ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satirized

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satirized-, *satirized*, satiriz, satirize
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satirized (v) sˈætəraɪzd (s a1 t @ r ai z d)
satirize (v) sˈætəraɪz (s a1 t @ r ai z)
satirizes (v) sˈætəraɪzɪz (s a1 t @ r ai z i z)
satirizing (v) sˈætəraɪzɪŋ (s a1 t @ r ai z i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satirize(vt) ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม, เสียดสี, เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon

English-Thai: Nontri Dictionary
satirize(vt) เหน็บแนม, เสียดสี, ถากถาง, เยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we're allowed to satirize them too?พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ? The King and the Clown (2005)
That's funny because you're satirizing bureaucratic rules by adhering to the letter of the regulations instead of the spirit of it.นั่นตลกดี เพราะว่าคุณกำลังเสียดสีระบบราชการ โดยการยึดมันในตัวอักษรของกฎข้อบังคับ The Predator in the Pool (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนขอด(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อนแคะ(v) satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai Definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
ค่อน(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
แดกดัน(v) be sarcastic, See also: be ironic, ridicule, satirize, satire, Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน, Example: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้
ตอด(v) reproach, See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke, Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง, Example: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส, Thai Definition: อาการพูดว่าเหน็บแนม
แนม(v) satirize, See also: mock at, ridicule, Syn. เสียดสี, เหน็บแนม, Example: เขาแนมให้ยังไม่รู้ตัวอีก
กระทบกระเทียบ(v) satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
กระแนะกระแหน(v) satirize, See also: speak ironically, ridicule, Syn. ถากถาง, เย้ยหยัน, Example: ภรรยาของเขากระแนะกระแหนเขาอยู่ตลอดเวลา
กระแหนะกระแหน(v) satirize, See also: speak sarcastically, Syn. ถากถาง, เหน็บแนม, Example: นิดชอบพูดกระแหนะกระแหนเพื่อนร่วมงานให้ฟัง
เหน็บแนม(v) be sarcastic, See also: mock at, carp at, satirize, Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ, Example: แม่ชอบเหน็บแนมทุกครั้งที่ฉันจะออกจากบ้าน, Thai Definition: พูดจากระทบกระเทียบ
เยาะเย้ยถากถาง(v) ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ค่อนขอด[khønkhøt] (v) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize  FR: se moquer ; dire du mal
กระทบกระเทียบ[krathopkrathīep] (v) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic  FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
เหน็บ[nep] (v) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at ;   FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[nepnaēm] (v) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly  FR: être sarcastique ; se moquer (de)
เยาะเย้ยถากถาง[yǿyoēi thākthāng] (v, exp) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SATIRIZE S AE1 T ER0 AY2 Z
SATIRIZES S AE1 T ER0 AY2 Z IH0 Z
SATIRIZING S AE1 T ER0 AY2 Z IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讽刺[fěng cì, ㄈㄥˇ ㄘˋ, / ] to satirize; to mock; irony; satire; sarcasm #9,649 [Add to Longdo]
讥讽[jī fěng, ㄐㄧ ㄈㄥˇ, / ] satirize; ridicule; mock #26,257 [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] satirize #36,681 [Add to Longdo]
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, / ] irony; sarcasm; to satirize with opposites #53,870 [Add to Longdo]
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, / ] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions #58,791 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verspotten | verspottend | verspottet | verspotteteto satirize; to satirise [ Br. ] | satirizing; satirising | satirized; satirised | satirizes; satirises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
当て擦る[あてこする, atekosuru] (v5r, vi) to insinuate; to satirize; to satirise; to take a dig at [Add to Longdo]
諷する[ふうする, fuusuru] (vs-s) to hint; to insinuate; to satirize; to satirise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satirize \Sat"ir*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Satirized}; p. pr. &
   vb. n. {Satirizing}.] [Cf. F. satiriser.]
   To make the object of satire; to attack with satire; to
   censure with keenness or severe sarcasm.
   [1913 Webster]
 
      It is as hard to satirize well a man of distinguished
      vices, as to praise well a man of distinguished
      virtues.                 --Swift.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top