Search result for

scavenges

(84 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scavenges-, *scavenges*, scavenge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scavenges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scavenges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scavenge[VI] ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ, See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ, Syn. search, seek
scavenge[VT] ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ, See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ
scavenge[VI] เอาสิ่งสกปรกออก, See also: ทำความสะอาด, กวาดขยะ, ขนขยะ
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger[N] คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ, See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ, Syn. forager, freeloader, collector, junk dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scavengingการไล่ไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scavenging การคุ้ยแยก, การคุ้ยขยะ
การคุ้ยแยกขยะด้วยมือจากขยะรวมกอง เพื่อค้นหาสิ่งที่นำกลับมา ใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้ ดู Totting [สิ่งแวดล้อม]
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
scavengerผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์, สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร เช่น แร้งกินสัตว์ตาย ไส้เดือนกินซากพืข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
To be made once he scavenged the parts.ทำเป็นชิ้นนำมาประกอบ Pilot (2008)
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่ Five the Hard Way (2008)
Sooner or later, everyone is going to have to take a side, even scavengers like you!ไม่ช้าไม่นาน ทุกคนจะต้องเลือกข้าง คนอย่างเธอก็ต้องเลือกด้วย! Gamer (2009)
The derogatory term Prawn is used for the alien, and obviously it implies something that is a bottom feeder, that scavenges the leftovers.สิ่งที่เสื่อมเสียจากเอเลี่ยน ก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว ไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั้นมันขับเอาของเสียออกมา District 9 (2009)
See, you're just filthy scavengers, Feeding off the dead, taking the form of the last corpse you choke down.เห็นไหม แกมันก็แค่สวะโสโครก กินซากศพ ใช้ร่างของคนสุดท้ายที่แกกิน Jump the Shark (2009)
They're feral. They're natural scavengers.มันเป็นแมวป่า เป็นธรรมชาติของมันที่ชอบกัดแทะของเน่าเสีย The Bond in the Boot (2009)
From the degree of scavenging, I'd say two days. Come on.จากอุณหภูมิของของเสียที่ขับออกมาแล้ว ฉันบอกได้ว่า 2 วันแล้ว มานี่ The Bond in the Boot (2009)
Animal scavengers must have made off with the rest of the bones.สัตว์ที่กินซากคงคาบมันออกไป กระดูกส่วนที่เหลือ The Plain in the Prodigy (2009)
Animal scavengers dispersed them.สัตว์ลากพวกมันไปกิน Bone Voyage (2009)
Number 27 on the tribeca scavenger hunt--หมายเลข 27 on the tribeca scavenger hunt-- Enough About Eve (2009)
This is what we call a screaming scavenger hunt.เราเรียกสิ่งนี้ว่า การไล่ล่า ไอ้ตัวกินเสียงหวีด Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
- this is what we call a screaming scavenger hunt.นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเรียกว่า การล่าตัวกินเสียงหวีด Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
For the scavenger hunt.สำหรับ สกาเวนเจอร์ ฮันต์ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
- oh, there's gonna be a scavenger hunt?โอ้ อะไรคือสกาเวนเจอร์ ฮันต์ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
We'll go on scavenging trips and quarantine ourselves every single time we get back,หลีกหนีจากโลกภายนอก Carriers (2009)
Scavenge what you can, food supplies, weapons.เอาไปเท่าที่ทำได้ อาหาร อาวุธ Centurion (2010)
He's a scavenger. He wants what we have.เค้าเป็นพวกเก็บขยะ\อยากจะได้ของๆเรา Predators (2010)
Never mind. Bones Season 5 Episode 15 There are striations on the bones from animals scavenging.อย่าไปสนเลย มีรอยจากการแทะของสัตว์ที่กระดูด The Bones on the Blue Line (2010)
- between cities is a free-fire zone, ruled by scavengers, drug dealers and terrorists.ดินแดนร้างระหว่างเมืองต่างๆกลายเป็นเขตปลอดยิง ที่ปกครองโดยตัวกินซาก พ่อค้ายาเสพติด และผู้ก่อการร้าย Romantic Expressionism (2010)
Often, scavengers...เสมอๆ ผู้ย่อยสลาย The Death of the Queen Bee (2010)
They scavenge for fresh kill.พวกมันมาขุดขุ้ยหาเนื้อศพ The Witch in the Wardrobe (2010)
Who scavenged his body, but I got the lab results back this morning.ที่มาคุ้ยเขี่ยศพเขา แต่ผมได้ผลแลป กลับมาเมื่อเช้านี้ Exit Wounds (2010)
Look, we came into the city to scavenge supplies.ฟังนะ เรามาในเมืองนี่เพื่อมาค้นหาเสบียง Guts (2010)
You know what the key to scavenging is? Surviving!นายรู้มั้ยสิ่งสำคัญของการหาเสบียงคืออะไร การอยู่รอดไง Guts (2010)
The vatos, they go out, scavenge what they can to keep us going.พวกเวโต้ พวกเขาออกไป หาของที่จะช่วยให้ พวกเราอยู่รอดต่อไป Vatos (2010)
Flesh is desiccated, and seems to be untouched by scavengers.เนื้อเยื่อถูกตากจนแห้ง และดูเหมือนว่าไม่ถูกพวก สัตว์กินซากศพแตะต้องเลย The Couple in the Cave (2010)
The scavengers wouldn't touch it.ทำให้พวกสัตว์กินซาก ไม่ไปแตะต้องบริเวณส่วนนั้นเลย The Couple in the Cave (2010)
This is a scavenger hunt now?คราวนี้เป็นคนเก็บขยะเรอะ? Need to Know (2010)
Scavenger hunt.ล่าขยะชัดๆ Need to Know (2010)
"when thought of as a scavenger hunt"เมื่อคิดไปซะว่าเป็นการล่าขยะ Need to Know (2010)
"Camp Mona's a scavenger hunt and I'm the prize."ค่ายโมน่าคือเกมตามล่า และฉันคือรางวัล" Keep Your Friends Close (2010)
No, you're going on that scavenger hunt.ไม่! เธอต้องไปล่านังตัวร้าย Keep Your Friends Close (2010)
Seventy-four Lorenzo Bartolinis and you want to go on a scavenger hunt?ลอเรนโซ บาโตลินี 74 คน และคุณต้องการที่จะออกตามล่าทั้งฝูงเลยอย่างนั้นเหรอ Letters to Juliet (2010)
-We're never getting out of here! They're scavengers. Cowards!เหล่านี้ป่าเถื่อนและขี้ขลาด เท่านั้นล่าอ่อนแอ Happy Feet Two (2011)
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้ The Cohabitation Formulation (2011)
When your child is a lone scavenger in the nuclear wasteland, clean water will be worth its weight in gold.ยามใดที่ลูกคุณต้องเตร็ดเตร่คนเดียว ณ ใจกลางแดนรกร้าง น้ำสะอาดนี่จะมีค่าเท่ากับทองคำเลยทีเดียว Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
If I could have all of my plus ones find a buddy, we're going to get to know each other with a scavenger hunt.ขอให้พวกพลัสวันหาคู่บัดดี้ของตัวเอง เราจะได้รู้จักกัน ได้อย่างรวดเร็วไงคะ The Lies Ill-Concealed (2011)
Looks like they're scavenging scrap metal.ดูเหมือนพวกเขา จัดการเศษโลหะ Prisoner of War (2011)
I'll keep 'em busy scavenging cars.ฉันจะให้พวกเขา ค้นของจากรถพวกนั้น What Lies Ahead (2011)
How'd your little scavenger hunt go?การไล่ล่าเล็กๆ น้อยๆ ของคุณเป็นยังไงบ้าง? Echoes (2011)
Just like one of dad's stupid scavenger hunts when we were 10.ไม่ต่างกับเกมล่าสมบัติของพ่อ ตอนเราอายุ 10 ขวบ Where There's a Will (2011)
She said she was here to scavenge power.เธอว่า เธอมาที่นี่ เพื่อค้นหาพลังอำนาจ Wake (2011)
That's what scavengers come for.นั่นแหละ เป็นแหล่งพลังที่ว่า Wake (2011)
Actually, I was just thinking we could put one down here, let the kids scavenge through them like hungry pigeons.จริงๆแล้วผมกำลังคิดว่า เราควรเอากล่องนึงไว้นี่ ให้เด็กๆได้มาค้นดู Touched by an 'A'-ngel (2011)
Well, they were probably scavenging for food and got confused by the lights.เราต้องให้ข้อมูล แค่ให้เธอกลับมาทำงานได้ Instinct (2011)
Did a little scavenging in the military junkyard and ta-daในลานขยะ แลัวก็ แอ่น แอ๊น Within (2011)
We'll leave the boy here and scavenge some supplies.เราทิ้งเด็กไว้ที่นี่ แล้วไปคุ้ยหาของกัน 18 Miles Out (2012)
We go out, scavenge--เราออกค้นหาสิ่งที่ยังใช้ได้จากกองขยะ Judge, Jury, Executioner (2012)
Ooh! A Gershwin/Sondheim scavenger hunt!เกิร์ชวิน(นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน) ซอนไฮม์(นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน) เกมล่าสมบัติ Big Brother (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk sāk insī) EN: scavenger ; detritivore   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAVENGE    S K AE1 V AH0 N JH
SCAVENGER    S K AE1 V AH0 N JH ER0
SCAVENGERS    S K AE1 V AH0 N JH ER0 Z
SCAVENGING    S K AE1 V AH0 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scavenge    (v) (s k a1 v i n jh)
scavenged    (v) (s k a1 v i n jh d)
scavenger    (n) (s k a1 v i n jh @ r)
scavenges    (v) (s k a1 v i n jh i z)
scavengers    (n) (s k a1 v i n jh @ z)
scavenging    (v) (s k a1 v i n jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
Straßenkehrer {m} | Straßenkehrer {pl}scavenger | scavengers [Add to Longdo]
reinigen | reinigend | reinigt | reinigteto scavenge | scavenging | scavenges | scavenged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish [Add to Longdo]
拾い食い[ひろいぐい, hiroigui] (n,vs) scavenging for food [Add to Longdo]
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation [Add to Longdo]
腐肉食[ふにくしょく, funikushoku] (n) scavenging [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
觅食[mì shí, ㄇㄧˋ ㄕˊ, / ] to forage; to hunt for food; to scavenge; fig. to make a living, #24,718 [Add to Longdo]
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] radical scavenger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top