ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scalp

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scalp-, *scalp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scalp(n) หนังศีรษะ
scalp(vt) ถลกหนังศีรษะ
scalp(vt) ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, Syn. tout
scalpel(n) มีดผ่าตัด
scalper(n) ผู้ค้ากำไร, Syn. dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน, หนังหัวสัตว์, หนังหัวคนที่รวมทั้งผม , ยอดเขาหัวโล้น. vt., vi. ถลกหนังหัว, ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร, ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ, หนังหัว
scalp(vt) ซื้อขายโดยหวังกำไร, ถลกหนังหัว
scalpel(n) มีดผ่าตัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scalpหนังหัว, หนังศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalpelมีดชำแหละ, มีดผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalpriform-รูปสิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scalp dermatosesโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scalp me, shrink my head, and roast it on the stake... if that ain't exactly what happened.ถลกหนังหัวฉัน แล้วเอาไปย่างเอ้า ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง The Legend of Bagger Vance (2000)
Muffled heart sounds and large scalp lac.เสียงหัวใจเต้นเบา และมีรอยแยกขนาดใหญ่ที่หนังศรีษะ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
Onto the scalp of her latest victim.ติดกับหนังศีรษะของเหยื่อรายสุดท้าย The Uncanny Valley (2010)
Because I have had annoyingly dry scalp since...เพราะว่าผมเคยรำคาญมันอยู่บ้างตั้งแต่... . Chuck Versus the Tooth (2010)
In fact, right now I'm tempted to sell your scalp on the black market as a tiny, full-length shearling coat for only the most fashionable of premature babies.อันที่จริง ตอนนี้ฉันอยากจะเอาหนังหัวนายไปขาย ในตลาดมืด เหมือนพวกเสื้อโค้ชขนสัตว์ตัวเล็ก ที่มีไว้สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเท่านั้น The Substitute (2010)
How many times you scalp me?กี่ครั้งแล้วที่นายขายฉัน? The Bittersweet Science (2011)
Let's scalp her!Let 's หนังศีรษะของเธอ! The Wolf of Wall Street (2013)
Scalp her!หนัง ศีรษะของเธอ! The Wolf of Wall Street (2013)
I'm like a fat ballerina who takes scalps and slits throats!ฉันเหมือนนางระบำไขมันที่ใช้ กระโหลกและลำคอกรีด! Transformers: Age of Extinction (2014)
Maroni wants my scalp and you'd have me redecorate?มาโรนี่อยากถลกหนังหัวผม และคุณทำให้ผมมีของเล่นใหม่ The Scarecrow (2015)
A small incision was made in your scalp to give the impression of a bullet graze.รอยบากเล็กๆ ถูกสร้าง บนศีรษะคุณเพื่อให้ ดูเหมือนรอยถากของกระสุน Inferno (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scalpMy scalp is very itchy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีดผ่าตัด[mīt phātat] (n) EN: surgical knife ; scalpel  FR: scalpel [ m ]
ถลกหนังหัว[thalok nang hūa] (v, exp) EN: scalp ; take sb.'s scalp  FR: scalper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
scalp
scalps
scalped
scalpel
scalper
scalpels
scalpers
scalping

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scalp
scalps
scalped
scalpel
scalpels
scalping

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头皮[tóu pí, ㄊㄡˊ ㄆㄧˊ,   /  ] scalp #15,511 [Add to Longdo]
黄牛票[huáng niú piào, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ,    /   ] scalped tickets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かたな(P);とう, katana (P); tou] (n) (1) (single-edged) sword; katana; (2) (arch) dagger; knife; (3) (とう only) (arch) scalpel; (P) #3,050 [Add to Longdo]
メス[mesu] (n) scalpel (dut #7,284 [Add to Longdo]
スカルプトリートメント[sukaruputori-tomento] (n) scalp treatment [Add to Longdo]
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards) [Add to Longdo]
レーザーメス[re-za-mesu] (n) (See メス) laser scalpel [Add to Longdo]
円刃刀[えんじんとう, enjintou] (n) round-edged scalpel [Add to Longdo]
黒木蔦[くろきづた;クロキヅタ, kurokiduta ; kurokiduta] (n) (uk) Caulerpa scalpelliformis (species of green alga) [Add to Longdo]
仁座鯛[にざだい;にざだひ;ニザダイ, nizadai ; nizadahi ; nizadai] (n) (uk) scalpel sawtail (Prionurus scalprum, species of tang found from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp) [Add to Longdo]
電気メス[でんきメス, denki mesu] (n) electrical scalpel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scalp \Scalp\ (sk[a^]lp), n. [Cf. {Scallop}.]
   A bed of oysters or mussels. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scalp \Scalp\, n. [Perhaps akin to D. schelp shell. Cf.
   {Scallop}.]
   1. That part of the integument of the head which is usually
    covered with hair.
    [1913 Webster]
 
       By the bare scalp of Robin Hodd's fat friar,
       This fellow were a king for our wild faction!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A part of the skin of the head, with the hair attached,
    cut or torn off from an enemy by the Indian warriors of
    North America, as a token of victory.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: The top; the summit. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Scalp lock}, a long tuft of hair left on the crown of the
    head by the warriors of some tribes of American Indians.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scalp \Scalp\, v. t. [imp. & p. p. {Scalped}; p. pr. & vb. n.
   {Scalping}.]
   1. To deprive of the scalp; to cut or tear the scalp from the
    head of.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) To remove the skin of.
    [1913 Webster]
 
       We must scalp the whole lid [of the eye]. --J. S.
                          Wells.
    [1913 Webster]
 
   3. (Milling) To brush the hairs or fuzz from, as wheat
    grains, in the process of high milling. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scalp \Scalp\, v. i.
   To make a small, quick profit by slight fluctuations of the
   market; -- said of brokers who operate in this way on their
   own account. [Cant]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scalp
   n 1: the skin that covers the top of the head; "they wanted to
      take his scalp as a trophy"
   v 1: sell illegally, as on the black market
   2: remove the scalp of; "The enemies were scalped"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top