ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowan

R OW1 AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowan-, *rowan*
Possible hiragana form: ろわん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rowan?โรเเวน The Wicker Man (2006)
She is a perfect child, and her name is Rowan.แกเป็นเด็กดีแกชื่อว่าโรแวน The Wicker Man (2006)
Rowan couldn't have left the island by herself. She's too young.โรแวนออกจากเกาะไปคนเดียวไม่ได้แน่ The Wicker Man (2006)
Rowan?โรเเวน? The Wicker Man (2006)
Rowan?โรเเวน The Wicker Man (2006)
Rowan?โรเเวน The Wicker Man (2006)
That is her name, Rowan Woodward.นี่คือชื่อเธอโรแวนวูดเวิร์ด The Wicker Man (2006)
Rowan Woodward is your classmate, isn't she?โรแวนวูดเวิร์ดเป็นเพื่อนร่วมชั้นเธอ The Wicker Man (2006)
I told you that if Rowan Woodward existed, we'd know of her.ถ้าโรแวนวูดเวิร์ดมีตัวตน เราก็ต้องรู้จักแก The Wicker Man (2006)
When you say that she's grieving you mean that Rowan is dead?เดี๋ยวๆๆคุณบอกว่าเธออาลัย คุณหมายถึงโรแวน.. ตายแล้ว? The Wicker Man (2006)
-That's not Rowan's grave.นั่นไม่ใช่หลุมศพโรแวน The Wicker Man (2006)
Rowan is alive.โรแวนยังไม่ตาย The Wicker Man (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWAN    R OW1 AH0 N
ROWAND    R OW1 AH0 N D
ROWAN'S    R OW1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowan    (n) rˈouən (r ou1 @ n)
rowans    (n) rˈouənz (r ou1 @ n z)
rowan-tree    (n) rˈouən-triː (r ou1 @ n - t r ii)
rowan-berry    (n) rˈouən-bɛriː (r ou1 @ n - b e r ii)
rowan-trees    (n) rˈouən-triːz (r ou1 @ n - t r ii z)
rowan-berries    (n) rˈouən-bɛrɪz (r ou1 @ n - b e r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vogelbeerbaum {m} [bot.]rowan tree [Add to Longdo]
Vogelbeere {f} [bot.] | Vogelbeeren {pl}rowan berry | rowan berries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue [Add to Longdo]
シルバーアロワナ;シルバー・アロワナ[, shiruba-arowana ; shiruba-. arowana] (n) silver arowana (Osteoglossum bicirrhosum) [Add to Longdo]
シロワニ;サンドタイガーシャーク[, shirowani ; sandotaiga-sha-ku] (n) sand tiger shark (Carcharias taurus) [Add to Longdo]
シロワニ属[シロワニぞく, shirowani zoku] (n) Carcharias (genus of sand sharks, or sand tigers, which are lamniform sharks of the family Odontaspidae) [Add to Longdo]
ナイルアロワナ;ナイル・アロワナ[, nairuarowana ; nairu . arowana] (n) African arowana (Heterotis niloticus) [Add to Longdo]
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash) [Add to Longdo]
ブラックアロワナ;ブラック・アロワナ[, burakkuarowana ; burakku . arowana] (n) black arowana (Osteoglossum ferreirai) [Add to Longdo]
七竈;七竃[ななかまど;ナナカマド, nanakamado ; nanakamado] (n) (uk) Japanese rowan (species of mountain ash, Sorbus commixta) [Add to Longdo]
揃わない[そろわない, sorowanai] (adj-i) unequal; uneven; incomplete; odd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowan \Row"an\, n.
   Rowan tree.
   [1913 Webster]
 
   {Rowan barry}, a barry of the rowan tree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rowan
   n 1: Eurasian tree with orange-red berrylike fruits [syn:
      {rowan}, {rowan tree}, {European mountain ash}, {Sorbus
      aucuparia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top