Search result for

(220 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sü-, *sü*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
subcontinent (n ) อนุทวีป

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sugar' syndrome (n ) Sugar' Syndrome = เป็นอาการของคนที่มักมองคนที่พิการทางร่างกายว่าจะต้องมีอาการพิการทางสมองไปด้วยและไม่เคยถามกันซึ่งๆหน้า (physically disabled people assumed to be mentally disabled too and never asked directly)

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sun tzu (n ) ซุนวู
[sū, ㄙㄨ] งาขี้ม้อน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
surround with*She's now surround with those who love her

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
swutsa001[surawutsa] th
See also: S. swutsa001, A. swutsa001, R. surawutsa

English-Thai: Longdo Dictionary
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray. , A. objective
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,
suburb(n) ชานเมือง
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ
suntan oil(n ) ครีมอาบแดด, R. sunscreen
supply(n) อุปทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sub[PRF] ใต้, See also: ด้านล่าง, ด้านใน
sub[N] ตัวรอง, See also: ตัวแทน, Syn. substitute
sub[N] หัวข้อย่อย, Syn. subtitle
sub[VI] เป็นตัวแทน, See also: แทนที่, Syn. deputize, replace
sub[VI] เป็นผู้รับเหมาย่อย, Syn. subcontract
sub[VT] เขียนหัวข้อย่อย, Syn. subtitle
sub[N] เรือดำน้ำ, Syn. submarine
sue[VT] ฟ้องร้อง, See also: ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี, Syn. indict, prosecute
sue[VI] ร้องขอ, See also: ขอ, อ้อนวอน, Syn. appeal, beg, entreat
sum[N] จำนวนรวม, See also: ผลรวม, ผลบวก, Syn. aggregate, total, whole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suable(ซู'อะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้., See also: suability n. suably adv.
suasion(ซเว'เ?ิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การพูดจูงใจ,การโน้มน้าว., See also: suasive adj. suasiveness n.
suave(สวาฟว) adj. กลมกล่อม,อ่อนโยน,ละ-มุนละไม,สุภาพ,ขัดเกลา,มีฤทธิ์อ่อน,ประจบ, See also: suaveness n., Syn. glib
suavity(สวา'วิที) n. ความกลมกล่อม,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความสุภาพ., See also: suavities ความมีมารยาท ความสุภาพ., Syn. suaveness
sub(ซับ) n. เรือใต้น้ำ,ตัวแทน,สิ่งแทน,ตัวรอง,substratum (ดู) . vi. เป็นตัวแทน,เคลือบฟิล์มด้วย substratum, Syn. substitute
sub-Pref. 'ใต้','เกือบ'
subagent(ซับเอ'เจินทฺ) n. ผู้รับช่วง,ตัวแทนช่วง,ผู้จำหน่ายช่วง., See also: subagency n. สำนักงานตัวแทนช่วง,การเป็นตัวแทนช่วง adj. กึ่งน้ำกึ่งบก,สะเทินน้ำสะเทินบก
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง,สัญญารับเหมาช่วง. vt.,vi. ทำสัญญารับช่วง,ทำสัญญารับเหมาช่วง
subcutaneous(ซับคิวเท'เนียส) adj. ใต้ผิวหนัง,ฉีดใต้ผิวหนัง,อาศัยอยู่ใต้ผิวหนัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
suave(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ละมุนละไม,กลมกล่อม
suavity(n) ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความกลมกล่อม
subcommittee(n) อนุกรรมการ
subconscious(adj) เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,ซึ่งหมดความรู้สึก
subdivide(vt) ซอย,แบ่งย่อย,แบ่งละเอียด
subdivision(n) ภาคย่อย,การแบ่งย่อย,ข้อปลีกย่อย
subdue(vt) ทำให้สงบ,มีชัย,ข่มอารมณ์,ทำให้เชื่อง
subject(adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง
subject(n) เรื่อง,คนในบังคับ,ประธาน,วิชา,หัวข้อ
subject(vt) ควบคุม,เอาไว้ในอำนาจ,ทำให้ยอม,เสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sub modoภายใต้ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sub systemระบบย่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sub-ใต้, ต่ำกว่า, ใกล้, เกือบ, ปานกลาง, กึ่ง, เล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sub-agentตัวแทนรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sub-areaเขตย่อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sub-areaเขตย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-dendritic drainage patternแบบรูปทางน้ำคล้ายกิ่งไม้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sub-dryobalanoid-เส้นใบแซมสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-familyครอบครัวย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sub-fecundityความสามารถมีบุตรต่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sub Acute Toxicity Test การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน
การทดลองในสัตว์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก การให้สารที่ใช้ทดสอบอย่างซ้ำๆ กัน หรือต่อเนื่อง (เช่น การใช้ร่วมกับอาหาร หรือน้ำดื่ม) เป็นระยะเวลาประมาณ 90 วัน [สิ่งแวดล้อม]
sub speciesซับสปีชีส์, กลุ่มย่อยของสปีชีส์สมาชิกของกลุ่มย่อยนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันบางประการ  แต่ความแตกต่างนั้นยังไม่มากจนถึงขั้นที่จะแบ่งออกเป็นสปีชีส์ใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sub-Family ครอบครัวย่อย
คู่สมรสซึ่งมีบุตรหรือไม่มีก็ได้ หรือหมายถึง บิดาหรือมารดาซึ่งมีบุตรหนึ่งคนหรือ มากกว่าหนึ่งคนแต่ยังไม่สมรส และอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
sub-irrigationsub-irrigation, ชลประทานน้ำขาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sub-irrigationsub-irrigation, ชลประทานใต้ผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sub-lateralsub-lateral, คลองแยกซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Subatomic particleอนุภาคย่อยของอะตอม, อนุภาคใด ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน
[นิวเคลียร์]
Subbituminous Coal ถ่านหินซับบิทูมินัส
ถ่านหินชนิดหนึ่ง สีดำ อยู่ระหว่างลิกไนต์กับถ่านหินบิทูมินัส บางแห่ง เรียกว่า ลิกไนต์สีดำ แตกต่างจากลิกไนต์เพราะมีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า แต่ความชื้นน้อยกว่า เมื่อเผาจะให้ค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 8,300-13,000 บีทียูต่อปอนด์ [สิ่งแวดล้อม]
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (อพบ.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีคำสั่งที่ 4 / 2547 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2547 จัดตั้ง อพบ. แล้ว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนเป็นอนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ อพบ. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะนโยบาย แผนงานและโครงการตามแผนงานการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน ACMECS ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ ACMECS มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วย งานหลักในการประสานกับหน่วยงานภายในของไทยให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ และกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับประเทศ สมาชิก ACMECS [การทูต]
Subconsciousness จิตใต้สำนึก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sub-machine gun (n) ปืนกลมือ
sub-prime (n) ลูกหนี้คุณภาพต่ำ, ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินต่ำ แต่ยังอยู่ในระดับที่ให้กู้เงินได้
subbasement (n ) ชั้นใต้ดิน
subdistrict[ぶんく] (n) แขวง, ตำบล
subject (n ) เป้าหมาย
subject toภายใต้, ภายใต้บังคับแห่ง, ภายใต้บังคับ (กฎหมาย)
subject to (vt ) ต้องมีการ...
subject toขึ้นอยู่กับ
subject to change (adj ) เปลี่ยนแปลงได้, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
subjectcatalogingรายการทรัพยากรสารสนเทศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพอดี[N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ภาสกร[N] sun, Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชั้นผู้น้อย[N] subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ตัวตายตัวแทน[N] successor, Syn. ตัวแทน, Example: ลูกชายคนโตสามารถเป็นตัวตายตัวแทนของคุณพ่อในการบริหารกิจการได้, Thai definition: บุคคลที่มาสืบช่วงภารกิจของผู้ที่ตายไป
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผลสำรวจ[N] survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้รอดชีวิต[N] survivor, Syn. ผู้มีชีวิตรอด, ผู้รอดตาย, Ant. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต, Example: แผนปฏิบัติการในคราวนี้คือ ค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีชีวิตรอดพ้นอันตรายมาได้
ผู้สืบต่อ[N] successor, Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด, Example: สำหรับป่าแล้วเสือโคร่งเปรียบได้กับผู้กำจัด ผู้สร้างและผู้สืบต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำต่อเนื่องไปจากที่ทำไว้แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SU    S UW1
SU    EH1 S Y UW1
SUK    S AH1 K
SUM    S AH1 M
SUE    S UW1
SUL    S AH1 L
SUH    S AH1
SUI    S W IY0
SUI    S UW1 IY0
SUB    S AH1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Su    (n) (s uu1)
Sue    (n) (s uu1)
Sun    (n) (s uh1 n d ei)
sub    (v) (s uh1 b)
sue    (v) (s y uu1)
sum    (v) (s uh1 m)
sun    (v) (s uh1 n)
sup    (v) (s uh1 p)
Suez    (n) (s uu1 e z)
Supt    (n) (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง
[すばる, subaru] (n) กลุ่มดาวลูกไก่
素早い[すばやい, subayai] เร็ว(เคลื่อนไหว,ทำงาน)
すべき[すべき, subeki] (modal verb) ควรที่จะ
滑べる[すべる, suberu] (vt) ลื่น,ไถล
全て[すべて, subete] (n) ทั้งหมด, See also: S. 全部,
[すだれ, sudare] (n) มู่ลี่
素手[すで, sude] (n) มือเปล่า
姿[すがた, sugata] (n) รูปร่าง,สิ่งที่ปรากฏให้เห็น
凄い[すごい, sugoi] (adj colloq) เจ๋ง, สุดยอด, ว้าว!

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サリンダ[Sarinda, Sarinda] ร่าเริงสดใสมีเสน่ห์ในตัวเอง
世界遺産[sekai isan, sekai isan] (n ) มรดกโลก
洗浄の際[Senjo no sai, Senjo no sai] Cleaning time , See also: S. 掃除,
進捗[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น
注ぎ口[Sosogiguchi, Sosogiguchi] พวยกา
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special
スタ[suta, suta] สตูดิโอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
空く[すく, suku] Thai: ว่างลง English: to become empty
過ぎる[すぎる, sugiru] Thai: เกิน
過ぎる[すぎる, sugiru] Thai: เกินไป English: to go beyond
[すう, suu] Thai: จำนวน English: number

German-Thai: Longdo Dictionary
suchenค้นหา
dpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol,
Suizid(n) |der, pl. Suizide| การฆ่าตัวตาย, See also: S. Selbstmord,
sukzessiv(adv) ที่เป็นลำดับขั้นตอน, See also: S. schrittweise,
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ
ß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
ß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
ßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
ßwasser(n) |das| น้ำจืด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suboptimal {adj}ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chtige {m,f}; chtiger | chtigen {pl}; chtigeaddict | addicts [Add to Longdo]
den {m}; d | im den von | nach den; dwärtssouth | to the south of | south; southwards [Add to Longdo]
dfrucht {f} | dfrüchte {pl}tropical fruit | tropical fruits [Add to Longdo]
dhalbkugel {f}southern hemisphere [Add to Longdo]
dküste {f}south coast [Add to Longdo]
dländer {m}southerner [Add to Longdo]
dlage {f}southern exposure [Add to Longdo]
dosten {m}southeast; south-east [Add to Longdo]
dostwind {m}southeaster [Add to Longdo]
dpol {m} [geogr.]South Pole [Add to Longdo]
dsee {f} [geogr.]South Sea [Add to Longdo]
dwein {m} | dweine {pl}sweet wine; fortified wine | sweet wines [Add to Longdo]
dwesten {m} | nach dwestensouthwest | southwestwardly [Add to Longdo]
dwestwind {m}southwester [Add to Longdo]
dwind {m} | dwinde {pl}souther | southers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sucre(n) |m| น้ำตาล เช่น Dire que le sucre est mauvais pour la santé est facile mais inutile, car tout est potentiellement dangereux pour la santé.
sud(n) |m| ทิศใต้ เช่น Le ski du nord au sud vous propose un large éventail de séjours au ski dans plus de 80 stations., Les Afriques au sud du Sahara.
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.
surgelé(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一套[yī tào, ㄧ ㄊㄠˋ, ] suit; a set [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of insight [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
上位概念[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] superordinate concept [Add to Longdo]
上口齿[shàng kǒu chǐ, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] supraoral tooth [Add to Longdo]
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure [Add to Longdo]
上标[shàng biāo, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄠ, / ] superscript [Add to Longdo]
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] supremum (math.); least upper bound [Add to Longdo]
下属[xià shǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨˇ, / ] subordinate; underling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
主観的[しゅかんてき, shukanteki] subjektiv [Add to Longdo]
主語[しゅご, shugo] Subjekt [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
住まい[すまい, sumai] Wohnung, Adresse [Add to Longdo]
住まう[すまう, sumau] wohnen, leben [Add to Longdo]
住み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
住む[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]
健やか[すこやか, sukoyaka] gesund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top