ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roil

R OY1 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roil-, *roil*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
pan-broilv. ต้มในกระทะเปิดฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
broil(vt) ผิง,ปิ้ง,ย่าง,อังไฟ
broiler(n) เตาอบ
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot   
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem phao) EN: broiled garlic gloves   
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil   FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue   FR: griller
เฅาปิ้ง[n.] (tao ping) EN: broiler   FR: gril [m] ; rôtissoire [f]
ตกกระไดพลอยโจน[v. exp.] (tok kradai phløi jōn) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROIL R OY1 L
ROILED R OY1 L D
ROILING R OY1 L IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロイラー[, buroira-] (n) broiler; (P) [Add to Longdo]
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt [Add to Longdo]
蒲焼き;かば焼き;蒲焼[かばやき, kabayaki] (n) loach or eel dipped and broiled in soy-based sauce [Add to Longdo]
甘栗[あまぐり, amaguri] (n) {food} broiled sweet chestnuts [Add to Longdo]
残酷焼[ざんこくやき, zankokuyaki] (n) live broiling of shellfish [Add to Longdo]
焼き鍋;焼鍋[やきなべ, yakinabe] (n) cooking pot (for roasting, broiling, etc.) [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roil \Roil\, v. i.
   1. To wander; to roam. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To romp. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roil \Roil\, v. t. [imp. & p. p. {Roiled}; p. pr. & vb. n.
   {Roiling}.] [Cf. OE. roilen to wander; possibly fr. OF.
   roeler to roll, equiv. to F. rouler. See {Roll}, v., and cf.
   {Rile}.]
   1. To render turbid by stirring up the dregs or sediment of;
    as, to roil wine, cider, etc., in casks or bottles; to
    roil a spring.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb, as the temper; to ruffle the temper of; to
    rouse the passion of resentment in; to perplex.
    [1913 Webster]
 
       That his friends should believe it, was what roiled
       him [Judge Jeffreys] exceedingly.   --R. North.
    [1913 Webster]
 
   Note: Provincial in England and colloquial in the United
      States. A commoner, but less approved, form is rile.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roil
   v 1: be agitated; "the sea was churning in the storm" [syn:
      {churn}, {boil}, {moil}, {roil}]
   2: make turbid by stirring up the sediments of [syn: {roil},
     {rile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top