ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sculpted

S K AH1 L P T AH0 D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sculpted-, *sculpted*, sculpt, sculpte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
Someone could have sculpted us in this time.ต้องมีใครช่วยปั้นเรานะครั้งนี้ Music and Lyrics (2007)
With a man more courageous than a lion, stronger than an ox, and so perfectly formed it is as if he had been sculpted by the gods themselves.กับชาติที่กล้าหาญเหนือสิงโต แข็งแกร่งกว่าวัว และมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ มันเหมือนเขาถูกสร้างขึ้นมากโดยพระเจ้า Sweet Dreams (2009)
Then some unknown Illuminati master sculpted four statues.แล้วบางคนไม่รู้จัก Masters Illumina มีความชำนาญกับสลักสี่ปั้น, Angels & Demons (2009)
The fireplace... sculpted entirely of the most exquisite Carrara marble... from Firenze, Italia... each joint containing a single pearl.ทำมาจากหินอ่อนที่ล้ำค่าา จากฟลอเรนซ์ อิตาลี มาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลังอำนาจ Dark Shadows (2012)
Every breed of dog you've ever seen was sculpted by human hands.สายพันธุ์ของสุนัขทุกครั้ง ที่คุณเคยเห็น แกะสลักด้วยมือมนุษย์ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Later, tectonic forces lifted the skeletal reef high above sea level, where it was eroded and sculpted over eons by wind and rain.ระดับน้ำทะเลสูงเหนือที่ที่มัน ถูกกัดเซาะและการแกะสลัก มากกว่ามหายุคโดยลมและฝน แค่คิดว่าสิ่งที่สถานที่แห่งนี้ดูเหมือน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULPTED    S K AH1 L P T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculpted    (v) skˈʌlptɪd (s k uh1 l p t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste) [Add to Longdo]
造形物[ぞうけいぶつ, zoukeibutsu] (n) moulded objects; sculpted objects; modeled objects; formed objects [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sculpted
   adj 1: cut into a desired shape; "graven images"; "sculptured
       representations" [syn: {graven}, {sculpted},
       {sculptured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top