ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rookie

R UH1 K IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rookie-, *rookie*
Possible hiragana form: ろおきえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rookie[SL] ไม่มีประสบการณ์, See also: มือใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A hush falls over the crowd as rookie sensation Wade W. Wilson... out of Regina, Saskatchewan, lines up the shot.ทุกคนอ้าปากค้างไปกับม้ามืดดาวรุ่ง เวด ดับเบิ้ลยู วิลสัน จากเรไจน่า ซัสแคตเชวัน หามุมตั้งเตะ Deadpool (2016)
I've got a civilian who's dead and a rookie who's scared half out of her mind.ฉันมีพลเรือนที่ตาย และเด็กใหม่ไร้ประสบการณ์ ที่กลัวจนขวัญกระเจิงไปหมดแล้ว Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
Rookie agents are seen and not heard.เจ้าหน้าที่มือใหม่ จะต้องมีกาละเทศะ Nothing Gold Can Stay (2015)
I wouldn't be making any rookie mistakes.I wouldn't be making any rookie mistakes. Pilot (2015)
Must be a rookie driving.ต้องขับรถมือใหม่ Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Well, it's a rookie mistake, no problem.เรื่องพลั้งเผลอของเด็กใหม่น่ะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ The Greybar Hotel (2014)
Abbott says they're assigning us a rookie from Quantico to fill out the team.แอบบ็อตต์บอกว่า พวกเขามอบหมาย เจ้าหน้าที่มือใหม่จากควอนติโก้ให้ทีมเรา Nothing But Blue Skies (2014)
Those are rookie numbers in this racket.ผู้ที่มีหมายเลขมือใหม่ในไม้นี้ The Wolf of Wall Street (2013)
Rookie mistake.ความผิดพลาดแบบมือใหม่ Gatekeeper (2013)
Now he's dead along with your rookie partner?ตอนนี้เขามาตายพร้อมกับ คู่หูตำรวจใหม่ของคุณ Endgame (2013)
- from rookies today?จากเด็กใหม่วันนี้เหรอ? The Perfect Mark (2013)
Rookie stays outside with the girl.เด็กใหม่จะอยู่ข้างนอกกับผู้หญิง The Perfect Mark (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rookieThe rookie breathed new life into the team.

CMU English Pronouncing Dictionary
ROOKIE    R UH1 K IY0
ROOKIES    R UH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rookie    (n) rˈukiː (r u1 k ii)
rookies    (n) rˈukɪz (r u1 k i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーキー[, ru-ki-] (n) rookie; (P) [Add to Longdo]
新人王[しんじんおう, shinjin'ou] (n) rookie-of-the-year [Add to Longdo]
新人賞[しんじんしょう, shinjinshou] (n) Rookie of the Year award [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rookie
      n 1: an awkward and inexperienced youth [syn: {cub},
           {greenhorn}, {rookie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top