ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowel

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowel-, *rowel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rowel[N] กงจักร, See also: ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rowel(โร'เอิล) n. กงจักร,ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ,ฟันเฟืองปลายเดือยส้นรองเท้าสำหรับแทงม้า,สายหนังที่ใช้สอดใต้ผิวหนังม้าเพื่อรีดหนองหรือของเหลวออก
trowel(เทรา'เอิล) n. เกรียงหรือเหล็กโบกปูน vt. โบกปูน,ปาดปูน

English-Thai: Nontri Dictionary
rowel(n) กงจักร
trowel(n) เครื่องมือโบกปูน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั่ว[n.] (phlūa) EN: spade ; shovel ; mattock ; scoop : trowel   FR: pelle [f] ; bêche [f] ; pioche [f] ; écope [f] ; truelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWELL    R OW1 IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowel    (n) rˈauəl (r au1 @ l)
rowels    (n) rˈauəlz (r au1 @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クシメ鏝[クシメごて, kushime gote] (n) (See 櫛目) notched trowel [Add to Longdo]
移植ごて;移植鏝[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
園芸用こて;園芸用鏝;園藝用鏝(oK)[えんげいようこて, engeiyoukote] (n) (See 移植ごて) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
泥鏝[でいまん, deiman] (n) plastering trowel [Add to Longdo]
[こて, kote] (n) (1) flat-iron; (2) soldering iron; (3) crimper; curling tongs; (4) (uk) trowel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowel \Row"el\, n. [OF. roele, rouele, properly, a little wheel,
   F. rouelle collop, slice, LL. rotella a little wheel, dim. of
   L. rota a wheel. See {Roll}, and cf. {Rota}.]
   1. The little wheel of a spur, with sharp points.
    [1913 Webster]
 
       With sounding whip, and rowels dyed in blood.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A little flat ring or wheel on horses' bits.
    [1913 Webster]
 
       The iron rowels into frothy foam he bit. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Far.) A roll of hair, silk, etc., passed through the
    flesh of horses, answering to a seton in human surgery.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowel \Row"el\, v. t. [imp. & p. p. {Roweled}or {Rowelled}; p.
   pr. & vb. n. {Roweling} or {Rowelling}.] (Far.)
   To insert a rowel, or roll of hair or silk, into (as the
   flesh of a horse). --Mortimer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rowel
   n 1: a small spiked wheel at the end of a spur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top