Search result for

rotor

(45 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotor-, *rotor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotor[N] ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์, Syn. airfoil, blade, propeller
rotor[N] ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร, Syn. rotator, spinner
rotorhead[SL] นักบิน (ขับเฮลิคอปเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rotor(โร'เทอะ) n. ส่วนที่หมุนรอบของเครื่องยนต์,ตัวที่หมุนรอบ,ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rotorตัวหมุน, โรเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotorตัวหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotor arm; distributor rotor; distributor rotor armหัวนกกระจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotor bladeใบพัดตัวหมุน, ใบพัดโรเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotor oil pumpเครื่องสูบน้ำมันเครื่องแบบตัวหมุน, ปั๊มน้ำมันเครื่องแบบตัวหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rotorตัวหมุน โรเตอร์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Energize plasma rotors.เดินเครื่องปืนพลาสม่า Rising Malevolence (2008)
Charge the plasma rotors.ประจุพลาสม่าเดี๋ยวนี้ Shadow of Malevolence (2008)
- Rotors are good sir.ขึ้นฮ.ได้แล้วครับผม The A-Team (2010)
Most likely a boat rotor cut through a body dump.น่าจะเป็นเพราะใบพัดเรือ ไปโดนศพที่ทิ้งลงไป Mea Makamae (2011)
A yaw drive keeps the rotor facing the right way, even when the wind direction changes.แกนคอหมุนรับทิศทางลมควบคุมชุดแกนหมุนใบพัด ให้มันหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง แม้กระทั่งเมื่อ มีการเปลี่ยนทิศทางลม All In (2012)
I got to get this superconducting coolant system back online before I can access the rotors, work on dislodging the debris.ฉันต้องซ่อมเครื่องระบบหล่อเย็น ให้กลับมาเป็นปกติ ก่อนตรงไปที่ใบพัด The Avengers (2012)
Even if I clear the rotors, this thing won't re-engage without a jump.ต่อให้ใบพัดเคลียร์ได้แล้ว มันก็ยังเปิดไม่ได้ ถ้าไม่จั้มพ์ The Avengers (2012)
It will slow the rotors down long enough for me to get out.มันจะทำให้ใบพัดหมุนช้าลง พอที่ผมจะออกไปได้ The Avengers (2012)
Tail rotor failure. Mayday, mayday! We're going down!ใบพัดที่หางหยุดทำงาน /Nกำลังตก Olympus Has Fallen (2013)
Five rotors.ใบพัด 5 ตัว The Imitation Game (2014)
Three hours yesterday on his rotor positions!สามชั่วโมงวุ่นอยู่กับใบพัด! The Imitation Game (2014)
If you run the wires across the plugboard matrix diagonally, it will eliminate rotor positions 500 times faster.ถ้าคุณวางสาย ไปยังแผงวงจรในแนวทแยง มันจะลดตำแหน่งใบพัด เร็วขึ้น 500 เท่า The Imitation Game (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTOR    R OW1 T ER0
ROTORS    R OW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotor    (n) (r ou1 t @ r)
rotors    (n) (r ou1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotor {m} [techn.]rotor [Add to Longdo]
Rotorbürste {f}wheel brush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge) [Add to Longdo]
サイクロトロン[, saikurotoron] (n) cyclotron [Add to Longdo]
シンクロサイクロトロン[, shinkurosaikurotoron] (n) synchrocyclotron [Add to Longdo]
シンクロトロン[, shinkurotoron] (n) synchrotron [Add to Longdo]
シンクロトロン放射[シンクロトロンほうしゃ, shinkurotoron housha] (n) synchrotron radiation [Add to Longdo]
トリニトロトルエン[, torinitorotoruen] (n) trinitrotoluen; TNT; (P) [Add to Longdo]
プロトロンビン[, purotoronbin] (n) prothrombin [Add to Longdo]
ローター[, ro-ta-] (n) rotor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋筒[xuán tǒng, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, ] rotor; turbine [Add to Longdo]
旋翼[xuán yì, ㄒㄩㄢˊ ㄧˋ, ] rotor wing [Add to Longdo]
旋闸[xuán zhá, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄚˊ, / ] rotor sluice gate [Add to Longdo]
转子[zhuàn zi, ㄓㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] rotor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotor \Ro"tor\, n. (Elec.)
   The rotating part of a generator or motor. Contrasted with
   {stator}, the stationary part.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotor
   n 1: the rotating armature of a motor or generator [syn:
      {rotor}, {rotor coil}] [ant: {stator}, {stator coil}]
   2: the revolving bar of a distributor
   3: rotating mechanism consisting of an assembly of rotating
     airfoils; "there are horizontal rotors on a helicopter or
     compressor rotors in a jet engine"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rotor
 
 1. rotor, döneç
 2. helikopter pervanesi
 3. gemide yelken hizmetini gören ve yerinde dönen dikili silindir.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top