Search result for

sana

(58 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sana-, *sana*
Possible hiragana form: さな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanative[ADJ] ซึ่งมีอำนาจในการรักษา, See also: เกี่ยวกับการพักฟื้นทั้งทางกายและทางใจ
sanatarium[N] โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่น วัณโรคหรือโรคจิต), See also: สถานพักฟื้นของผู้ป่วย
sanatorium[N] โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง, See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย, Syn. health resort, sanatorium, hospital

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanatorium(แซนนะทอ'เรียม) n. โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่นวัณโรคหรือโรคจิต) ,สถานพักฟื้นของผู้ป่วย pl. sanatoriums,sanatoria

English-Thai: Nontri Dictionary
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanative-ช่วยรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatoriumสถานพยาบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatory; salubrious-ส่งเสริมอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see... maybe I should move to the place where Sanada Yukimura lives?โคเฮย์ตะ Goemon (2009)
A trip to a French sanatorium, my motherการเดินทางสู่สถานฟื้นฟูที่ฝรั่งเศส \แม่ของฉัน Dr. Estrangeloved (2010)
Why's Sanada-kun here?ทำไมซานาดะคุงถึงมาอยู่นี่ล่ะ? From Me to You (2010)
For example... that's right, Sanada!อย่างเช่น ซานาดะ ทากามูระ From Me to You (2010)
Sanada-kun?ซานาดะคุง? From Me to You (2010)
During the game, she was watching Sanada only.ในระหว่างเกม เธอมองแต่โซนาดะเท่านั้นนะ From Me to You (2010)
Sanada was quite the hero, wasn't he?โซนาดะเก่งมากเลยนะ เขาไม่ใช่เหรอ... From Me to You (2010)
I think Sanada-kun is really cool!ฉันคิดว่าโซนาดะคุงเท่มากๆเลย From Me to You (2010)
Sanada-kun's brother?พี่ชายของซานาดะคุงหรอจ้ะ? From Me to You (2010)
If you're looking for Kazehaya, he's with Sanada in the back of the park.ถ้าเธอมองหาคาเสะฮายะอยู่ล่ะก็ เขาอยู่ด้านหลังสวนกับซานาดะ From Me to You (2010)
Doctor, You must get him to a sanatorium.คุณหมอ,คุณต้องไปโรงพยาบาล Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I have to be in Sanayi at 4:00.ต้องไปที่ซานายี่ตอน4โมง Half a World Away (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sana"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่พักฟื้น[N] sanatorium, See also: convalescent hospital
สถานพักฟื้น[N] sanitarium, See also: sanatorium, convalescent hospital, Syn. ที่พักฟื้น, Example: เขาต้องเข้าไปอยู่ในสถานพักฟื้นเป็นเวลา 6 เดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; manufacture   FR: artisanat [m]
การช่าง[n.] (kān chāng) EN: craft ; art   FR: artisanat [m]
งานฝีมือ[n.] (ngān fīmeū) EN: handicraft ; art   FR: artisanat [m] ; art [m]
งานหัตถกรรม[n.] (ngān hatthakam) EN: handicraft ; manufacture   FR: artisanat [m]
พายุไต้ฝุ่น “กิสนา” [n. exp.] (phāyu taifun “Kitsana”) EN: Typhoon Ketsana ; Tropical Storm Ketsana   FR: typhon Ketsana [m] ; tempête tropicale Ketsana [f]
สนามหลวง[n. prop.] (Sanām Lūang) EN: Sanam Luang ; Royal Plaza   FR: Sanam Luang ; place du Palais royal (Bangkok)
สนั่น ขจรประศาสน์[n. prop.] (Sanan Khajønprasāt) EN: Sanan kachornprasart   FR: Sanan kachornprasart
สถานที่พักฟื้น[n. exp.] (sathānthī phakfeūn) EN: sanatorium   
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision   FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SANA    S AA1 N AH0
SANAA    S AH0 N AA1
SANADA    S AA0 N AA1 D AH0
SANABRIA    S AH0 N AE1 B R IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanatoria    (n) (s a2 n @ t oo1 r i@)
sanatorium    (n) (s a2 n @ t oo1 r i@ m)
sanatoriums    (n) (s a2 n @ t oo1 r i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sanatorium {n}; Heilanstalt {f} | Sanatorien {pl}; Heilanstalten {pl}sanatorium; sanitarium [Am.]; sanitorium [Am.] | sanatoriums; sanatoria; sanitariums [Am.] [Add to Longdo]
Sana (Hauptstadt von Jemen)San'a' (capital of Yemen) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
アーサナル[, a-sanaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
サナトリウム[, sanatoriumu] (n) sanatorium [Add to Longdo]
サナトロジー;タナトロジー[, sanatoroji-; tanatoroji-] (n) thanatology [Add to Longdo]
ホサナ[, hosana] (n) hosanna [Add to Longdo]
宛ら[さながら, sanagara] (adv) (uk) just like [Add to Longdo]
意味をなさない[いみをなさない, imiwonasanai] (exp) not making sense; meaningless [Add to Longdo]
一回り小さな[ひとまわりちいさな, hitomawarichiisana] (adj-f) a size smaller [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣塔伦[Shèng Tǎ lún, ㄕㄥˋ ㄊㄚˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] Sanarem, Brazilian city at mouth of Amazon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重なり[かさなり, kasanari] stacking [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
療養所[りょうようじょ, ryouyoujo] Sanatorium [Add to Longdo]
療養所[りょうようじょ, ryouyoujo] Sanatorium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sana
   n 1: the capital and largest city of Yemen; on the central
      plateau [syn: {Sana}, {Sanaa}, {Sana'a}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 thee
 
 1. (zam.), (eski) (thou zamirinin hali) seni, sana
 2. sen.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top