ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensor

S EH1 N S ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensor-, *sensor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensor[N] อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ, See also: ตัวเซ็นเซอร์
sensor[N] อวัยวะรับความรู้สึก
sensory[ADJ] เกี่ยวกับความรู้สึก, See also: เกี่ยวกับอวัยวะรับความรู้สึก, Syn. sensible, neural, sensatory
sensory[ADJ] เกี่ยวกับการรับและส่งความรู้สึก, Syn. perceptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensor(เซน'เซอะ) n. เครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ไวต่อแสง อุณหภูมิระดับรังสี,สิ่งที่รู้สึก,ตัวที่รับความรู้สึกหรือมีปฎิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหว
sensory(เซน'ซะรี) adj. เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งนำกระแสประสาท,เกี่ยวกับsense (ดู) หรือsensation (ดู), Syn. sensorial,sensivtive

English-Thai: Nontri Dictionary
sensory(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensorเครื่องรับรู้, ตัวรับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sensorตัวรับรู้, เครื่องรับรู้, อุปกรณ์รับรู้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sensorเครื่องรับรู้, ตัวรับรู้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensorตัวรับรู้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensorium๑. ระดับความรู้สึกตัว๒. ศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory-รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory aphasia; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory centreศูนย์รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory nerveประสาทรับความรู้สึก, ประสาทรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory paralysisอัมพาตส่วนความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sensorตัวรับรู้ เครื่องรับรู้ อุปกรณ์รับรู้ [พลังงาน]
Sensor networksเครือข่ายเครื่องรับรู้ [TU Subject Heading]
Sensor technologyเทคโนโลยีเซนเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sensory evaluationการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส [TU Subject Heading]
sensory neuronเซลล์ประสาทรับความรู้สึก, เซลล์ประสาทในรากบนของเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งมีใยประสาทข้างหนึ่งอยู่ในเส้นประสาทไขสันหลัง อีกข้างหนึ่งอยู่ในรากบนยื่นเข้าไปในไขสันหลัง ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our sensors detect the batteries are below the surface of the planet.เซ็นเซอร์พบแบตเตอรี่เราใต้ผิวดาวดวงนี้ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I noticed the motion sensor was damaged, so I assume it's permanently lit.ผมเห็นว่าเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวมันโดนทำลาย เพราะงั้นผมสรุปเอาว่าไฟเปิดตลอดเวลา The Six Thatchers (2017)
It should work. The mine sensor won't immediately register the change of pressure.มันควรได้ผล เซ็นเซอร์ของระเบิด จะไม่บันทึกแรงกดที่เปลี่ยนไปทันที Mine (2016)
We have a problem with that drill pipe or with the sensor giving us a false reading.เรามีปัญหากับท่อขุดเจาะ หรือไม่ก็เซ็นเซอร์ที่ให้ค่าผิด Deepwater Horizon (2016)
Go-7, I need your sensors in those coordinates.โก-7 ใช้เซนเซอร์ค้นหาในพิกัด Suicide Squad (2016)
Well, I guess it's safe to say the speedster sensors work.ดี ผมคิดว่ามันจะปลอดภัย ที่จะพูดถึงเซนเซอร์การทำงานของความเร็ว The Darkness and the Light (2015)
Full sensors at all entrances and exterior air vents fitted with steel micro-mesh.ติดเซ็นเซอร์ทุกทางเข้าออก คลุมช่องลม ด้วยตาข่ายใยเหล็กไมโคร Ant-Man (2015)
I had a sensor trip but I'm not seeing anything.เซ็นเซอร์เจอบางอย่าง แต่ไม่เห็นอะไร Ant-Man (2015)
All 19 sensors are up and running perfectly. Make you some eggs?ทั้งหมด 19 เซ็นเซอร์ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ San Andreas Quake (2015)
All the data from the sensors confirm it.- ข้อมูลเซนเซอร์ยืนยัน San Andreas Quake (2015)
Each sensor monitors microseismic activity,การอ่านของกิจกรรม mikroseismisk San Andreas Quake (2015)
Okay, now with this final piece in place, All 19 sensors along the entire fault line Are gonna start pinging each other,คนสุดท้ายที่อยู่ในสถานที่ 19 ส่ง Ping เซ็นเซอร์แต่ละอื่น ๆ San Andreas Quake (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensorIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
sensorWhich means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายินทรีย์[N] sensory organs, Syn. กาย, Example: ไดโนเสาร์มีกายินทรีย์ที่มหึมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายินทรีย์[n.] (kāyinsī) EN: sensory organs   FR: organe sensoriel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSOR    S EH1 N S ER0
SENSORS    S EH1 N S ER0 Z
SENSORY    S EH1 N S ER0 IY0
SENSOR'S    S EH1 N S ER0 Z
SENSORMATIC    S EH2 N S ER0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensory    (j) sˈɛnsəriː (s e1 n s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传感器[chuán gǎn qì, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] sensor; transducer, #10,344 [Add to Longdo]
检测仪[jiǎn cè yí, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄧˊ, / ] sensor; detector, #45,559 [Add to Longdo]
感受器[gǎn shòu qì, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ, ] sensory receptor, #50,526 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messfühler {m}; Sensor {m} | Messfühler {pl}; Sensoren {pl} | interferometrischer Sensor | faseroptischer Sensorsensor | sensors | interferometrical sensor | fibre sensor [Add to Longdo]
Sensorbildschirm {m}; berührungsempfindlicher Bildschirmtouch screen [Add to Longdo]
Sensorik {f}sensors [Add to Longdo]
Sensortaste {f}touch key [Add to Longdo]
sensoriell {adj}sensory [Add to Longdo]
sensorisch {adj}sensory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
ガス漏れ警報器[ガスもれけいほうき, gasu morekeihouki] (n) gas leak sensor [Add to Longdo]
センサー(P);センサ[, sensa-(P); sensa] (n) sensor; (P) [Add to Longdo]
バイオセンサー[, baiosensa-] (n) biosensor [Add to Longdo]
意識[いしき, ishiki] (n,vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) {Buddh} mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P) [Add to Longdo]
煙警報器[えんけいほうき, enkeihouki] (n) (See 火災報知機) smoke alarm; smoke sensor [Add to Longdo]
火災警報器[かさいけいほうき, kasaikeihouki] (n) fire alarm or sensor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
センサ[せんさ, sensa] sensor [Add to Longdo]
感光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor [Add to Longdo]
感光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensor \Sen"sor\, a.
   Sensory; as, the sensor nerves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensor
   n 1: any device that receives a signal or stimulus (as heat or
      pressure or light or motion etc.) and responds to it in a
      distinctive manner [syn: {detector}, {sensor}, {sensing
      element}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sensor /zɛnzoːr/ 
  sensor

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top