ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

screwball

S K R UW1 B AO2 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -screwball-, *screwball*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Screwball in the corner pocket.เซี้ยวในกระเป๋ามุม Pinocchio (1940)
You have a vindictive screwball who's about to ruin your life.คุณมีคนบ้าใจพยาบาทที่พร้อมจะทำลายชีวิตคุณ Fire and Brimstone (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
screwballHe is a screwball.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCREWBALL S K R UW1 B AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
screwball (n) skrˈuːbɔːl (s k r uu1 b oo l)
screwballs (n) skrˈuːbɔːlz (s k r uu1 b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spinner {m}screwball [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュートボール[, shu-tobo-ru] (n) shoot ball (baseball); shooter; screwball [Add to Longdo]
スクリューボール[, sukuryu-bo-ru] (n) screwball (baseball) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 screwball \screw"ball\, n.
   1. An eccentric or crazy person; an oddball.
    [PJC]
 
   2. (Baseball) A baseball pitch that curves in the direction
    opposite to that of a curve ball.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 screwball \screw"ball\, adj.
   1. Eccentric; zany; crazy; as, screwball antics; a screwball
    comedy.
    [PJC]
 
   2. Ridiculously unsound; improbable or doomed to failure; --
    of plans or ideas; as, a screwball plan to raise cocoanuts
    in Alaska.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 screwball
   adj 1: foolish; totally unsound; "a crazy scheme"; "half-baked
       ideas"; "a screwball proposal without a prayer of
       working" [syn: {crazy}, {half-baked}, {screwball},
       {softheaded}]
   n 1: a whimsically eccentric person [syn: {crackpot}, {crank},
      {nut}, {nut case}, {fruitcake}, {screwball}]
   2: a pitch with reverse spin that curves toward the side of the
     plate from which it was thrown

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top