ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signet

S IH1 G N EH0 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signet-, *signet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signet[N] ตราประทับเล็กๆ, Syn. badge, stamp
signet[VT] ประทับตรา, Syn. stamp
signet ring[N] แหวนตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signet(ซิก'นิท) n. ตราประทับเล็ก ๆ ,ตราเล็ก ๆ ,สัญจกร,เครื่องประทับตรา vt. ประทับตรา
signet ringn. แหวนประทับตรา,แหวนตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
signet(n) พระราชลัญจกร,ตราประทับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They did find his signet ring, though.พวกเขาเจอแหวนตราของเกวินล่ะ Weekend at Bobby's (2010)
If you want to electrocute someone, you'll need a signet ring.ถ้าเธออยากช๊อตใคร เธอต้องใช้แหวนตรานี่ Kingsman: The Secret Service (2014)
A gentleman traditionally wears the signet on his left hand, but a Kingsman wears it on whatever had happens to be dominant.สุภาพบุรุษมักสวมแหวนไว้นิ้วมือข้างซ้าย แต่คิงส์แมน สวมมันไว้ข้างที่ตัวเองถนัดที่สุด Kingsman: The Secret Service (2014)
Seals and signets are on sub-thirty-three.ซีลและตรา อยู่ในย่อยสามสิบสาม Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหวนตรา[n.] (waēntrā) EN: signet ring ; seal ring   

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNET    S IH1 G N EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signet    (n) sˈɪgnɪt (s i1 g n i t)
signets    (n) sˈɪgnɪts (s i1 g n i t s)
signet-ring    (n) sˈɪgnɪt-rɪŋ (s i1 g n i t - r i ng)
signet-rings    (n) sˈɪgnɪt-rɪŋz (s i1 g n i t - r i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siegel {n} | Siegel {pl}signet | signets [Add to Longdo]
Siegelring {m} | Siegelringe {pl}signet ring | signet rings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印環[いんかん, inkan] (n) (See 印環細胞) signet ring (in medical contexts, e.g. signet ring cell) [Add to Longdo]
印環細胞[いんかんさいぼう, inkansaibou] (n) signet ring cell [Add to Longdo]
印形[いんぎょう, ingyou] (n) seal; signet [Add to Longdo]
認め印[みとめいん, mitomein] (n) unregistered (informal) seal; a signet (ring); (P) [Add to Longdo]
認印付き指輪[みとめいんつきゆびわ, mitomeintsukiyubiwa] (n) signet ring; seal ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signet \Sig"net\, n. [OF. signet a signet, F., a bookmark, dim.
   of signe. See {Sign}, n., and cf. {Sennet}.]
   A seal; especially, in England, the seal used by the
   sovereign in sealing private letters and grants that pass by
   bill under the sign manual; -- called also {privy signet}.
   [1913 Webster]
 
      I had my father's signet in my purse.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Signet ring}, a ring containing a signet or private seal.
 
   {Writer to the signet} (Scots Law), a judicial officer who
    prepares warrants, writs, etc.; originally, a clerk in the
    office of the secretary of state.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signet
   n 1: a seal (especially one used to mark documents officially)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top