ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

round-shouldered

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -round-shouldered-, *round-shouldered*, round-shoulder, round-shouldere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
round-shouldered[ADJ] ซึ่งมีหลังส่วนบนโก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
ROUND-round-shouldered(adj) ไหล่ห่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหล่รวบ[N] round-shouldered, Syn. ไหล่ห่อ, Example: เธอมีไหล่รวบจึงใส่เสื้อเปิดไหล่ไม่สวย, Thai definition: ส่วนข้างหลังที่สะบักขวาและซ้ายจดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหล่ห่อ[X] (laihø) EN: round-shouldered   
ไหล่รวบ[X] (lairūap) EN: round-shouldered   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
round-shouldered    (j) rˈaund-ʃˈouldəd (r au1 n d - sh ou1 l d @ d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round-shouldered \Round"-shoul`dered\, a.
   Having the shoulders stooping or projecting; round-backed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 round-shouldered
   adj 1: having the back and shoulders rounded; not erect; "a
       little oldish misshapen stooping woman" [syn: {hunched},
       {round-backed}, {round-shouldered}, {stooped},
       {stooping}, {crooked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top