ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shanty

SH AE1 N T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shanty-, *shanty*
English-Thai: Longdo Dictionary
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shanty[N] กระท่อมที่สร้างหยาบๆ, See also: ห้องโกโรโกโส, Syn. dump, shack, hovel, slum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shanty(แชน'ที) n. กระท่อมที่สร้างขึ้นอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
shanty(n) กระต๊อบ,กระท่อม,บ้านโกโรโกโส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shantyboats and shantyboatersเรือนแพและชาวแพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can start callin' yourself Madonna, but you're still gonna end up in an outhouse shanty like every other dockworking nobody.แต่นายก็ต้องกลับมาลงเอยที่ กระต๊อบเล็ก ๆ อยู่ดี เหมือนคนอื่นนั่นแหละ Cool Runnings (1993)
Shantytowns here, they wield all the power.สลัมที่นี่ ใช้อาวุธเป็นอำนาจ Rio (2006)
Abby was found in a shantytown as well.แอ๊บบี้ถูกพบในกระท่อมเหมือนกัน Proof (2011)
Captain's going to sing a shanty!กัปตันจะร้องเพลงแล้วพวกเรา Ice Age: Continental Drift (2012)
Good shanty, sir.ร้องได้ดีครับท่าน Ice Age: Continental Drift (2012)
Thomas and Martha Wayne had a plan for their city, a progressive development plan that would raze Arkham's shanty towns and, in its place, build new, affordable housing... for Gotham's less fortunate.โธมัสและมาร์ธา เวย์น มีแผนงานสำหรับเมืองนี้ แผนพัฒนาแบบก้าวหน้า จะรื้อถอนเขตโกโรโกโสอย่างอาร์คัมทิ้งไป Arkham (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระต๊อบ[n.] (kratøp) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage   FR: petite hutte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHANTY    SH AE1 N T IY0
SHANTYTOWN    SH AE1 N T IY0 T AW2 N
SHANTYTOWNS    SH AE1 N T IY0 T AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shanty    (n) ʃˈæntiː (sh a1 n t ii)
shantytown    (n) ʃˈæntɪtaun (sh a1 n t i t au n)
shantytowns    (n) ʃˈæntɪtaunz (sh a1 n t i t au n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bude {f}; armselige Hütte {f}; Baracke {f}; Schuppen {m} | Buden {pl}; Hütten {pl}shanty | shanties [Add to Longdo]
Elendsviertel {n}shanty town [Add to Longdo]
Shanty {m}; Seemannslied {n}shanty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘っ立て小屋;掘っ建て小屋;掘建て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones [Add to Longdo]
舟歌;船歌;舟唄[ふなうた, funauta] (n) sailor's song; boat song; shanty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shanty \Shan"ty\, a.
   Jaunty; showy. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shanty \Shan"ty\, n.;pl. {Shanties}. [Said to be fr. Ir. sean
   old + tig. a house.]
   A small, mean dwelling; a rough, slight building for
   temporary use; a hut.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shanty \Shan"ty\, v. i.
   To inhabit a shanty. --S. H. Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shanty
   n 1: small crude shelter used as a dwelling [syn: {hovel},
      {hut}, {hutch}, {shack}, {shanty}]
   2: a rhythmical work song originally sung by sailors [syn:
     {chantey}, {chanty}, {sea chantey}, {shanty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top