency | emergencies | in cases of dire emergency [Add to Longdo]
Nullsummen-Spiel {n}zero-sum situation [Add to Longdo]
Sachlage {f}factual situation [Add to Longdo]
Situation {f} | Situationen {pl} | der Ernst der Situationsituation | situations | the gravity of the situation [Add to Longdo]
Situationskomik {f} | Situationskomiken {pl}slapstick; comedy derived from a situaton | slapsticks [Add to Longdo]
Slapstick {m}; grotesker Gag; Situationskomik {f}slapstick [Add to Longdo]
Stellengesuche {pl} (in der Zeitung)situations wanted [Add to Longdo]
Stellensituation {f}job situation [Add to Longdo]
Stellung {f} (Posten)situation; job; post; position [Add to Longdo]
Umgebung {f}; Milieu {n}; Situation {f}setting [Add to Longdo]
Verkehrslage {f}situation on the roads [Add to Longdo]
Verlegenheit {f}awkward situation [Add to Longdo]
Wetterlage {f}weather situation [Add to Longdo]
aufstellen; unterbringen | aufstellendto situate | situating [Add to Longdo]
brisant (Situation) {adj}volatile [Add to Longdo]
derzeitig; gegenwärtig {adj} | der gegenwärtige Stand der Dingeactual | the actual situation [Add to Longdo]
entsprechend {prp; +Dativ}; gemäß {prp; +Dativ}; nach {prp; +Dativ}; laut {prp; +Genitiv; +Dativ} | der Situation entsprechend; entsprechend der Situation | dem Vorschlag gemäß; gemäß dem Vorschlag | dieser Aussage nach; nach dieser Aussage | laut dem Bericht; laut Berichtaccording to; in accordance with; in conformity with | according to the situation; in accordance with the situation | according to the proposal; in accordance with the proposal | according to this statement | according to the report [Add to Longdo]
gegenüber {prp; +Dativ} | gegenüber dem Haus; dem Haus gegenüber | seinem Kind gegenüber streng sein; gegenüber seinem Kind streng sein | jdm. gegenüber freundlich sein; gegenüber jdm. freundlich sein | mir gegenüber; gegenüber uns | gegenüber der Lage vor 20 Jahren | gegenüber dem Verfolger im Vorteil seinopposite; to; with; compared with; over | opposite the house | to be strict with one's child | to be kind to sb. | with me; with us | compared with the situation 20 years ago | to have an advantage over the pursuer [Add to Longdo]
gelegen; stellte auf; befindlichsituated [Add to Longdo]
gespannte Lage {f}tense situation [Add to Longdo]
situationsbezogensituational [Add to Longdo]
(Situation) verschärfen; verschlimmernto exacerbate [Add to Longdo]
Das ist eine riskante Situation.That's a dodgy situation. [Add to Longdo]
Sie hat die Sache im Griff.She's got the situation taped. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation [Add to Longdo]
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
オーバーローン[, o-ba-ro-n] (n) overlent situation in a bank (wasei [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
シチュエーション[, shichue-shon] (n) situation; (P) [Add to Longdo]
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P) [Add to Longdo]
ビルジャック[, birujakku] (n) (abbr) building highjack (hostage situation) [Add to Longdo]
ホームコメディ;ホームコメディー[, ho-mukomedei ; ho-mukomedei-] (n) home comedy; situation comedy [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
位置(P);位地[いち, ichi] (n,vs) place; situation; position; location; (P) [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
一触即発[いっしょくそくはつ, isshokusokuhatsu] (n,adj-no) critical (touch and go) situation; explosive situation [Add to Longdo]
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged [Add to Longdo]
一役[ひとやく, hitoyaku] (n) role (which someone or something plays in a given situation); part; contribution (to a given situation) [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
雲行き[くもゆき, kumoyuki] (n) weather; look of the sky; situation; turn of affairs; signs; (P) [Add to Longdo]
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P) [Add to Longdo]
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
仮定条件[かていじょうけん, kateijouken] (n) hypothetical situation [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
火をつける;火を付ける;火を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.) [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
懐都合;ふところ都合[ふところつごう, futokorotsugou] (n) (See 懐具合) financial situation; financial standing [Add to Longdo]
概況[がいきょう, gaikyou] (n) outlook; general situation; (P) [Add to Longdo]
危機管理室[ききかんりしつ, kikikanrishitsu] (n) situation room; crisis management office [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances; state of affairs; situation, #159 [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] to reside; to live; to dwell; to be in; to be situated at; to stay; to get along with; to be in a position of; to deal with; to discipline; to punish, #427 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] office; situation; classifier for games: match, set, round etc, #599 [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance, #1,004 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation, #1,139 [Add to Longdo]
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
状况[zhuàng kuàng, ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] condition; state; situation, #1,248 [Add to Longdo]
位于[wèi yú, ㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] to be located at; to be situated at; to lie, #1,468 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals, #1,547 [Add to Longdo]
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] circumstances; situation; terrain, #1,771 [Add to Longdo]
局面[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, ] aspect; phase; situation, #2,614 [Add to Longdo]
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation, #2,682 [Add to Longdo]
现状[xiàn zhuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] current situation, #3,578 [Add to Longdo]
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, ] circumstances; situation, #4,080 [Add to Longdo]
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
态势[tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, / ] posture; situation, #4,882 [Add to Longdo]
局势[jú shì, ㄐㄩˊ ㄕˋ, / ] situation; state (of affairs), #4,888 [Add to Longdo]
随机[suí jī, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] according to the situation; pragmatic; random, #5,074 [Add to Longdo]
知情[zhī qíng, ㄓ ㄑㄧㄥˊ, ] to know the facts; to understand; to be familiar with the situation, #5,509 [Add to Longdo]
疫情[yì qíng, ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ, ] epidemic situation, #6,054 [Add to Longdo]
场合[chǎng hé, ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ, / ] situation; occasion, #6,134 [Add to Longdo]
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, / ] countermeasure for dealing with a situation, #6,599 [Add to Longdo]
全局[quán jú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ, ] overall situation, #7,160 [Add to Longdo]
大局[dà jú, ㄉㄚˋ ㄐㄩˊ, ] general situation; present conditions, #7,341 [Add to Longdo]
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, / ] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation, #8,479 [Add to Longdo]
扭转[niǔ zhuǎn, ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] to reverse; to turn around (an undesirable situation), #8,486 [Add to Longdo]
真情[zhēn qíng, ㄓㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] real situation; the truth, #8,787 [Add to Longdo]
解救[jiě jiù, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ, ] to rescue; to help out of difficulties; to save the situation, #10,005 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] moreover; situation, #10,086 [Add to Longdo]
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] content with one's situation; to know contentment (hence happiness), #11,470 [Add to Longdo]
身处[shēn chǔ, ㄕㄣ ㄔㄨˇ, / ] in (some place); to be in (adversity, a difficult situation, danger, turmoil etc); to find oneself in; placed in; surrounded by, #12,087 [Add to Longdo]
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ, / ] seize an opportunity; take advantage of situation, #12,408 [Add to Longdo]
坐落[zuò luò, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to be situated; to be located (of a building); also written 座落, #13,678 [Add to Longdo]
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; existing state of affairs, #15,273 [Add to Longdo]
腾飞[téng fēi, ㄊㄥˊ ㄈㄟ, / ] lit. to fly upwards swiftly; fig. rapid advance; rapidly developing (situation), #15,415 [Add to Longdo]
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, ] situation; atmosphere, #15,562 [Add to Longdo]
灾情[zāi qíng, ㄗㄞ ㄑㄧㄥˊ, / ] disastrous situation; calamity, #15,580 [Add to Longdo]
概况[gài kuàng, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] general situation; summary, #16,126 [Add to Longdo]
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, / ] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation), #16,572 [Add to Longdo]
陷于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] caught in (a bad situation); fall into (a trap etc), #18,272 [Add to Longdo]
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] current trends; the present situation; how things are going, #18,537 [Add to Longdo]
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] situation; circumstance, #19,299 [Add to Longdo]
凑合[còu hé, ㄘㄡˋ ㄏㄜˊ, / ] to bring together; to make do in a bad situation; to improvise; passable; not too bad, #19,542 [Add to Longdo]
政局[zhèng jú, ㄓㄥˋ ㄐㄩˊ, ] political situation, #19,554 [Add to Longdo]
自拔[zì bá, ㄗˋ ㄅㄚˊ, ] free oneself; extricate oneself from a difficult situation, #21,928 [Add to Longdo]
雪上加霜[xuě shàng jiā shuāng, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄕㄨㄤ, ] to add hail to snow (成语 saw); one disaster on top of another; to make things worse in a bad situation, #22,490 [Add to Longdo]
虚实[xū shí, ㄒㄩ ㄕˊ, / ] what is true and what is false; (to get to know) the real situation, #24,168 [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances, #24,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事態[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
情勢[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
旗色[はたいろ, hatairo] Kriegslage, Situation, Aussicht [Add to Longdo]
時局[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
風雲[ふううん, fuuun] Wind_und_Wolken, Situation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top