Search result for

riz

(84 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riz-, *riz*
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
vaporization(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
arborization(อาร์บอริเซ'เชิน) n. ลักษณะที่คล้ายต้นไม้ (เช่นหินแร่บางชนิด)
ariz.abbr. Arizona
arizona(แอรริโซ'นะ) n. ชื่อรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา (a state in SW United states)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
cauterization(คอเทอไรเซ'เชิน) n. การกัดออกหรือจี้ด้วยสิ่งกัดหรือไฟฟ้า เพื่อทำลายเนื้อเยื่อ, See also: cauterize v. ดูcauterization

English-Thai: Nontri Dictionary
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
contemporize(vt) เกิดขึ้นพร้อมกัน,เกิดในสมัยเดียวกัน
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
drizzle(n) ฝนปรอย,ฝนพรำ
drizzle(vi) ฝนปรอย,ฝนตกพรำ,ฝนตกประปราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riziform-รูปเมล็ดข้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Real name Riza.แต่ชื่อจริงว่า ลีซ่า The Breath (2009)
Was that patty rizzo?นั่นแพ็ตตี้ ริซโซ่รึเปล่า Rose's Turn (2009)
So I assume you fully disclosed your little "friendship" with patty rizzo.มิตรภาพเล็ก ๆ กับแพ็ตตี้ ริซโซ่ Rose's Turn (2009)
Because it's patty rizzo. She's a total slut.เพราะว่าแพ็ตตี้ ริซโซ่เป็นพวกมั่วผู้ชายสุด ๆ Rose's Turn (2009)
I should have just told tom the truth, although it turned out to be kind of a wash with the whole patty rizzo thing.ถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องสะสาง เกี่ยวกับเรื่องของแพ็ตตี้ ริซโซ่ Rose's Turn (2009)
Look,I'm really sorry for sticking my nose into that whole patty rizzo thing.นี่ฉันขอโทษนะที่เข้าไปยุ่มย่าม เรื่องแพ็ตตี้ ริซโซ่น่ะ Rose's Turn (2009)
Unless you're friends with Rizzoli and Isles or related to a bounty hunter, no one will give a crap about your world.ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นเพื่อน กับ "Rizzoli and Isles" หรือเกี่ยวข้องกับ "bounty hunter" จะไม่มีซักคนที่จะยุ่งกับโลกของคุณด้วยซ้ำ The Jewel of Denial (2011)
Swung on. A line to the right. And it gets past Rizzo.ออกวงสวิงขวาและผ่านไปยังริทโซ่ Captain America: The First Avenger (2011)
Rizzle Kicks ♪Rizzle Kicks Shape Shifted (2012)
Rizzoli and Isles.Rizzoli and Isles. Bitten (2012)
I don't want a part; Rizzo.ฉันไม่อยากเเค่"มี"ส่วนร่วม แต่อยาก"เป็น"ส่วนร่วมสำคัญ : The Role You Were Born to Play (2012)
No offense, Sandra Dee, but Rizzo's the money role of that show.อย่าถือสานะ แซนดร้า ดี แต่ริซโซ่น่ะบทเรียกเงินนะขอบอก The Role You Were Born to Play (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food   FR: bol de riz [m]
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhon phāinøk) EN: outsider ; third party ; unauthorized person   
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[xp] (bukkhon phāinøk hām khao) EN: no unauthorized entry   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIZ    R IH1 Z
RIZK    R IH1 Z K
RIZO    R IY1 Z OW0
RIZZO    R IH1 Z OW0
RIZZI    R IH1 Z IY0
RIZZA    R IH1 Z AH0
RIZOR    R AY1 Z ER0
RIZER    R AY1 Z ER0
RIZZUTO    R IY0 T S UW1 T OW0
RIZZOLO    R IY0 T S OW1 L OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rizinus {m} [bot.]caster-oil plant [Add to Longdo]
Rizinusöl {n}castor oil [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
riz(n) n.m. ข้าว

Japanese-English: EDICT Dictionary
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日照[Rì zhào, ㄖˋ ㄓㄠˋ, ] Rizhao prefecture level city in Shandong [Add to Longdo]
日照市[Rì zhào shì, ㄖˋ ㄓㄠˋ ㄕˋ, ] Rizhao prefecture level city in Shandong [Add to Longdo]
日知录[Rì zhī lù, ㄖˋ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Rizhilu or Record of daily study, by early Confucian philosopher Gu Yanwu 顧炎武|顾炎武 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]
コンピュータ化[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization [Add to Longdo]
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  riz [ri]
     rice
  

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  riz
  riz	(n) n.m. ข้าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top