ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scat

S K AE1 T   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scat-, *scat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scat[VI] จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: โกยอ้าว, จ้ำอ้าว
scat[VI] ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว (เช่น ร้องเพลงแจ๊ส)
scathe[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: พูดเสียดสี
scathe[VT] ทำอันตราย (คำโบราณ), See also: ทำร้าย, ทำให้บาดเจ็บ
scathe[N] การได้รับบาดเจ็บ (คำโบราณ)
scatter[VT] ทำให้กระจาย, See also: โปรย, โรย, หว่าน, Syn. diverge, disperse, Ant. assemble, collect, gather
scatter[VT] ทำให้แยกย้ายกันไป
scatter[VI] กระจาย, See also: แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
scatter[VT] ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
scatter[N] การทำให้กระจาย, See also: การโปรย, การหว่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scathe(สเคธ) n. วิจารณ์อย่างรุนแรง,ทำอันตราย,ทำร้าย,ทำให้บาดเจ็บ., Syn. -hurt,harm
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
confiscate(คอน'ฟิสเคท) {confiscated,confiscating,confiscates} v. ยึด,ริบ., See also: confiscation n. ดูconfiscate confiscator n. ดูconfiscate confiscatory adj. ดูconfiscate, Syn. appropriate,seize
coruscate(คอ'รัสเคท) vi. แวววับ,เป็นประกายแวววับ, Syn. sparkle
obfuscate(ออบฟัส'เคท') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
piscatory(พิส'คะโทรี,-ทอรี) adj. เกี่ยวกับชาวประมงหรือการจับสัตว์น้ำปลา, Syn. piscatorial
unscathed(อันสเคธด') adj. ไม่ได้รับบาดเจ็บ,ไม่ได้เสียหาย

English-Thai: Nontri Dictionary
scathe(vt) ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
confiscation(n) การยึดทรัพย์,การริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scatology; coprologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scatophagyการกินอุจจาระ, การกินคูถ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scatterการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู dispersion] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scatter of the populationความกระจัดกระจายของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scatter diagramแผนภาพการกระจาย, แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scattered rain or showersฝนกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
scatteringการกระเจิง, การกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatteringการกระเจิง, การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคแล้วมีคลื่นกระจายออกรอบ ๆ อนุภาคนั้น หรือการที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคอื่นแล้วแนวการเคลื่อนที่หันเหไปจากทิศเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scattering (Physics)การกระเจิง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Scattering (Physics))การกระเจิืง (ฟิสิกส์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scattered remnantไม้กระยาเลย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scat!ScatChapter Fifteen 'Run!' (2007)
Scat!ไปเลย! Alice Through the Looking Glass (2016)
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
Go on, get out. Scat! Get out!บอกว่าให้ไป อย่ายุ่ง ไปสิ The Road Warrior (1981)
Scattered pictures Oh...นายสังกัดแผนกไหน? Big (1988)
You're a scatterbrain!เธอมันไอ้เด็กหัวเส ! Cinema Paradiso (1988)
He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest.เขาต้องต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากร่องรอย, แสงกระจายออกไป ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Russell's metaphors are becoming rather scatological.คำเปรียบเปรยของรัสเซลจะกลายเป็นที่ค่อนข้าง scatological The Russia House (1990)
Scatter, children! Scatter!แยกย้ายกันเร็ว เด็กๆ แยกกันเร็ว Mannequin: On the Move (1991)
Our memories scattered to the winds?ความทรงจำกระจัดกระจาย Titanic (1997)
- Scatter. Scatter. - Damn it!ถอยไป Rushmore (1998)
You know, graduation, everyone scattering, moving on.พอจบการศึกษา ทุกคนก็แยกย้ายกันไป Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scatHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
scatAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
scatEmpty cans were scattered about the place.
scatThe farmer is scattering seeds over the field.
scatFragments of the mirror were scattered on the floor.
scatThe wind scattered the leaves about.
scatThe farmers were scattering seed on the fields.
scatI should have brought my umbrella. Scattered raindrops are starting to fall.
scatDon't scatter your things about.
scatSheesh, you've even got cigarette butts scattered around.
scatThe sudden noise scattered the birds.
scatNewspapers lay scattered all over the floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอนอิง[N] scatter cushion
โรย[V] sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
โรย[V] scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
หว่าน[V] sow, See also: scatter, Syn. โปรย, โรย, Example: ชาวนาเริ่มหว่านข้าวเมื่อต้นฤดูฝน และเก็บเกี่ยวภายหลังฤดู, Thai definition: โปรย, ทำให้กระจาย
เกลื่อน[ADV] dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai definition: กระจายอยู่ทั่วไป
กระจัดกระจาย[V] scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
พ่าน[ADV] diffusely, See also: scatteredly, disorderedly, Syn. พล่าน, พลุกพล่าน, Example: ตลาดที่นี่คนเดินพ่านขายของเกะกะมาก, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
เพรื่อ[ADV] indiscreetly, See also: scatteringly, Syn. เรี่ยราด, Example: เธอพูดเพรื่อไปแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร, Thai definition: อย่างเกินขอบเขต, อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เรี่ยราด[ADV] scatteringly, Example: ที่นี่มีกองขี้วัวขี้ควายเรี่ยราดตามทางในหมู่บ้าน ซึ่งชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ, Thai definition: กระจายไปอย่างเลอะเทอะ
เรี่ยราย[V] scatter here and there, See also: scattered in disorder, strew, Syn. เกลื่อนกลาด, Example: ประกายของน้ำค้างบนสนามหญ้าต้องแดดวาววับราวกับอัญมณีเรี่ยรายอยู่บนพื้นสนาม, Thai definition: กระจายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การริบ[n.] (kān rip) EN: confiscation   FR: confiscation [f] ; saisie [f]
การริบทรัพย์[n. exp.] (kān rip sap) EN: confiscation ; seizure   
การริบทรัพย์สิน[n. exp.] (kān rip sapsin) EN: confiscation of property   
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
กะเรี่ยกะราด[adj.] (karīakarāt) EN: scattered   
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt pai thūa) EN: scattered here and there   
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out   
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khajāi) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around   
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAT    S K AE1 T
SCATES    S K EY1 T S
SCATENA    S K AA0 T EH1 N AH0
SCATTER    S K AE1 T ER0
SCATHING    S K EY1 DH IH0 NG
SCATURRO    S K AA0 T UH1 R OW0
SCATTERED    S K AE1 T ER0 D
SCATTERING    S K AE1 T ER0 IH0 NG
SCATTERGOOD    S K AE1 T ER0 G UH2 D
SCATTERGORY    S K AE1 T ER0 G AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scat    (uh) skˈæt (s k a1 t)
scatty    (j) skˈætiː (s k a1 t ii)
scatter    (v) skˈætər (s k a1 t @ r)
scathing    (j) skˈɛɪðɪŋ (s k ei1 dh i ng)
scatters    (v) skˈætəz (s k a1 t @ z)
scattier    (j) skˈætɪəʴr (s k a1 t i@ r)
scattered    (v) skˈætəd (s k a1 t @ d)
scattiest    (j) skˈætɪɪst (s k a1 t i i s t)
scathingly    (a) skˈɛɪðɪŋliː (s k ei1 dh i ng l ii)
scattering    (v) skˈætərɪŋ (s k a1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, ] scatter; disperse; distribute, #5,130 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out, #7,429 [Add to Longdo]
零散[líng sàn, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄢˋ, ] scattered, #25,252 [Add to Longdo]
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] scattered and smashed (成语 saw), #30,950 [Add to Longdo]
散射[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, ] scattering, #32,473 [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends, #35,540 [Add to Longdo]
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place, #41,291 [Add to Longdo]
散沙[sǎn shā, ㄙㄢˇ ㄕㄚ, ] scattered sand; fig. lacking in cohesion or organization, #97,163 [Add to Longdo]
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, / ] scattered essays; various opinions; different manners of speaking, #109,457 [Add to Longdo]
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, ] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes, #128,248 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces) [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ属[クロホシマンジュウダイぞく, kurohoshimanjuudai zoku] (n) Scatophagus (genus of two species in the scats family Scatophagidae) [Add to Longdo]
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スカトロ[, sukatoro] (n,adj-no) (abbr) (See スカトロジー) scatology [Add to Longdo]
スカトロジー[, sukatoroji-] (n) scatology [Add to Longdo]
スキャッティ[, sukyattei] (n) scatty (Scatophagus tetracanthus, species of Indo-West Pacific scat); African scat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散乱[さんらん, sanran] scattering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scat \Scat\ (sk[a^]t), interj.
   Go away; begone; away; -- chiefly used in driving off a cat.
   [1913 Webster] Scat

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scat \Scat\, Scatt \Scatt\, n. [Icel. skattr.]
   Tribute. [R.] "Seizing scatt and treasure." --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scat \Scat\, n.
   A shower of rain. [Prov. Eng.] --Wright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scat
   n 1: singing jazz; the singer substitutes nonsense syllables for
      the words of the song and tries to sound like a musical
      instrument [syn: {scat}, {scat singing}]
   v 1: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this
      man, run!"; "The burglars escaped before the police showed
      up" [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam},
      {run away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills},
      {take to the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break
      away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top