ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scowling

S K AW1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scowling-, *scowling*, scowl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I-I hated you hating me. Scowling gives you forehead lines, and I'm way too young for Botox.ฉันไม่ชอบที่เธอเกลียดฉัน Mash Off (2011)
And you can stop scowling at me, for a start. I need to talk to you.หยุดทำหน้าบึ้งใส่ผมได้แล้ว ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณ Fire: Part 1 (2013)
So you just gonna stand there scowling at me, or can I have a drink?คุณพูดถึง ผมไม่เคยพูดถึงมัน ผมขอโทษ ผมแค่คิดผิดไป Pilot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCOWLING S K AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scowling (v) skˈaulɪŋ (s k au1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒容满面[nù róng mǎn miàn, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / 滿] scowling in anger; rage written across one's face, #128,992 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scowl \Scowl\ (skoul), v. i. [imp. & p. p. {Scowled} (skould);
   p. pr. & vb. n. {Scowling}.] [Akin to Dan. skule; cf. Icel.
   skolla to skulk, LG. schulen to hide one's self, D. schuilen,
   G. schielen to squint, Dan. skele, Sw. skela, AS. sceolh
   squinting. Cf. {Skulk}.]
   1. To wrinkle the brows, as in frowning or displeasure; to
    put on a frowning look; to look sour, sullen, severe, or
    angry.
    [1913 Webster]
 
       She scowled and frowned with froward countenance.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to look gloomy, dark, or threatening; to lower.
    "The scowling heavens." --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scowling
   adj 1: sullen or unfriendly in appearance [syn: {beetle-browed},
       {scowling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top