หรือคุณหมายถึง shortsightedneß?
Search result for

shortsightedness

(7 entries)
(0.202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shortsightedness-, *shortsightedness*, shortsightednes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, you reveal your shortsightedness.อา เจ้าได้เปิดเผยวิสัยทัศน์อันน้อยนิดของเจ้า Counter Attack (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORTSIGHTEDNESS    SH AO1 R T S AY1 T AH0 D N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮性近視[かせいきんし, kaseikinshi] (n) false shortsightedness; pseudomyopia [Add to Longdo]
近眼(P);近目[きんがん(近眼)(P);ちかめ, kingan ( kingan )(P); chikame] (n,adj-na,adj-no) nearsightedness; shortsightedness; myopia; (P) [Add to Longdo]
近視[きんし, kinshi] (n,adj-no) myopia; shortsightedness; nearsightedness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shortsighted \Short"sight`ed\, a.
   1. Not able to see far; nearsighted; myopic. See {Myopic},
    and {Myopia}.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Not able to look far into futurity; unable to
    understand things deep; of limited intellect.
    [1913 Webster]
 
   3. Having little regard for the future; heedless.
    [1913 Webster] -- {Short"sight`ed*ly}, adv. --
    {Short"sight`ed*ness}, n.
    [1913 Webster]
 
       Cunning is a kind of shortsightedness. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shortsightedness
   n 1: (ophthalmology) eyesight abnormality resulting from the
      eye's faulty refractive ability; distant objects appear
      blurred [syn: {myopia}, {nearsightedness},
      {shortsightedness}] [ant: {farsightedness},
      {hypermetropia}, {hypermetropy}, {hyperopia},
      {longsightedness}]
   2: a lack of prudence and care by someone in the management of
     resources [syn: {improvidence}, {shortsightedness}] [ant:
     {providence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top