ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silvery

S IH1 L V ER0 IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silvery-, *silvery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silvery[ADJ] คล้ายเงิน, See also: ประกอบด้วยเงิน, มีสีเงิน, Syn. glittering, shiny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silvery(ซิล'เวอะรี) adj. คล้ายเงิน,มีสีเงิน,มีเสียงเงิน,ประกอบด้วยหรือหุ้มหรือชุบเงิน, See also: silveriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
silvery(adj) แจ่มใส,กังวาน,มีสีเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silvery; argentate; argenteusสีเงิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was the silvery moon?- พระจันทร์สีเงินนั้นไง In This Home on Ice (2010)
♪ You're New York on a silvery day ♪#คุณดั่งนิวยอร์ค ในวันอันสีเงิน# Girls (and Boys) on Film (2013)
♪ You're New York on a silvery day ♪#คุณดั่งนิวยอร์ค ในวันอันสีเงิน# Girls (and Boys) on Film (2013)
As a dream comes whiffling by it's so silvery soft, it was making like a tiny little buzzing, humming sound, like music.ขณะที่ความฝันลอยวื้ดผ่านไป มันจะส่องแสงสีเงินอ่อนนุ่ม มันทำเสียงหึ่งเล็กๆ ฮึมฮัมคล้ายเสียงดนตรี The BFG (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silveryHe had a lot of straight, silvery hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินยวง[N] colour of molten silver, See also: silvery white, Syn. สีเงินยวง, Example: มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีเงินยวง, Thai definition: สีเหมือนสีเงินที่ละลายคว้างในเบ้า เรียกว่า สีเงินยวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้ามปูหลุด [n. exp.] (kāmpū lut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew   
เงินยวง[adj.] (ngoenyūang) EN: molten silver colour ; silvery white   

CMU English Pronouncing Dictionary
SILVERY S IH1 L V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silvery (j) sˈɪlvəriː (s i1 l v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāng, ㄔㄤ, / ] silvery pomfret; Pampus argenteus, #92,378 [Add to Longdo]
像银[xiàng yín, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄣˊ, / ] silvery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberhaar {n}silvery hair [Add to Longdo]
Inkataucher {m} [ornith.]Silvery Grebe [Add to Longdo]
Silberfischer {m} [ornith.]Silvery Kingfisher [Add to Longdo]
Silbertangare {f} [ornith.]Silvery Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀地[ぎんじ, ginji] (n) silvery background [Add to Longdo]
銀波[ぎんぱ, ginpa] (n) silvery waves [Add to Longdo]
銀白色[ぎんはくしょく, ginhakushoku] (n) silvery-white [Add to Longdo]
銀翼[ぎんよく, ginyoku] (n) silvery wings [Add to Longdo]
銀鱗[ぎんりん, ginrin] (n) silvery scale; fish [Add to Longdo]
銀嶺[ぎんれい, ginrei] (n) silvery, snow-capped mountain [Add to Longdo]
銀蠅[ぎんばえ, ginbae] (n) (col) large silvery fly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silvery \Sil"ver*y\, a.
   1. Resembling, or having the luster of, silver; grayish white
    and lustrous; of a mild luster; bright.
    [1913 Webster]
 
       All the enameled race, whose silvery wing
       Waves to the tepid zephyrs of the spring. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Besprinkled or covered with silver.
    [1913 Webster]
 
   3. Having the clear, musical tone of silver; soft and clear
    in sound; as, silvery voices; a silvery laugh.
    [1913 Webster]
 
   {Silvery iron} (Metal.), a peculiar light-gray fine-grained
    cast iron, usually obtained from clay iron ore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silvery
   adj 1: resembling or reminiscent of silver; "a soft silvern
       voice"; "singing in her silvery tones" [syn: {silvern},
       {silvery}]
   2: having the white lustrous sheen of silver; "a land of silver
     (or silvern) rivers where the salmon leap"; "repeated
     scrubbings have given the wood a silvery sheen" [syn:
     {silver}, {silvern}, {silvery}]
   3: of lustrous grey; covered with or tinged with the color of
     silver; "silvery hair" [syn: {argent}, {silver}, {silvery},
     {silverish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top