ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simulat

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simulat-, *simulat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simulate[VT] เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Syn. copy, fake, imitate
simulate[ADJ] ซึ่งเลียนแบบ
simulation[N] การลอกเลียนแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simulate(ซิม'มิวเลท) vt.,adj. ลอกเลียน,เลียนแบบ,เล่นเป็นตัว, See also: simulative adj. simulatory adj., Syn. dissemble,pretend
simulation(ซิมมิวเล'เชิน) n. การลอกเลียน,การลอกแบบ,การเลียนแบบ,การเล่นเป็นตัว,การปลอมแปลง, Syn. mockup,model
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning

English-Thai: Nontri Dictionary
simulate(vt) ปลอม,เสแสร้ง,เล่นเป็นตัว,ลอกเลียน
simulation(n) การลอกเลียน,การเสแสร้ง,การปลอม,การเล่นเป็นตัว
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulationการจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simulation๑. การแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicry]๒. อาการโรคพ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulationการจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simulation๑. การปลอมแปลง๒. การปกปิดความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simulationการจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simulationการจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simulator๑. ตัวจำลอง, เครื่องจำลอง๒. โปรแกรมจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simulator๑. โปรแกรมจำลอง๒. เครื่องจำลอง, ตัวจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]
simulationการจำลองแบบ
การใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Simulationการจำลองแบบเสมือน, เป็นการจำลองสถานการณ์โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ สถิติและแคลคูลัส เพื่อให้การคำนวณในสิ่งที่ศึกษามีผลลัพท์ตรงกับหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง [Assistive Technology]
Simulation gamesเกมส์จำลอง [TU Subject Heading]
Simulation methodsการจำลองระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simulation methodsวิธีการจำลองแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simulatThe numerical values shown above derive from Hobson's simulation.
simulatWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีหน้า[V] pretend, See also: simulate, wear an expression of, conceal one's feelings, Syn. แสร้ง, ตีสีหน้า, Example: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา, Thai definition: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การจำลองสถานการณ์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān) EN: simulation   FR: simulation [m]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การเลียนแบบ[n.] (kān līenbaēp) EN: copying ; simulation ; emulation   FR: simulation [f] ; émulation [f]
การแสร้งทำ [n.] (kān saēngtham) FR: simulation [f] ; simulacre [m] ; comédie [f]
การสร้างสถานการณ์จำลอง[n. exp.] (kān sāng sathānakān jamløng) EN: simulation   
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
เลียนแบบ[v.] (līenbaēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate   FR: imiter ; copier ; simuler

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATE    S IH1 M Y AH0 L AH0 T
SIMULATE    S IH1 M Y AH0 L EY2 T
SIMULATED    S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D
SIMULATES    S IH1 M Y AH0 L EY2 T S
SIMULATOR    S IH1 M Y AH0 L EY2 T ER0
SIMULATION    S IH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N
SIMULATING    S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 NG
SIMULATORS    S IH1 M Y AH0 L EY2 T ER0 Z
SIMULATIONS    S IH2 M Y UW0 L EY1 SH AH0 N Z
SIMULATIONS    S IH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulate    (v) sˈɪmjulɛɪt (s i1 m y u l ei t)
simulated    (v) sˈɪmjulɛɪtɪd (s i1 m y u l ei t i d)
simulates    (v) sˈɪmjulɛɪts (s i1 m y u l ei t s)
simulator    (n) sˈɪmjulɛɪtər (s i1 m y u l ei t @ r)
simulating    (v) sˈɪmjulɛɪtɪŋ (s i1 m y u l ei t i ng)
simulation    (n) sˌɪmjulˈɛɪʃən (s i2 m y u l ei1 sh @ n)
simulators    (n) sˈɪmjulɛɪtəz (s i1 m y u l ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simulation {f}simulation [Add to Longdo]
Simulations-Prozess-Verknüpfung {f}simulation process coupling [Add to Longdo]
Simulationstechnik {f}simulation technology [Add to Longdo]
Simulationsverfahren {n}simulation processes [Add to Longdo]
Simulationswerkzeug {n}simulation tool [Add to Longdo]
Simulator {m} | Simulatoren {pl}simulator | simulators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シミュレーション(P);シミュレション;シュミレーション(ik)[, shimyure-shon (P); shimyureshon ; shumire-shon (ik)] (n,vs) {comp} simulation; (P) [Add to Longdo]
シミュレーションゲーム[, shimyure-shonge-mu] (n) {comp} simulation game [Add to Longdo]
シミュレーター(P);シミュレータ[, shimyure-ta-(P); shimyure-ta] (n) simulator; (P) [Add to Longdo]
シミュレート[, shimyure-to] (n,vs) simulate [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライトシミュレータ[, furaitoshimyure-ta] (n) {comp} flight simulator [Add to Longdo]
マネージメントシミュレーション[, mane-jimentoshimyure-shon] (n) management simulation [Add to Longdo]
感度分析[かんどぶんせき, kandobunseki] (n) sensitivity analysis (e.g. in simulations) [Add to Longdo]
起震車[きしんしゃ, kishinsha] (n) earthquake simulation vehicle [Add to Longdo]
擬人[ぎじん, gijin] (n) simulation of a person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シミュレーション[しみゅれーしょん, shimyure-shon] simulation [Add to Longdo]
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
最小動作[さいしょうどうさ, saishoudousa] minimal simulation [Add to Longdo]
模擬[もぎ, mogi] simulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top