Search result for

rotting

(25 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotting-, *rotting*, rott
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They like the new peelings mixed in with the rotting ones.มันชอบเปลือกใหม่ๆ ผสมกับที่เริ่มเสียแล้ว Gandhi (1982)
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก Day of the Dead (1985)
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้ Wild Reeds (1994)
- A rotting corpse.- ซากศพเน่าเปื่อย Anastasia (1997)
You seem quite alive... for a little wench who's been rotting in the ground.เจ้ายังมีชีวิตอยู่อีกรึ? หลังจากที่โดนเหมืองถล่มกับพายุมา Snow White: A Tale of Terror (1997)
rotting his flesh... making a demon of him.หึ่งเนื้อของเขา... ... วาดภาพชั่วขณะที่เขาวิ่งทำให้ปีศาจของเขา Princess Mononoke (1997)
Hey, it's rotting?โห โคตรเหม็นเลยว่ะ Failan (2001)
That's because we got started while you was rotting away in here.นั่นเป็นเพราะเราได้เริ่มต้นในขณะที่คุณกำลังเน่าเปื่อยอยู่ในที่นี่ Showtime (2002)
I admit, it is difficult to even think encased in this rotting piece of meat.ยอมรับเลยว่ามันยากที่จะคิด ในขณะที่ถูกขังในเนื้อเน่าๆ อย่างนี้ The Matrix Revolutions (2003)
Like rotting?เหมือนรังหนูเลยมั๊ย Nobody Knows (2004)
No, I ain't dead. I've been right here, rotting.ฉันไม่ได้ตาย ฉันมาอยู่ที่นี่ ผุลงทุกวัน The Longest Yard (2005)
This bottle keeps my baby's teeth from rotting.ขวดนี้ป้องกัน ไม่ให้ฟันผุล่ะ Jenny, Juno (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หึ่ง[ADJ] rotting, See also: stinking, Syn. ฉึ่ง, Example: ถังขยะใบนี้ส่งกลิ่นเหม็นหึ่ง, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTTING    R AA1 T IH0 NG
ROTTINGHAUS    R AA1 T IH0 NG HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotting    (v) (r o1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐肉[fǔ ròu, ㄈㄨˇ ㄖㄡˋ, ] rotting flesh; carrion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とことこ[, tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation [Add to Longdo]
朽壊[きゅうかい, kyuukai] (n,vs) rotting and crumbling [Add to Longdo]
世界一周[せかいいっしゅう, sekaiisshuu] (n) round-the-world trip; circumnavigation; globe-trotting [Add to Longdo]
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retting \Ret"ting\, n.
   1. The act or process of preparing flax for use by soaking,
    maceration, and kindred processes; -- also called
    {rotting}. See {Ret}. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. A place where flax is retted; a rettery. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rot \Rot\, v. i. [imp. & p. p. {Rotted}; p. pr. & vb. n.
   {Rotting}.] [OE. rotien, AS. rotian; akin to D. rotten, Prov.
   G. rotten, OHG. rozz?n, G. r["o]sten to steep flax, Icel.
   rotna to rot, Sw. ruttna, Dan. raadne, Icel. rottin rotten.
   [root]117. Cf. {Ret}, {Rotten}.]
   1. To undergo a process common to organic substances by which
    they lose the cohesion of their parts and pass through
    certain chemical changes, giving off usually in some
    stages of the process more or less offensive odors; to
    become decomposed by a natural process; to putrefy; to
    decay.
    [1913 Webster]
 
       Fixed like a plant on his peculiar spot,
       To draw nutrition, propagate, and rot. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: To perish slowly; to decay; to die; to
    become corrupt.
    [1913 Webster]
 
       Four of the sufferers were left to rot in irons.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Rot, poor bachelor, in your club.   --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To putrefy; corrupt; decay; spoil.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotting
   n 1: (biology) the process of decay caused by bacterial or
      fungal action [syn: {decomposition}, {rot}, {rotting},
      {putrefaction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top