Search result for

ru

(214 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ru-, *ru*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rumor mill (n ) กระบวนการแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงออกไป

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Rumpelstilzchen {n} (n ) nominee

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ] เข้าคุก
如意[ru2 yi4] (n ) สมใจ; สมความปรารถนา

English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
rule of law(n) หลักนิติธรรม
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ
runner-upรองอันดับหนึ่ง
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rub[VT] นวด, Syn. massage
rub[VI] ขูด, See also: ครูด, เสียดสี, Syn. chafe, serape
rub[VI] ขัดถู, Syn. polish, wipe
rub[VT] ขัดถู, Syn. polish, wipe
rub[N] การขัด, See also: การถู, การเช็ด, Syn. polish, wipe
rub[N] การนวด, Syn. kneading, massage
rub[N] อุปสรรค, See also: ความลำบาก, สิ่งรบกวน, สิ่งระคายเคือง, Syn. difficulity, obstacle
rue[VT] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue[VI] รู้สึกเสียใจ, See also: รู้สึกสลดใจ, รู้สึกสำนึกผิด, Syn. lament, regret, repent
rue[N] ความสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. regret, sorrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
rubber band n.ยางรัด,แถบยางรัด
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
rubbing(รับ'บิง) n. การถู,การนวด
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse,trash,debris
rubble(รับ'เบิล) n. เศษหิน,เศษอิฐ,เศษเหล็ก,เศษหัก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
rubbly(รับ'บลี) adj. ประกอบด้วยเศษอิฐ
rube(รูบ) n. คนบ้านนอก,คนลูกทุ่ง
rubefacient(รูบะเฟ'เชินทฺ) adj.,n. (สารหรือยาที่) ทำให้ผิวหนังแดง (เลือดคั่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
rub(vt) เฉียด,ถู,ลบ,ลูบ,นวด,ขัด,สี
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก
rubicund(adj) แดงก่ำ,แดงเรื่อ,แดง
ruble(n) เงินรูเบิล
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง
ruby(adj) ประดับทับทิม,แดง
ruby(n) พลอยแดง,ทับทิม
rudder(n) เครื่องชี้แนะ,หางเสือเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubber solutionน้ำยาปะยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubbingการถูภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubbing compound; cutting compoundยาขัดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubefacient๑. -ทำให้ผิวแดง๒. สารทำให้ผิวแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubella; measles, Germanโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubeola; measles; morbilliโรคหัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruber; rhod(o)-; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubescent๑. แดงเรื่อ๒. กลายเป็นสีแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruborการแดง (เหตุอักเสบ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubberยาง [TU Subject Heading]
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber chemicalsสารเคมียาง [TU Subject Heading]
Rubber chemistryเคมีของยาง [TU Subject Heading]
rubber damrubber dam, ฝายยาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rubber goodsผลิตภัณฑ์ยาง [TU Subject Heading]
Rubber hot water bagsกระเป๋าน้ำร้อนยาง [TU Subject Heading]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rubbery (adj ) คล้ายยาง
rubeola (n) โรคหัด
See also: S. measles,
rubik (n ) ลูกบิด , ลูกบาศก์มี6สี บิดสลับสีได้และใช้สูตรในการบิดให้สีเหมือนกันทั้ง6ด้านได้
See also: S. rubiks,
ruby (n ) พลอย
run[รัน] (vi ) กริยาช่องที่ 3 ของ rin
run away (vi ) หนี
See also: S. flee,
RUN OF THE HOUSE[しゅつにゅう] (n) ที่พักที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทใด แต่จะเป็นห้องว่างในอาคารนั้นๆ
run of the house (n) Run-of-the-house rate อัตราค่าห้องพักทีทางโรงแรมเสนอให้กลุ่มทัวร์ที่มาเป็นหมู่คณะ Ref: http://www.welcomethai.com/hotelreservation/vocab.asp?letter=r
run out ofThe plane crashed because it run out of fuel.
run overวิ่งทับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mean Serena's on the runway of Eleanor Waldorf's show in a design not made by Eleanor Waldorf?ของเอลานอร์ ในชุดที่ไม่ใช่ของเอลานอร์งั้นหรอ The Serena Also Rises (2008)
Making sure the models get from here to the runway.อ่ออ ก็คอยจัดคิวขึ้นแคทวอล์คให้พวกนางแบบน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Be ruthless and bring me back a story with teeth.เถื่อนเข้าไว้พ่อหนุ่ม แล้วเอาเรื่องสุดเจ๋งกลับมาให้ได้ The Serena Also Rises (2008)
Great job ruining my seating chart.เธอทำได้เยี่ยมมาก เปลี่ยนผังของฉันซะเละไปหมด The Serena Also Rises (2008)
If anybody's gonna walk the runway in Eleanor's designs, it's her.ถ้าจะมีใครสักคนเดินแบบเสื้อของเอลานอร์ มันควรเป็นเธอ The Serena Also Rises (2008)
A cardinal rule of writing--กฏสำคัญข้อหนึ่งของการเชียนคือ - - The Serena Also Rises (2008)
Rufus? Sorry I'm late.รูฟัส ขอโทษที่มาช้า The Ex-Files (2008)
You invite me out so you can rub lacrosse guy in my face?เธอชวนฉันมาที่นี่เพื่อที่จะเอา ไอ้หนุ่มลาครอสมาตีแสกหน้าฉัน The Ex-Files (2008)
Amanda, we have a few ground rules here.อแมนด้า พวกเรามีกฎพื้นฐานนิดหน่อย The Ex-Files (2008)
You're a born queen. This is your year to rule.เธอเกิดมาเพื่อเป็นราชินี และนี่เป็นปีของเธอ The Serena Also Rises (2008)
Hello, Rufus.ไง รูฟัส The Ex-Files (2008)
Looks like Humphrey defied our great expectations and Waldorf's rules o order.ดูท่าว่าฮัมฟรีย์จะไปเหนือ ความคาดหวังของเราซะแล้ว รวมไปถึงกฎของวอดอล์ฟ The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruA bicycle will rust if you leave it in the rain.
ruA boy came running toward me.
ruA boy came running towards me.
ruA boy stood by to run errands for her.
ruA broad river runs through the city.
ruAccidentally, the rumor has turned out to be false.
ruAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
ruA cheetah runs as fast as any animal.
ruA child was run over here last night.
ruAcquaint a newcomer with the rules of the club.
ruActivity keeps the mind from rusting.
ruActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
ชาวชนบท[N] rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
ประกอบธุรกิจ[V] run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai definition: ดำเนินธุรกิจ
ผละหนี[V] flee (from), See also: run away (from), Syn. ผละออก, หนีจาก, Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: ฝูงปลาเล็กรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการัง ด้วยท่าทางตื่นตระหนกกับแสงสีขาวจ้า, Thai definition: หลีกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
หาเสียง[V] campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ชนตอ[V] have difficulty, See also: run into difficulty, be in difficulty, Example: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้, Thai definition: พบอุปสรรคในการทำงาน, Notes: (สำนวน)
เนื้อผ้า[N] rules and regulations, Example: ผู้พิพากษาวางตัวเป็นกลางตัดสินความตามเนื้อผ้า, Thai definition: เรื่องราวที่ว่าไปตามจริงหรือตามเหตุผลในคำว่า ว่าไปตามเนื้อผ้า หรือ ดูตามเนื้อผ้า
ล่มสลาย[V] collapse, See also: ruin, fall, Example: ที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์ และล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: พังพินาศจนไม่สามารถจะกลับคืนมาได้
หยาบกระด้าง[ADJ] rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai definition: ไม่ละเอียด
พุ่งชน[V] collide with, See also: run into, Ant. ถอยรูด, Thai definition: มุ่งตรงไปกระแทกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อ้ายนั่น[n. exp.] (āi nan) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RU    R UW1
RU    AA1 R Y UW1
RUH    R AH1
RUG    R AH1 G
RUB    R AH1 B
RUD    R AH1 D
RUM    R AH1 M
RUF    R AH1 F
RUE    R UW1
RUA    R UW1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rub    (v) (r uh1 b)
rue    (v) (r uu1)
rug    (n) (r uh1 g)
rum    (n) (r uh1 m)
run    (v) (r uh1 n)
rut    (v) (r uh1 t)
Rudy    (n) (r uu1 d ii)
Ruth    (n) (r uu1 th)
rubs    (v) (r uh1 b z)
ruby    (n) (r uu1 b ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
類別詞[るいべつし, ruibetsushi] (n ) ลักษณะนาม
ルート[るーと, ruto] เส้นทาง ช่องทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Rückabwicklung(n) |die, pl. Rückabwicklungen| การกลับคืนสู่สถานะเดิม
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
Rückschluss(n) |der, pl. Rückschlüsse| ข้อสรุป (จากเหตุผลที่อ้าง) เช่น Die Formulierung der Frage lässt keinen Rückschluss darauf. zu, ob eine oder mehrere Antworten richtig sind.
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
rudern(vi vt) |ruderte, ist/hat gerudert| พายเรือ, ถีบเรือ เช่น Ich habe einmal ein Boot gerudert., Ich bin einmal gerudert.
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ
Rührei(n) |das| ไข่เจียว หรือ ไข่ผัด, See also: A. das Spiegelei,
Ruin(n) |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ruhestrom {m} [electr.] (n ) กระแสสงบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundheit {f}roundness [Add to Longdo]
Rubin {m} [min.] | Rubine {pl}ruby | rubies [Add to Longdo]
Rubbelbild {n} | Rubbelbilder {pl}scratch picture | scratch pictures [Add to Longdo]
Rubel {m}ruble; rouble [Add to Longdo]
Rubrik {f}; Überschrift {f} | in der Rubrikrubric | under the rubric [Add to Longdo]
Ruchlosigkeit {f}nefariousness [Add to Longdo]
Ruck {m}flip [Add to Longdo]
Ruck {m}; Stoß {m}hitch [Add to Longdo]
Ruck {m}; Sprung {m}; Satz {m}jerk [Add to Longdo]
Ruckartigkeit {f}jerkiness [Add to Longdo]
Ruckeln {n}jerking [Add to Longdo]
Ruckeln {n}bucking [Add to Longdo]
Rucksack {m} | Rucksäcke {pl}rucksack; backpack; knapsack [Am.] | rucksacks; backpacks; knapsacks [Am.] [Add to Longdo]
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin {f} | Rucksacktouristen {pl} | Herberge für Rucksacktouristenbackpacker | backpackers | backpackers' lodge; backpackers' hostel [Add to Longdo]
Rucksackträger {m}strap of a backpack [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
russe(n) |m, เฉพาะเอกพจน์| ภาษารัสเซีย , See also: Related: Russe
Russe(n) |m, f| คนรัสเซีย, ชาวรัสเซีย
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
brun(adj) |f. -e| ที่มีสีน้ำตาล
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
不逊[bù xùn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] rude; impertinent [Add to Longdo]
主宰者[zhǔ zǎi zhě, ㄓㄨˇ ㄗㄞˇ ㄓㄜˇ, ] ruler [Add to Longdo]
[rǔ, ㄖㄨˇ, ] breast; milk [Add to Longdo]
乳剂[rǔ jì, ㄖㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] emulsion [Add to Longdo]
乳化[rǔ huà, ㄖㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to emulsify [Add to Longdo]
乳化剂[rǔ huà jì, ㄖㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] emulsifier [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳房[rǔ fáng, ㄖㄨˇ ㄈㄤˊ, ] breast; udder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] rund_machen, zu_einem_Ball_formen [Add to Longdo]
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
仰向け[あおむけ, aomuke] Rueckenlage [Add to Longdo]
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] Ruhetag, Feiertag [Add to Longdo]
休火山[きゅうかざん, kyuukazan] ruhender_Vulkan [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] runde_Scheibe, Diskus [Add to Longdo]
反発[はんぱつ, hanpatsu] Rueckstoss, Widerstand [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] Ruhm, Ansehen, guter_Ruf [Add to Longdo]
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] Rundreise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ru
   n 1: a rare polyvalent metallic element of the platinum group;
      it is found associated with platinum [syn: {ruthenium},
      {Ru}, {atomic number 44}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ru
   coarse; rough
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top