Search result for

sides

(72 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sides-, *sides*, side
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sideshow[N] การแสดงแทรก
sideslip[VT] เลื่อนไปด้านข้าง
sidestep[VI] หลีกเลี่ยง, See also: หลบฉาก, หลบไปทางด้านข้าง, Syn. avoid, escape, shun, Ant. face, welcome
sidestep[VT] หลีกเลี่ยง, See also: หลบฉาก, Syn. avoid, escape, shun, Ant. face, welcome
sideswipe[N] การคลำไปด้านข้าง
sidesplitting[ADJ] ตลกมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besides(บิไซดฺซ') adv.,prep. นอกจาก,อีกด้วย,มิหนำซ้ำ -Conf. beside
burnsides(เบอน'ไซดซ) n. เคราโกนเอาส่วนคางออก

English-Thai: Nontri Dictionary
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Breath sounds on both sides.เสียงลมหายใจมีทั้ง 2ข้าง Lucky Thirteen (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
You're like two sides of the same coin.แม่ก็เช่นกัน The Moment of Truth (2008)
Camera two are you gonna move or what? We're here for the summit, not the sideshow.กล้อง 2 จะแช่อีกนานมั้ย เราถ่ายการประชุมนะไม่ใช่งานข้างถนน Vantage Point (2008)
Angie, we're back in twenty, and remember... we're here for the summit, not the sideshow.แองจี้ 20 วิตัดเข้า จำไว้ว่าเรามาถ่ายงานประชุม ไม่ใช่งานข้างถนน Vantage Point (2008)
3 quarter inch steel plate, front, sides.แผ่นเหล็กหนา3/4นิ้วอย่างแข็งด้านใน Death Race (2008)
I need two rows of postholes running up both sides.ทรงคล้ายตู้ไปรษณีย์ สองแถวทั้งสองข้าง Outlander (2008)
And breakfast in bed. Six loaves of wheat toast, butter on both sides.ขนมปังข้าวโอ๊ตหกก้อน ทาเนยทั้งสองด้าน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So, what are the chances your man's playing both sides?ไหวหรอ เขาเล่นเหยียบเรือสองแคมแบบนี้ Body of Lies (2008)
At least then the pain would be the same on both sides.อย่างน้อยก็จะได้เจ็บเท่าๆกันทั้งสองข้าง New York, I Love You (2008)
Listen, Darren, I know we are rivools, but fate chose these sides, not us.ฟังนะ ดาร์เรน ฉันรู้เราเป็นคู่ปรับกัน แต่ชะตาเข้าข้างพวกนาย ไม่เรา The Love Guru (2008)
It's got its down sides.นี่แหละคือข้อเสียของมัน Bangkok Dangerous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sidesAfter the conflict there were many dead on both sides.
sidesA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
sidesA square has four equal sides.
sidesA square has four sides.
sidesA stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
sidesBoth sides had to compromise with each other.
sides"Can you cut it like this, please?" "A little shorter in the front and a little longer on the sides, please."
sidesDon't always take sides with him.
sidesFirst, I should hear both sides.
sidesHe always takes sides with her.
sidesHe attempted to sidestep a conflict with his chief.
sidesHe-heh-heh, I'm terrible at sports so if I run a while my sides hurt right away.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านยาวเท่ากัน[n. exp.] (dān yāo thaokan) EN: equal sides   FR: côtés égaux [mpl]
หัวตะกั่ว[n.] (hūatakūa) EN: silversides   
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
ข้าง[n.] (khāng) EN: [classifier : legs, arms, sides of objects]   FR: [classificateur : jambes, bras]
กงค้าง[n.] (kongkhāng) EN: ribs of a wooden boat placed at the sides   
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship   
ละครย่อย[n. exp.] (lakhøn yøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow   FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
นอกจาก[prep.] (nok jāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than   FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides   FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDES    S AY1 D Z
SIDES'    S AY1 D Z
SIDESHOW    S AY1 D SH OW2
SIDESTEP    S AY1 D S T EH2 P
SIDESHOWS    S AY1 D SH OW2 Z
SIDESTEPS    S AY1 D S T EH2 P S
SIDESTREAM    S AY1 D S T R IY2 M
SIDESTEPPED    S AY1 D S T EH2 P T
SIDESTEPPING    S AY1 D S T EH2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sides    (v) (s ai1 d z)
sideshow    (n) (s ai1 d sh ou)
sidesman    (n) (s ai1 d z m @ n)
sidesmen    (n) (s ai1 d z m @ n)
sidestep    (v) (s ai1 d s t e p)
sideshows    (n) (s ai1 d sh ou z)
sidesteps    (v) (s ai1 d s t e p s)
sidestepped    (v) (s ai1 d s t e p t)
sidestepping    (v) (s ai1 d s t e p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as [Add to Longdo]
サイドストローク[, saidosutoro-ku] (n) sidestroke [Add to Longdo]
サイドスリップ[, saidosurippu] (n) sideslip [Add to Longdo]
リュウキュウヒメジ[, ryuukyuuhimeji] (n) sidespot goatfish (Parupeneus pleurostigma) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] sides of boat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top