Search result for

shoaled

   
58 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoaled-, *shoaled*, shoal, shoale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shoaled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shoaled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoal[N] ฝูงปลา
shoal[N] ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง
shoal[N] หาดตื้น, Syn. bank, shoal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shoal(โชล) n. หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน,คนจำนวนมาก,ฝูงปลา,สิ่งของจำนวนมาก adj. ตื้น. vi. กลายเป็นตื้น. vt. ทำให้ตื้น,เกยตื้นvi. จับกลุ่ม,อยู่กันเป็นฝูง

English-Thai: Nontri Dictionary
shoal(adj) ตื้นเขิน
shoal(n) สันดอน,ที่ตื้น,หินโสโครก,ฝูง
shoal(vi) จับกลุ่ม,มารวมกัน,อยู่เป็นฝูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shoals on the eastern shore, but if we approach from the windward, we should be able to take up a strong opening position.หินโสโครกบนชายฝั่งตะวันออก แต่ถ้าหากว่าพวกเราเข้าไปใกล้จากทางเหนือลม พวกเราน่าจะสามารถเริ่มเปิดฉาก จัดวางตำแหน่งที่เเข็งแกร่ง VIII. (2014)
Sir, shoals on every side.กัปตัน มีสันดอนรอบทุกด้าน Alice Through the Looking Glass (2016)
Disappeared off Chicken Shoals, flight 19.Verschwand vor Chicken Shoals, Flug 19. Close Encounters of the Third Kind (1977)
I'll meet you by Francis Shoal. Out. 'Wir treffen uns am Francis ShoalJaws 2 (1978)
Francis Shoal?Francis ShoalJaws 2 (1978)
Where the hell is Francis Shoal?Wo zum Teufel ist Francis ShoalJaws 2 (1978)
Yourfucked-up order was what pushed me overthe top.Eine Woche Aufenthalt im Beachfront Isle in Mussel Shoals. The Insatiable (2006)
You know I love that muscle shoals-stax stuff, man.Du weißt, ich liebe diesen Muscle Shoals-Stax Kram. Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
We're sitting on the French Frigate Shoals a flooded mountain range.Wir sind auf den French Frigate Shoals... einer überfluteten Gebirgskette. Phantom (2013)
This is when you recorded "Shoals of Herring" for Morn and Dad.Dein Lied "Shoals of Herring" für Mom und Dad. Inside Llewyn Davis (2013)
I represent the Shoal of the Winter Harmony.Ich repräsentiere die Shoal der Winterharmonie. The Husbands of River Song (2015)
Hey, we get you guys down to Muscle Shoals, a washboard, a snare.Wir bringen euch ins Muscle Shoals, mit Waschbrett und Snare. The King and I (2016)
I hope you had a stimulating day, and maybe saw a little of what makes Harmony Shoal the foremost innovator in science and technology the world over.{/an8}Ich hoffe, Sie hatten einen stimulierenden Tag und sahen ein wenig von dem, was Harmony Shoal zum führenden Entwickler von Wissenschaft und Technik auf dem gesamten Planeten macht. The Return of Doctor Mysterio (2016)
A project which is not to be questioned, impeded, or in fact mentioned by any of the employees of the Harmony Shoal Institute.Eines, das nicht hinterfragt, behindert oder auch nur von den Mitarbeitern von Harmony Shoal erwähnt werden darf. The Return of Doctor Mysterio (2016)
I assume you belong to some kind of, I don't know, agency... I don't care which one... and that your current assignment is to investigate Harmony Shoal. - Correct?Ich schätze, sie gehören irgendeiner Organisation an, mir egal welcher, welche sie beauftragt hat Harmony Shoal zu untersuchen, richtig? The Return of Doctor Mysterio (2016)
Harmony Shoal is a multinational corporation whose true purpose is to extract and replace the brains of key authority figures around the world, and prepare Earth for full colonisation.Harmony Shoal ist ein internationaler Konzern, dessen wahrer Zweck es ist, Gehirne zu entfernen und zu ersetzen von Schlüsselfiguren auf der ganzen Welt, um die Erde auf eine vollständige Kolonisierung vorzubereiten, The Return of Doctor Mysterio (2016)
What has Harmony Shoal got to do with the Ghost?Was hat Harmony Shoal mit dem Ghost zu tun? The Return of Doctor Mysterio (2016)
So why are you investigating Harmony Shoal?Warum ermitteln Sie bei Harmony ShoalThe Return of Doctor Mysterio (2016)
That's what Harmony Shoal is signalling to.Das hier wird von Harmony Shoal angefunkt. The Return of Doctor Mysterio (2016)
Harmony Shoal.Harmony ShoalThe Return of Doctor Mysterio (2016)
Harmony Shoal will open its doorsHarmony Shoal wird seine Türen öffnen The Return of Doctor Mysterio (2016)
In one day of terror, the executive authority of Planet Earth will pass to Harmony Shoal.Nach einem Tag des Terrors wird die Exekutive der Erde von Harmony Shoal übernommen. The Return of Doctor Mysterio (2016)
Harmony Shoal have been conquering your world for five years.Harmony Shoal erobert eure Welt seit fünf Jahren. The Return of Doctor Mysterio (2016)
The vengeance of Harmony Shoal is known and fearedDie Rache von Harmony Shoal ist berüchtigt und gefürchtet The Return of Doctor Mysterio (2016)
I'm shortcutting across Franklin Shoals.Dann nehme ich die Abkürzung über Franklin Shoals. Captains Courageous (1937)
Get your wreckers out to meet me at Satan Shoal.Lhre Leute sollen sich in Satan Shoal mit mir treffen. Reap the Wild Wind (1942)
I wasn't gonna say nothing, but we might nigh have drifted on Satan Shoal.Ich wollte nichts sagen, aber ich glaube, wir sind gleich bei Satan ShoalReap the Wild Wind (1942)
He swindled you... as he lay at Satan Shoal to gut the cargo of a ship... he himself had wrecked!Er betrog Sie, als er in Satan Shoal auf der Lauer lag, um die Ladung des Schiffes, das er selbst ruinierte, zu nehmen! Reap the Wild Wind (1942)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัจฉาชาติ[N] shoal of fish, See also: school of fish, Syn. พวกปลา, ฝูงปลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงปลา[n. exp.] (fūng plā) EN: shoal of fish ; school of fish   FR: banc de poissons [m]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal   FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
มัจฉาชาติ[n.] (matchāchāt) EN: shoal of fish   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOALS SH OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoal (v) ʃˈoul (sh ou1 l)
shoals (v) ʃˈoulz (sh ou1 l z)
shoaled (v) ʃˈould (sh ou1 l d)
shoaling (v) ʃˈoulɪŋ (sh ou1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] beach; shoal, #9,698 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] reef; shoal rock, #17,490 [Add to Longdo]
浅滩[qiǎn tān, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ, / ] shallows; shoal; sandbar, #54,115 [Add to Longdo]
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island) [Add to Longdo]
暗滩[àn tān, ㄢˋ ㄊㄢ, / ] hidden shoal [Add to Longdo]
浅礁[qiǎn jiāo, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄠ, / ] shallow reef; shoal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischschwarm {m}shoal of fish [Add to Longdo]
Schwarm {m}; Schar {f} | Schwärme {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]
Untiefe {f} | Untiefen {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P) [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P) [Add to Longdo]
大群[たいぐん, taigun] (n,adj-no) large crowd; large herd; large flock; large school; large shoal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Shoal \Shoal\, v. i. [imp. & p. p. {Shoaled}; p. pr. & vb. n.
     {Shoaling}.]
     To assemble in a multitude; to throng; as, the fishes shoaled
     about the place. --Chapman.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top