ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rudenes

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rudenes-, *rudenes*, rudene
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rudeness[N] ความหยาบคาย, Syn. vulgarity, incivility, impoliteness

English-Thai: Nontri Dictionary
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry. I apologize for my rudeness.ขอโทษในความ หุนหันของฉันด้วย Vampire Hunter D (1985)
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น James and the Giant Peach (1996)
Now the rudeness makes sense.คนหยาบคายก็ทำอะไรดีๆ เป็น Bicentennial Man (1999)
Oh, forgive my rudeness!ยอมแพ้ซะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Rudeness is epidemic, my Lady.ความหยาบช้าเป็นดั่งเชื้อโรค ต้องกำจัด Hannibal Rising (2007)
This is my house. I will not tolerate rudeness.เจสัน นี่บ้านยาย อย่ามาหยาบคายแถวนี้ The First Taste (2008)
Tom's rudeness does not give you license to steal.ความหยาบคายของทอมไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาติให้คุณขโมยได้นิ Crime Doesn't Pay (2009)
You'll have to forgive my son's rudeness.ไม่เป็นไรค่ะ คุณนายล็อควู้ด Family Ties (2009)
In the face of unthinkable rudeness.เมื่อถูกกระทำอย่างหยาบคาย My Two Young Men (2010)
Please excuse me for my rudeness today.ได้โปรดให้อภัยในความหยาบคายของข้าในวันนี้ด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)
I apologize for the rudeness in regards to Cho Sun.ข้าต้องขออภัยในความหยาบคายของโชซอนด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)
Will you forgive me for my rudeness?เจ้าให้อภัยกับพฤติกรรม ของข้าได้หรือไม่ A Golden Crown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rudenesAlthough I was angry at the man for his rudeness, I held my tongue.
rudenesFather reproached me for my rudeness.
rudenesHe apologized for his rudeness, but she wouldn't forgive him.
rudenesHe apologized for rudeness.
rudenesHe apologized to me for his rudeness.
rudenesHis manner of speaking is direct to the point of rudeness.
rudenesHis rudeness made me burn with anger.
rudenesHis rudeness was conscious, not accidental.
rudenesI can't abide his rudeness.
rudenesI can't put up with his rudeness any more.
rudenesI couldn't put up with his rudeness.
rudenesI was embarrassed by his rudeness.

CMU English Pronouncing Dictionary
RUDENESS    R UW1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rudeness    (n) rˈuːdnəs (r uu1 d n @ s)
rudenesses    (n) rˈuːdnəsɪz (r uu1 d n @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらっぱち[, garappachi] (n,adj-na) (col) rudeness; rude person [Add to Longdo]
何たる[なんたる, nantaru] (adj-pn) what (e.g. "what rudeness") (an expression of surprise, anger) [Add to Longdo]
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules) [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
推参[すいさん, suisan] (adj-na,n) paying an unannounced visit; rudeness [Add to Longdo]
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely [Add to Longdo]
不行儀[ふぎょうぎ, fugyougi] (adj-na,n) bad manners; rudeness [Add to Longdo]
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top