Search result for

scop

(93 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scop-, *scop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scope[N] ขอบเขต, See also: ขอบข่าย, วงจำกัด, วิถี, แนวสายตา, ความยาว, Syn. range, field
scope[N] โอกาส, See also: ความสามารถในการทำบางสิ่ง, Syn. potential
scope[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องจุลทรรศน์
scope[SUF] สิ่งที่ช่วยในการมอง
scopy[SUF] สิ่งที่ช่วยในการมอง
scopolamine[N] ยาสงบประสาท, Syn. hyoscine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scope(สโคพ) n. ขอบเขต,วง,ลู่ทาง, ทัศนวิสัย,วิสัย,โอกาส,ความยาว ,กล้องส่อง, Syn. space
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.
bronchoscopen. เครื่องมือตรวจสอบหลอดลม
cavernoscopeเครื่องมือสำหรับส่องโพรง
chronoscope(ครอน'โนสโคพ) n. เครื่อง วัดเวลาได้อย่างละเอียดและแม่นยำมาก, See also: chronoscopic adj. ดูchronoscope chronoscopy n. ดูchronoscope
discophile(ดิส'คะไฟล์) n. นักสะสมแผ่นเสียง
electroscopen. เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิต
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church
gastroscopen. เครื่องมือตรวจส่องภายในกระเพาะอาหาร, See also: gastroscopic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
scope(n) ขอบเขต,ระยะ,วง,โอกาส,ลู่ทาง,ทัศนวิสัย,การมองปัญหา
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
horoscope(n) การผูกดวงทางโหราศาสตร์
hydroscope(n) เครื่องส่องภาพใต้น้ำ
kaleidoscope(n) ภาพลานตา
megascope(n) เครื่องฉายภาพขยาย
microscope(n) กล้องจุลทรรศน์
microscopic(adj) เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์,เล็กมาก,จิ๋ว
periscope(n) กล้องส่องดูทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scopนักขับลำสก็อป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
scopeขอบข่าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm getting a blue pattern on scope #3!ฉันได้แบบแปลน เขต 3 มาแล้ว! Akira (1988)
- Where is it? - The scope is lit.-สัญญาณเตือนขึ้น มันอยู่ตรงหน้าเรา Event Horizon (1997)
I understand, sir. lt's just that I'm scoping some serious sentinel activity up here.เรื่องนั้นผมทราบครับ เพียงแต่ผมเพิ่งจะตรวจพบว่า พวกเซนทิเนลกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนนี้ The Matrix Reloaded (2003)
Well, I guess I'm just gonna go on up to the roof and scope out the situation.ฉันจะขึ้นไปบนหลังคา... และสำรวจสถานการณ์ Inspector Gadget 2 (2003)
Come on, I've already scoped out our victim.Come on, I've already scoped out our victim. Crusade (2004)
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
A powerful scope would allow him to observe it from a safe distanceผมว่าเรามาถูกทางแล้ว L.D.S.K. (2005)
Scoping.ทำการส่องค้นหา Purple Giraffe (2005)
Scoping.ค้นหาๆ Purple Giraffe (2005)
[Sighs] Dane, how's my scope?ดาน่า ดวงฉันเป็นไงมั่ง Just My Luck (2006)
Crash, Eddie, you two go scope it out.ชน, เอ็ดดี้, คุณทั้งสองไปหาขอบเขต Ice Age: The Meltdown (2006)
"he began to give a large scope to his desires."เขาก็เริ่มที่จะเพิ่มขอบเขต ของโอกาสให้กับตัวเอง" Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scopThis is beyond the scope of my imagination.
scopThere is ample scope for improvement.
scopThis subject is not within the scope of our study.
scopTheir scope and shape is unclear.
scopIt is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.
scopThe problem is beyond the scope of my understanding.
scopThis subject is outside the scope of our inquiry.
scopBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
scopIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงจำกัด[N] scope, See also: limit, Syn. ขอบเขต, Example: รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด , Thai definition: ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
ข่าย[N] scope, See also: limits, Syn. ขอบข่าย, Example: เขาอยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตาย, Thai definition: ขอบเขตที่ต้องพิจารณา
ขอบข่าย[N] framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope   FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ดวงดี[v.] (dūangdī) EN: have a good horoscope ; have good luck   FR: être chanceux
จุล[adj.] (jun) EN: minute ; microscopic ; small   FR: microscopique
จุลทรรศน์[n.] (junlathat) EN: microscope   FR: microscope [m]
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์[n. exp.] (kān thāiphāp eksaraē) EN: radioscopy   FR: radioscopie [f]
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere   FR: limite [f]
ขนาดเล็กมาก[adj.] (khanāt lek māk) FR: minuscule ; microscopique

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOPE    S K OW1 P
SCOPES    S K OW1 P S
SCOPING    S K OW1 P IH0 NG
SCOPOLAMINE    S K AO1 P AH0 L AH0 M IY2 N
SCOPOLAMINE    S K OW1 P AH0 L AH0 M IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scope    (n) (s k ou1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scopoli's Sturmtaucher {m} [ornith.]Scopoli's Shearwater [Add to Longdo]
Scopolispecht {m} [ornith.]Philippine Pygmy Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコノスコープ[, aikonosuko-pu] (n) iconoscope [Add to Longdo]
イオン顕微鏡[イオンけんびきょう, ion kenbikyou] (n) ion microscope [Add to Longdo]
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church [Add to Longdo]
オシロ[, oshiro] (n) (abbr) (See オシロスコープ) oscilloscope [Add to Longdo]
オシロスコープ[, oshirosuko-pu] (n) oscilloscope [Add to Longdo]
オルソスコープ;オーソスコープ[, orusosuko-pu ; o-sosuko-pu] (n) orthoscope (instrument for examining the iris) [Add to Longdo]
カルジオスコープ[, karujiosuko-pu] (n) cardioscope [Add to Longdo]
カレイドスコープ;カレードスコープ[, kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
キネスコープ[, kinesuko-pu] (n) kinescope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , / ] scops owl, #43,450 [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] Scopalia japonica maxin, #58,524 [Add to Longdo]
[tù, ㄊㄨˋ, ] Scops semitorques [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope [Add to Longdo]
スコーピング[すこーぴんぐ, suko-pingu] scoping [Add to Longdo]
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
適用範囲[てきようはんい, tekiyouhan'i] range of use, range of application(s), scope (of a document) [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]
有効域[ゆうこういき, yuukouiki] scoping unit [Add to Longdo]
有効範囲[ゆうこうはんい, yuukouhan'i] scope, valid range [Add to Longdo]
スコップ![すこっぷ !, sukoppu !] SCOP! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top