ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ringing

R IH1 NG IH0 NG   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ringing-, *ringing*, ring
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ringing[ADJ] (เสียง) ดังและชัด, See also: ดังกังวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ringing(ริง'กิง) adj. ดังกังวาน,ก้อง,กังวาน,รุนแรง,เฉียบขาด,n. เสียงกระดิ่ง,เสียงกริ่ง,เสียงกังวาน
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing

English-Thai: Nontri Dictionary
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ringingกริ่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย Jaws (1975)
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก The Lawnmower Man (1992)
I'm standing out in the rain, ringing the bell for 15 minutes.ผมยืนอยู่กลางฝน กดกริ่งมาตั้ง 15 นาทีแล้วนะ The Joy Luck Club (1993)
[ Ringing ][เสียงเรียกเข้า] Pulp Fiction (1994)
- [ Telephone Ringing ] - [ Man On Television ] Have you got the ring?- [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์] - [Man On โทรทัศน์] คุณมีแหวน? Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Woman ] Please!- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [ผู้หญิง] กรุณา! Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ People On Television Yelling, Shouting ]- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [คนในโทรทัศน์ตะโกนตะโกน] Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Yelling, Shouting Continue ]- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [ตะโกนตะโกน Continue] Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Jody ] Lance!- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [โจดี้] แลนซ์! Pulp Fiction (1994)
Maybe you should. My phone's been ringing off the hook with job offers.น่าจะพูดนะ ชั้นรับโทรศัพท์จนมือเป็นระวิงแล้ว Good Will Hunting (1997)
Have you ever been called home by the clear ringing of silver trumpets?ท่านเคยถูกเรียกกลับเมือง โดยเสียงเพรียกอันกังวาล ของแตรเงินหรือไม่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That are ringing in the snow...ที่แว่วดังออกมาจากหิมะ Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ringingAll the church bells started ringing together.
ringingAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
ringingDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.
ringingI have a ringing in my ears.
ringingI heard the sound of a ringing bell.
ringingI heard the telephone ringing.
ringingMy ear is ringing.
ringingMy ears are always ringing.
ringingNo sooner had I hung up than phone started ringing again.
ringingOh, the phone's ringing. It must be Machiko.
ringingThe alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.
ringingThe bell is ringing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋ว[ADJ] ringing, See also: loud and clear, Example: หลานสาวฉันส่งเสียงแจ๋วมาแต่ไกล, Thai definition: มีเสียงดังกังวานแจ่มชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูอื้อ[v. exp.] (hū eū) EN: have a ringing in the ear   FR: avoir les oreilles qui bourdonnent
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: ringing ; loud and clear   
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
การยื่นฟ้อง[n. exp.] (kān yeūn føng) EN: bringing of an action ; filing of an action   

CMU English Pronouncing Dictionary
RINGING R IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ringing (v) rˈɪŋɪŋ (r i1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrgeräusch {n}ringing in the ears [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
たじたじ[, tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
鳴動[めいどう, meidou] (ringing) cadence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\ (r[i^]ng), v. t. [imp. {Rang} (r[a^]ng) or {Rung}
   (r[u^]ng); p. p. {Rung}; p. pr. & vb. n. {Ringing}.] [AS.
   hringan; akin to Icel. hringja, Sw. ringa, Dan. ringe, OD.
   ringhen, ringkelen. [root]19.]
   1. To cause to sound, especially by striking, as a metallic
    body; as, to ring a bell.
    [1913 Webster]
 
   2. To make (a sound), as by ringing a bell; to sound.
    [1913 Webster]
 
       The shard-borne beetle, with his drowsy hums,
       Hath rung night's yawning peal.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To repeat often, loudly, or earnestly.
    [1913 Webster]
 
   {To ring a peal}, to ring a set of changes on a chime of
    bells.
 
   {To ring the changes upon}. See under {Change}.
 
   {To ring in} or {To ring out}, to usher, attend on, or
    celebrate, by the ringing of bells; as, to ring out the
    old year and ring in the new. --Tennyson.
 
   {To ring the bells backward}, to sound the chimes, reversing
    the common order; -- formerly done as a signal of alarm or
    danger. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\, v. t. [imp. & p. p. {Ringed}; p. pr. & vb. n.
   {Ringing}.]
   1. To surround with a ring, or as with a ring; to encircle.
    "Ring these fingers." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) To make a ring around by cutting away the bark; to
    girdle; as, to ring branches or roots.
    [1913 Webster]
 
   3. To fit with a ring or with rings, as the fingers, or a
    swine's snout.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ringing \Ring"ing\,
   a & n. from {Ring}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Ringing engine}, a simple form of pile driver in which the
    monkey is lifted by men pulling on ropes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ringing
   n 1: the sound of a bell ringing; "the distinctive ring of the
      church bell"; "the ringing of the telephone"; "the
      tintinnabulation that so voluminously swells from the
      ringing and the dinging of the bells"--E. A. Poe [syn:
      {ring}, {ringing}, {tintinnabulation}]
   2: the giving of a ring as a token of engagement
   3: having the character of a loud deep sound; the quality of
     being resonant [syn: {plangency}, {resonance},
     {reverberance}, {ringing}, {sonorousness}, {sonority},
     {vibrancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top