ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scraggly

S K R AE1 G L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scraggly-, *scraggly*, scragg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scraggly[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ขรุขระ, ไม่เรียบ, โกโรโกโส, ยุ่งเหยิง, เป็นกระเซิง, Syn. rough

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got the scraggly troll.ไปซะ ฉันจัดการพวกงั่งนี้เอง Chuck Versus the Marlin (2008)
Missing teeth, scraggly beards, guys who married their sisters?ฟันหรอ มีหนวดหร็อมแหร็ม ผู้ชายที่แต่งงานกับพี่น้องตัวเอง? The Bump in the Road (2012)
His hair was all scraggly, like he hadn't shaved in a while, and he was wearing a long coat.ผมเป็นกระเซิง เหมือนไม่ได้หวีมาซักพัก และเขาสวมเสื้อโค้ทตัวยาว Plumed Serpent (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAGGLY    S K R AE1 G L IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scraggly
      adj 1: lacking neatness or order; "the old man's scraggly
             beard"; "a scraggly little path to the door"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top