ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sardine

S AA0 R D IY1 N   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sardine-, *sardine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sardine[N] ปลาซาร์ดีน, See also: ปลาทะเลชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก มักนำมาทำเป็นปลากระป๋อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sardine(ซารฺดีน') n. ปลาซาร์ดีน

English-Thai: Nontri Dictionary
sardine(n) ปลาซาดีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sardinesปลาซาร์ดีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I go and get the sardines for you tomorrow?ปลาซาร์ดีนสำหรับคุณวัน พรุ่งนี้? The Old Man and the Sea (1958)
I'll be back when I get the sardines.ฉันจะกลับมาเมื่อฉันได้รับปลา ซาร์ดีน The Old Man and the Sea (1958)
I'll get the sardines. Be right back.ฉันจะได้รับปลาซาร์ดีน เดี๋ยว กลับมา. The Old Man and the Sea (1958)
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
Just smell the sardines.จากนั้นก็มีปลาทูน่า The Old Man and the Sea (1958)
Um, get L 'espadon sardines... and, oh, try to find nylon stockings.หาถุงน่องไนลอนให้ด้วย Schindler's List (1993)
Like sardines in a tin!"อัดแน่นยังกับปลากระป๋อง! Wild Reeds (1994)
Teach you to mess with me, you overgrown sardine!เอาล่ะ! สั่งสอนให้รู้ว่าแกจะกินฉัน ไอ้ซาร์ดีนรกโลก James and the Giant Peach (1996)
Look at this little sardine.Look at this little sardineThe O.C. (2003)
Look at this little sardine.Look at this little sardineThe O.C. (2003)
And, perhaps, we'll even break into the sardines.และอย่างอื่นอีกมากมาย ที่ให้เราได้ทำกัน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
If you have sardines. By the bucketload.มันมีอะไรที่น่าสนใจ ฉันชักอยากรู้ซะแล้วสิ งั้นเราไปกัน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sardinePacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.
sardinePassengers are packed in like sardines on city buses.

CMU English Pronouncing Dictionary
SARDINE    S AA0 R D IY1 N
SARDINES    S AA0 R D IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sardine    (n) sˈaːdˈiːn (s aa1 d ii1 n)
sardines    (n) sˈaːdˈiːnz (s aa1 d ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙丁鱼[shā dīng yú, ㄕㄚ ㄉㄧㄥ ㄩˊ, / ] sardine, #44,580 [Add to Longdo]
[wēn, ㄨㄣ, / ] sardine, #197,325 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sardine {f} [zool.]European pilchard [Add to Longdo]
Sardine {f} [zool.] | Sardinen {pl}sardine | sardines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
オイルサーディン[, oirusa-dein] (n) oiled sardine [Add to Longdo]
サージン;サーディン[, sa-jin ; sa-dein] (n) sardine [Add to Longdo]
鰯(P);鰮[いわし, iwashi] (n) pilchard (esp. the Japanese pilchard, Sardinops melanostictus); sardine (esp. the sardine of the Japanese pilchard); (P) [Add to Longdo]
鰯油[いわしゆ, iwashiyu] (n) pilchard oil; sardine oil [Add to Longdo]
干鰯[ほしか, hoshika] (n) dried sardine [Add to Longdo]
魚汁[いしる;いしり;よしる;よしり, ishiru ; ishiri ; yoshiru ; yoshiri] (n) fish sauce made of salted and fermented sardines, mackerel, or squid; a specialty of the Noto Peninsula of Ishikawa Prefecture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sardine \Sar"dine\ (? or ?; 277), n. [F. sardine (cf. Sp.
   sardina, sarda, It. sardina, sardella), L. sardina, sarda;
   cf. Gr. ?, ?; so called from the island of Sardinia, Gr. ?.]
   (Zool.)
   Any one of several small species of herring which are
   commonly preserved in olive oil for food, especially the
   pilchard, or European sardine ({Clupea pilchardus}). The
   California sardine ({Clupea sagax}) is similar. The American
   sardines of the Atlantic coast are mostly the young of the
   common herring and of the menhaden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sardine \Sar"dine\ (? or ?; 277), n.
   See {Sardius}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sardine
   n 1: small fatty fish usually canned [syn: {sardine},
      {pilchard}]
   2: any of various small edible herring or related food fishes
     frequently canned
   3: a deep orange-red variety of chalcedony [syn: {sard},
     {sardine}, {sardius}]
   4: small fishes found in great schools along coasts of Europe;
     smaller and rounder than herring [syn: {pilchard}, {sardine},
     {Sardina pilchardus}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sardine /saʀdin/ 
  sardine

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sardine /zardiːnə/ 
  sardine

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sardine /sɑrdinə/
  1. sardine
  2. sardine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top