Search result for

rills

(673 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rills-, *rills*, rill
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rills มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rills*)
English-Thai: Longdo Dictionary
gorilla(n.) ลิงกอริลล่า
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rill[VI] ลำธาร, See also: กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์, Syn. rille
brill[ADJ] ดีมาก
brill[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
drill[N] การฝึกฝน, See also: การฝึกหัด, Syn. practice, rehearsal
drill[VT] เจาะ, See also: ขุด, Syn. perforate, jab, lanch, penetrate
drill[VT] ฝึกฝน, See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
drill[N] สว่านไฟฟ้า, See also: เครื่องเจาะ
drill[N] เครื่องหว่านเมล็ดพืช
drill[N] ร่องที่ใช้หว่านพืช
drill[VT] หว่านพืช
drill[N] ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ
frill[N] จีบขอบ, See also: จีบริม, ครุย, ฝอย
frill[N] สิ่งตกแต่ง (ที่ไม่จำเป็น), See also: สิ่งที่ประดับทำให้หรูหรา, Syn. embellishment, luxury, ornament
frill[VT] ตกแต่งด้วยจีบ, See also: ประดับด้วยครุย, ใส่จีบ
grill[N] ตะแกรง, Syn. grid, rack, griddle
grill[N] อาหารที่ทำด้วยการย่าง เช่น เนื้อย่าง
grill[VT] ย่าง, Syn. barbecue, roast
krill[N] ตัวเคย
prill[N] ลูกกลมเหมือนลูกประคำ
trill[N] เสียงรัว
trill[N] การออกเสียงรัว
trill[VI] ออกเสียงรัว
trill[VI] พูดเสียงสั่น
trill[VI] ร้องเพลงด้วยเสียงสั่น
grille[N] ลูกกรง, See also: ลูกกรงหน้าต่าง, Syn. grate, grid
grille[N] ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์
rillet[N] ลำธารเล็กๆ, See also: สายน้ำเล็กๆ, Syn. tiny stream
rillet[N] หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์
shrill[ADJ] มีเสียงแหลม, See also: โหยหวน, Syn. high-pitched, penetrating, sharp, strident, Ant. soft, low
shrill[N] เสียงกรีดร้อง, See also: เสียงแหลมสูง
shrill[VT] ร้องโหยหวน, See also: กรีดร้อง
shrill[VI] ร้องโหยหวน, See also: กรีดร้อง
shrill[ADV] อย่างโหยหวน
thrill[VI] ตื่นเต้น, See also: หวาดเสียว
thrill[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้หวาดเสียว, Syn. excite
thrill[VI] รู้สึกพอใจ
thrill[VT] ทำให้พอใจ
thrill[VI] สั่น
thrill[VT] ทำให้สั่น
thrill[N] ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, See also: ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
thrill[N] ความรู้สึกตื่นเต้น, See also: ความรู้สึกตื่นเต้นน่ากลัว, ความตื่นเต้นขนพองสยองเกล้า, Syn. excitement
gorilla[N] กอริลลา, See also: ลิงขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกา
carillon[N] ระฆังที่เป็นชุด, Syn. chimes, gong
drill in[PHRV] พูดตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer in
guerilla[N] กองโจร, See also: การรบแบบกองโจร, Syn. underground soldier, resistance fighter
guerilla[N] แบบกองโจร, Syn. irregular, underground
mandrill[N] ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
thriller[N] เรื่องเขย่าขวัญ
trillion[N] เลขเต็มที่ตามด้วยจำนวน 0 12 ตัว
brilliant[ADJ] แพรวพราย, See also: พรายแสง, พริ้งพราย, ส่องแสง, แพรวพราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arillate(แอร์'ริลเลท) adj. ไร้ aril
arillode(แอร์'ริลโลด) n. aril เทียม
brill(บริล) n. ปลาทะเลแบนในยุโรปชนิดหนึ่ง
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliancy(บริล'เยินซี) n. ดูbrilliance
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
brilliantinen. น้ำมันใส่ผม,สิ่งทอที่คล้ายalpaca.
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน
carillon(แคร์'ระลอน) n. ชุดระฆังหลายใบที่ตีเป็นทำนองได้,ท่วงทำนองเพลงดังกล่าว
carillonneurn. คนตีชุดระฆังเป็นท่วงทำนองเพลง
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก
fibrillationการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
frill(ฟริล) n. จีบ,จีบขอบ,จีบริม,ครุย,ฝอย,แถบริม (เช่นชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย) ,การประดับขอบ,สิ่งที่เกินต้องการ,สิ่งที่รบกวน,การเป็นรอยย่น,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt. ประดับขอบบน,ใส่จีบ., See also: friller n. frilly adj. -S...
frilling(ฟริล'ลิง) n. การประดับขอบ,การใส่จีบ,ฝอยสำหรับทำครุย,ขอบหรือจีบเสื้อผ้า
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
grill(กรีล) n. โครงย่าง,ตะแกรงเหล็กย่าง,อาหารเนื้อย่าง,= grille vt. ย่าง,อัง,ทำเป็นช่อง ๆ คล้ายตะแกรงย่าง. vi. ย่าง,อัง., See also: griller n.
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
grillwork(กริล'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่เป็นโครง
guerilla(กะริล'ละ) n. สมาชิกกองโจร,การสู้รบแบบกองโจร. adj. เกี่ยวกับกองโจร., See also: guerril (l) aism n.
guerrilla(กะริล'ละ) n. สมาชิกกองโจร,การสู้รบแบบกองโจร. adj. เกี่ยวกับกองโจร., See also: guerril (l) aism n.
hand drillสว่านมือ
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา
quadrillion(โควดริล'เยิน) n. เลข (1ถึง9) ที่เติม'0'อีก15ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส)
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก
rill(ริล) n. ลำธาร,สายน้ำเล็ก ๆ
rillet(รีล'ลิท) n. ลำธารเล็ก ๆ ,สายน้ำเล็ก ๆ
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
tap drilln. สว่านสำหรับเจาะรูเป็นเกลียว
thrill(ธริล) n. สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ. vi.,vt. (ทำให้) ตื่นเต้น,เร้าใจ,เสียวซ่าน,เสียว,เสียวสวาท,ตัวสั่น
thriller(ธริล'เลอะ) n. เรื่องเร้าใจ,เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ผู้ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
thrilling(ธริล'ลิง) adj. ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ทำให้เสียวซ่าน,ทำให้เสียวสวาท,ทำให้สั่น -thrillingly adv.
trill(ธริล) vi. ไหลริน,เป็นสายเล็กน้อย. vt. ทำให้เกิดการไหลริน, Syn. flow in a thin,trickle
trillion(ธริล'เอิน) n. เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย'0'12ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส) หรือเลข13ตำแหน่ง,เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย "0"18ตัวหรือเลข19ตำแหน่ง (ในอังกฤษและฝรั่งเศส) adj. เกี่ยวกับจำนวนดังกล่าว., See also: trillionth n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
brilliantine(n) น้ำมันใส่ผม
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง
grill(n) ลูกกรง,ตะแกรง
grill(vt) ย่าง,ทอด,ปิ้ง,อัง,ผิง
grillroom(n) ห้องรับประทานอาหารในภัตตาคาร
guerilla(adj) แบบกองโจร,เยี่ยงกองโจร,เหมือนกองโจร
guerilla(n) กองโจร,การสู้รบแบบกองโจร
guerrilla(adj) แบบกองโจร,เยี่ยงกองโจร,เหมือนกองโจร
guerrilla(n) กองโจร,การสู้รบแบบกองโจร
rill(n) ลำธาร,ห้วย
shrill(adj) สูง,แหลม(เสียง),โหยหวน,รุนแรง
shrill(vi) ร้องโหยหวน,ร้องเสียงแหลม
thrill(n) ความเสียวซ่าน,ความตื่นเต้น,ความซาบซึ้ง
thrill(vi,vt) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,ตื่นเต้น,สั่น
thrilling(adj) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,น่าตื่นเต้น,เนื้อเต้น
trill(n) เสียงรัว,เสียงสั่น
trill(vt) ออกเสียงรัว,พูดเสียงสั่น
trillion(n) ล้านล้าน(อเมริกันและฝรั่งเศส),ล้านของล้านล้าน(อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
presystolic thrillการระรัวก่อนหัวใจบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforated grille; stamped grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return grilleช่องลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rill๑. ร่องน้ำริน๒. ร่องส่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rill erosionการกร่อนแบบร่องน้ำริน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
roll; roll sound; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll sound; roll; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply grilleช่องลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stamped grille; perforated grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
systolic thrillการระรัวขณะหัวใจบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spirillumแบคทีเรียทรงเกลียว, สไปริลลัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spirillumแบคทีเรียรูปเกลียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
air drillingการเจาะอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adjustable grilleช่องลมปรับทิศทางได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
arillateมีเยื่อหุ้มเมล็ด, มีปุยหุ้มเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bar grilleช่องลมแบบเกล็ด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
myofibrilla; myofibrilเส้นใยฝอยกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myofibril; myofibrillaเส้นใยฝอยกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac fibrillationหัวใจเต้นแผ่วระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drillingการเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling fluidน้ำโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling mudโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diastolic thrillการระรัวขณะหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guerrilla warfareการรบแบบกองโจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grilleช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed grilleช่องลมเกล็ดตรึง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fibrilla; fibrilเส้นใยฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillar twitchingการกระตุกพลิ้วซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillary tremorอาการกล้ามเนื้อสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillation๑. การเป็นเส้นใยฝอย๒. การระริกของกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillation, cardiacหัวใจเต้นแผ่วระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrillose; fibrillousเป็นเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrillous; fibrilloseเป็นเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibril; fibrillaเส้นใยฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tremor, fibrillaryอาการกล้ามเนื้อสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrillการระรัว (รู้สึกด้วยการคลำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrill, diastolicการระรัวขณะหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrill, presystolicการระรัวก่อนหัวใจบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrill, systolicการระรัวขณะหัวใจบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrillerเรื่องตื่นเต้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trillเสียงสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twitching, fibrillarการกระตุกพลิ้วซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trill; roll; roll sound; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
trill sound; roll; roll sound; trillเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
warfare, guerrillaการรบแบบกองโจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Drillingการเจาะแบบหมุน (Rotary drill) ที่อัดอากาศเข้าไป
การเจาะแบบหมุนที่อัดอากาศเข้าไปซึ่งช่วยในการเจาะแทนการใช้น้ำโคลน (mud) การเจาะด้วยวิธีนี้จะมีอัตราการเจาะเร็วกว่าการใช้น้ำโคลน เศษหินที่เกิดจากการเจาะแบบ air drilling จะมีลักษณะเป็นฝุ่นละเอียด แต่ชั้นหินที่จะใช้วิธีการเจาะแบบ air drilling ได้จะต้องไม่มีความดันสูงและไม่มีน้ำอยู่มาก เพราะน้ำจะไปผสมกับผงฝุ่นที่เกิดจากการเจาะ ทำให้เกิดเป็นโคลนอุดตันอยู่ในหลุมเจาะและทำให้ก้านเจาะติดค้าง [ปิโตรเลี่ยม]
Percussion Drillingการเจาะแบบกระแทก [ปิโตรเลี่ยม]
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล
เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Drilling Rigแท่นเจาะบนบกที่มีขนาดใหญ่ สามารถเจาะได้ลึกมากอาจถึง 35,000 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Rotary Drillingการเจาะแบบหมุน, การเจาะแบบหมุน [ปิโตรเลี่ยม]
Trillion cubic feet (1012)ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต, ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Bitหัวเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Collarท่อเหล็กยาวที่มีผนังหนาและหนัก
ท่อเล็กนี้อยู่ส่วนล่างของก้านเจาะและติดกับหัวเจาะเพื่อเพิ่มน้ำหนักกดทับลงบนหัวเจาะให้สามารถเจาะผ่านชั้นหินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Pipeก้านเจาะ มีลักษณะเป็นท่อยาวและหนัก
ใช้สำหรับหมุนหัวเจาะและให้น้ำโคลน ไหลเวียน แต่ละช่วงมีความยาวประมาณ 30 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Drill shipเรือเจาะที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่บนเรือ สามารถเคลื่อนที่ได้เอง
การยึดตัวเรือให้อยู่กับที่เดิมใช้สมอเรือ แต่ปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้ใบพัดปรับระดับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในการปรับตำแหน่ง ข้อเด่นของ Drill ship คือ สามารถเจาะได้ในบริเวณที่น้ำทะเลลึก (อาจลึกมากกว่า 1,000 เมตร) [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Stringอุปกรณ์ก้านเจาะทั้งชุด, อุปกรณ์ก้านเจาะทั้งชุด
อุปกรณ์ก้านเจาะทั้งชุด ประกอบด้วย Drill pipe, drill collar และ drill bit [ปิโตรเลี่ยม]
Drilling Mudน้ำโคลนสำหรับการเจาะ
เป็นส่วนผสมของโคลน น้ำ และสารเคมีใช้ในขบวนการเจาะเพื่อหล่อลื่นหัวเจาะและช่วยไม่ให้หัวเจาะร้อน นำของเสียจากการเจาะขึ้นมาผิวดิน ป้องกันผนังหลุมเจาะไม่ให้พัง และควบคุมการไหลขึ้นมาของน้ำมัน หรือก๊าซ น้ำโคลนจะไหลเวียนระหว่างก้านเจาะกับผนังหลุมเจาะ จากปากหลุมลงไปก้นหลุมอยู่ตลอดเวลา [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Stem Testการทดสอบหลุมสำรวจหลังจากเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการแล้ว
เพื่อทดสอบว่าชั้นหินนั้นมีน้ำมันหรือก๊าซหรือไม่ หาอัตราการไหลของของไหลในชั้นหินว่ามีลักษณะการไหลอย่างไร ไหลได้มากน้อยขนาดไหน หาความดันดั้งเดิมของชั้นหิน หาคุณสมบัติของชั้นหินที่มีต่อการไหล [ปิโตรเลี่ยม]
Atrial fibrillationเอเทรียล ไฟบริเลชั่น [ตลาดทุน]
Drill and tracticsการฝึกและยุทธวิธี [TU Subject Heading]
Drilling and boringการเจาะ [TU Subject Heading]
Drilling platformsแท่นขุดเจาะ [TU Subject Heading]
Guerrilla warfareสงครามกองโจร [TU Subject Heading]
Guerrillasกองโจร [TU Subject Heading]
Ventricular fibrillationการสั่นของหัวใจห้องล่าง [TU Subject Heading]
Astrocytes, Fibrillaryแอสโตรไซท์ชนิดไฟบริลลารี [การแพทย์]
Atrial Fibrillationหัวใจเต้นผิดปกติ, เอเตรียลฟิบริลเลชัน, การสั่นของหัวใจห้องบน [การแพทย์]
Brill's Diseaseโรคของบริลล์ [การแพทย์]
Canderillaแคนเดอริลลา [การแพทย์]
Defibrillationการช็อคด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Defibrillation, Electricalการใช้ไฟฟ้าช็อค [การแพทย์]
Defibrillatorsเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์,ดีฟิบริลเลเตอร์,อาการกระตุก [การแพทย์]
Drillการทำซ้ำ,การขีด [การแพทย์]
Drill Tipsสว่านสำหรับเจาะ [การแพทย์]
Drill, Buddyการบริหารกายเป็นคู่ [การแพทย์]
Drillsเครื่องมือเจาะกระดูก [การแพทย์]
Fibrillaryไฟบริลลารี [การแพทย์]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]
Fibrillation Potentialไฟบริลเลชั่นโปเทนเชี่ยล [การแพทย์]
Fiebre Amarillaโรคไข้เหลือง [การแพทย์]
Fire Drillsการฝึกหนีไฟ [การแพทย์]
Fire Drills, Schoolการฝึกหนีไฟในโรงเรียน [การแพทย์]
Fluid Thrillการสั่นสะเทือนของสารน้ำการสั่นสะเทือนของของเหลว [การแพทย์]
drillingdrilling, การเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
drilling muddrilling mud, โคลนเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spirillumสไปริลลัม, แบคทีเรียที่เซลล์มีรูปร่างเป็นเกลียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gorillaกอริลล่า [การแพทย์]
Grafting Drillingการเจาะที่กระดูกและใส่กระดูกปลูก [การแพทย์]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Mandrillsแมนดริลล์ [การแพทย์]
Montmorilloniteมอนต์มอริลโลไนต์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defibrillator (n ) เครื่องกระตุ้นหัวใจ
drill bit (n ) ดอกสว่าน
fire drill (n) การซ้อมหนีไฟ
guerrillas (n) กองโจร, กองกำลัง
gürrillas (n) กองกำลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Glasses!Die Brille! Universal Soldier (1992)
Glasses?Brille? The One After the Superbowl: Part 2 (1996)
Four-eyes.Brillenschlange. Hope Floats (1998)
Your glasses?Deine Brille? Matchstick Men (2003)
Glasses.Brille. Da Doggone Daddy-Daughter Dinner Dance (2009)
Or glasses.Oder Brillen. Trial and Error (2013)
I do.Bitte, Marilla. Tightly Knotted to a Similar String (2017)
Thrilling me throughที่น่าตื่นเต้นฉันผ่าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Thrilling me through -So trueที่น่าตื่นเต้นฉันผ่านจริงดังนั้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน The Great Dictator (1940)
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
"Come on, Danny. Hair drill, " she would say.ท่านจะพูดว่า "มา แดนนี่ มาม้วนผมให้ที" Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา" Rebecca (1940)
Those holes that were drilled from the inside.รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน Rebecca (1940)
- All right. I don't have anything brilliant.- ขวาทั้งหมด ฉันไม่ได้มีอะไรที่ยอดเยี่ยม 12 Angry Men (1957)
- Oh, brilliant!- โอ้สดใส! 12 Angry Men (1957)
Brilliant.ยอดเยี่ยม Clue (1985)
Couldn't your drill instructor do something?ทำอะไรกับมันได้หรือไม่ เช่นกระทุ้งรวดเร็วขึ้นไม้เท้า How I Won the War (1967)
It's wonderful to be here, it's certainly a thrillมันคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่ที่นี่ ก็แน่นอนตื่นเต้น Yellow Submarine (1968)
I should dissect the diseased brains of gorillas to find out what went wrong.ฉันจะผ่าสมองวิปริตของกอริลล่า ดูว่าผิดปรกติตรงไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Gorillas are cruel because they're stupid.กอริลล่าเหี้ยมโหดเพราะพวกมันโง่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
If you are caught by the gorillas, you must remember one thing.ถ้ากอริลล่าจับคุณได้จําไว้ข้อนึง Beneath the Planet of the Apes (1970)
What the hell would I have to say to a gorilla?ผมจะพูดกับกอริลล่าทําไม Beneath the Planet of the Apes (1970)
The gorillas, every damned... Look what it comes to.ทั้งกอริลล่า เเละเจ้าพวกนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
"Mere alcohol doesn't thrill me at all.♪ เหล้าที่ไหนทำให้คึกเต้นก็หาไม่ ♪ Blazing Saddles (1974)
Just give me 24 hours to come up with a brilliant idea to save our town.ขอเวลาผม 24 ชม. คิดไอเดียใสๆ Blazing Saddles (1974)
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง Jaws (1975)
Your attention, please. No-frills passengers now arriving.โปรดทราบ ขณะนี้ผู้โดยสารโน-ฟริลส์มาถึงแล้ว Airplane! (1980)
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
You write brilliantly, but you have much to learn about handling men.คุณเขียนได้เยี่ยม แต่คุณต้องเรียนรู้การจูงใจคนอีกมาก Gandhi (1982)
Windows, wheel that defibrillator over here !Clear. ! The Thing (1982)
Brilliantly worked out, Wadsworth.เก่งมากวัดส์เวิร์ท Clue (1985)
when your kiss can no longer pack a thrill nothin'.# When your kiss can no longer pack a thrill # Nothin' Spies Like Us (1985)
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต Spies Like Us (1985)
Every thrill has goneความหวาดหลัวจะหายไป Labyrinth (1986)
Every thrill has goneความหวาดหลัวจะหายไป Labyrinth (1986)
It was beyond brilliant!มันเกินกว่าคำว่าสวยงามไปแล้ว... Mannequin (1987)
They want me to keep doing brilliant windows.เธอต้องการให้ผมทำสิ่งมหัศจรรย์อย่างนั้นอีก คุณต้องช่วยผมนะ Mannequin (1987)
This morning's window is your most brilliant yet.หน้าต่างโชว์เช้านี้ สุดยอดไอเดียจริง ๆ ! Mannequin (1987)
You're brilliant.ฉันว่าฉันไม่ได้ฟัง Big (1988)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
You were brilliant.- คุณลืมแน่ คุณเก่งมาก Punchline (1988)
What do you think? Brilliant?คิดว่าไง ดีมั้ย Punchline (1988)
Did they drill holes in it for bowling?เขาเจาะรูไว้ให้ เล่นโบว์ลิ่งไหม Punchline (1988)
the thrill of the grass.ความเร้าใจบนผืนหญ้า Field of Dreams (1989)
- I was brilliant.- ผมเป็นคนที่ยอดเยี่ยม The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rillAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
rillGorillas cannot use their lips and tongues to speak, but they can communicate with people in other ways.
rillThat's a brilliant idea.
rillOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
rillHundreds of people called or wrote to the Gorilla Foundation.
rillA brilliant future lay before him.
rillThe snow was brilliant in the morning sun.
rillRussell was a brilliant philosopher, but even the simplest practical task was quite beyond him.
rillI am thrilled with my new home.
rillHis story thrilled me with horror.
rillShe held him like mother gorillas hold their babies.
rillSmiling cheerfully, the two began to walk off into their brilliant future.
rillThe thrilling video game took all my attention.
rillOur child seems to be brilliant. Of course, we may be prejudiced.
rillHe was waylaid by a band of guerrillas.
rillIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.
rillRacing car drivers aren't just in it for the prize money but also for the thrill of racing.
rillAll at once she began to shout in a shrill voice.
rillShe lives at the Gorilla Foundation in California.
rillIt's certainly a thrill.
rillKoko is not an ordinary gorilla.
rillThe gorilla was one year old at the time.
rillHe's still fibrillating.
rillHe's thrilled with his new job.
rillEverybody was thrilled by his story.
rillBoth of them are very brilliant.
rillShine on my brilliant soul.
rillIt always thrills me to think of what she'll do next.
rillSome test questions are unfair to gorillas.
rillHow does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?
rillWe had a fire drill yesterday.
rillSuddenly she had a brilliant inspiration.
rillLook at that brilliant star.
rillThe stars were brilliant in the clear night sky.
rillWhat, you having bread again? I see you're still leading the same thrilling dietary life as ever.
rillMr Smith drilled them in English pronunciation.
rillMy cat is thrilled with joy when she gets fish for dinner.
rillNo other student in the class is so brilliant as he is.
rillShe has a brilliant future.
rillThe desert sun grilled him.
rillResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
rillHe gave birth to a brilliant idea.
rillJack's adventures are more amazing than those of the hero in many thriller.
rillThe army was involved in a number of brilliant actions during the battle.
rillThe visit to the circus was a big thrill for the children.
rillEveryone recognized him to be a brilliant pianist.
rillThey intended to drill for oil.
rillDr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
rillThe movie thrilled the entire audience.
rillA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
ระทึกขวัญ[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
หมดภูมิ[V] have no dignity, See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance, Syn. ไม่มีราศี, Ant. มีภูมิ, สง่า, องอาจ, Example: ความขัดสนทางการเงินทำให้เขาหมดภูมิไปได้, Thai definition: หมดความสง่า, ไม่องอาจ, ไม่มีสง่าราศี
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
ระยับ[ADJ] shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
กรี๊ดกร๊าด[ADV] shrilly, Example: เด็กๆ วิ่งเล่นส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดก่อนมารุมล้อมโต๊ะอันเพียบไปด้วยอาหารและขนม, Thai definition: เสียงร้องดัง
จรัส[ADV] brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
เรือง[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
สว่าน[N] drill, See also: gimlet, wimble, Example: ช่างไม้กำลังใช้สว่านเจาะกำแพงเพื่อแขวนตะปู, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะไช
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
สยิว[V] feel a sense of thrilling, See also: feel a spasm of sexual feeling, be overwhelmed with joy, Syn. เสียวซ่าน, Example: เธอรู้สึกสยิวเมื่อเขาแตะต้องเธอ, Thai definition: รู้สึกเสียวอย่างฉับพลันด้วยความกำหนัดเป็นต้น
สอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Ant. เรียน, Example: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai definition: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
หัด[V] practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai definition: ทำให้ชำนาญ
แน่จริง[V] be great, See also: be splendid, be excellent, be terrific, be brilliant, be wonderful, Syn. เก่ง, เจ๋ง, เยี่ยม, Example: ถ้าเจ้าพ่อแน่จริงเจ้าพ่อน่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้
การฝึกฝน[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
เก่ง[ADV] excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
เกร็ด[N] detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย
เกร็ดพงศาวดาร[N] historical anecdote, See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records, Example: บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วว่าข้าพเจ้าชอบเขียนเกร็ดพงศาวดารมากที่สุด เรื่องแรกคือเรื่องพระราชินีนาถวิกตอเรีย, Count unit: เล่ม, ชิ้น, Thai definition: พงศาวดารส่วนย่อย
แหลม[ADJ] piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
อบรม[V] train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ปลั่ง[ADJ] shining, See also: glowing, brilliant, Syn. ผ่องใส, มีน้ำมีนวล, Example: เพชรน้ำงามจะมีประกายสุกปลั่งแวววับ
ฝึก[V] practise, See also: exercise, train, drill, Syn. ฝึกหัด, หัด, ฝึกฝน, Example: เด็กนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งทำสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ, Thai definition: ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ฝึกซ้อม[V] practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ฝึกปรือ[V] drill, See also: be well-trained, be in constant drill, Syn. ฝึกฝน, Example: เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ, Thai definition: ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี
ฝึกฝน[V] train, See also: practise, drill, Syn. ฝึกปรือ, ฝึก, Example: นักวิชาการและนักปฏิบัติการที่ดีจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติเพียงพอ, Thai definition: ขวนขวายหาความรู้ให้ชำนาญ
ฝึกหัด[V] drill, See also: practise, drill, exercise, Syn. ฝึก, Example: ทางโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่ต้องการเข้ามาฝึกหัดในโครงการ, Thai definition: ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ
พรมนิ้ว[V] finger a trill, See also: trill with fingers, give a trill, Syn. รัวนิ้ว, Example: เธอนั่งสงบจิตใจอยู่นิ่งก่อนจะพรมนิ้วลงบนคีย์เปียโน, Thai definition: ประนิ้วรัวที่เครื่องดนตรีบางชนิด มีซอและขลุ่ยเป็นต้น
พรายแสง[V] brilliant, See also: glow, glitter, sparkle, shimmer, Syn. แพรวพราย, พรายแพรว, Example: ต้นไม้สองข้างทางมีหิ่งห้อยวับวาวพรายแสงเหมือนดวงดาว, Thai definition: ส่องแสงแวววาว
พิสุทธิ์[ADJ] clean, See also: bright, brilliant, Syn. สะอาด, สุกใส, วิสุทธิ์
เพชรลูก[N] brilliant diamond, See also: cut diamond, Example: เธอกรายนิ้วซึ่งมีเพชรลูกส่องประกายวูบวาบแสบตาประดับอยู่, Count unit: เม็ด, Thai definition: เพชรที่เจียระไนให้มีเหลี่ยมมุมลักษณะต่างๆ
ไพโรจน์[ADJ] bright, See also: prosperous, brilliant, shining, Syn. รุ่งเรือง, สุกใส, รุ่งโรจน์
ฟอกซัก[V] interrogate, See also: investigate, grill, question, Syn. ซักฟอก, Example: ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ, Thai definition: ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
เปรื่องปราด[ADJ] smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค
เรืองรอง[ADV] brightly, See also: brilliantly, Example: กว่าเขาจะทบทวนอ่านโพยเสร็จ ฟ้าทางทิศตะวันออกเหนือแนวขุนเขาทอดยาวเหยียดก็เริ่มสว่างเรืองรอง, Thai definition: สุกสว่าง
โรจ[ADV] brilliantly, See also: luminously, Syn. โรจน์, รุ่งเรือง, สว่าง, สุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลื่อมพราย[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, brilliant, Example: สร้อยที่คอมีสีเลื่อมพรายงดงามเหมาะสมกับเจ้าหญิงมาก, Thai definition: ที่มีเงาเป็นประกายวูบวาบ
วิธีฝึก[N] drill, See also: exercise, Example: ทางกองทัพมีวิธีฝึกที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากว่าแต่ก่อน, Thai definition: กระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความชำนาญ
วินิต[V] train, See also: drill, practise, exercise, Syn. ฝึกหัด, อบรม, Notes: (บาลี)
วิโรจ[ADJ] bright, See also: illuminating, shinning, brilliant, prosperous, Syn. วิโรจน์, สว่าง, แจ่มใส, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวโรจน์[N] brightness, See also: prosperity, progress, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส, ความสุกใส, Notes: (บาลี)
สไปริลลัม[N] spirillum, Thai definition: แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นเส้นหรือท่อนที่งอไปงอมาหรือบิดเป็นเกลียว, Notes: (อังกฤษ)
อำไพ[ADJ] bright, See also: radiant, brilliant, Syn. สว่าง, สุกใส
โอภาส[N] brightness, See also: brilliance, Thai definition: ความสุกใส, ความเปล่งปลั่ง, Notes: (บาลี)
เอกอุ[ADJ] excellent, See also: best, brilliant, unsurpassed, Syn. เอกอุดม, เลิศ, Thai definition: เอกเป็นเลิศ
สุกใส[ADJ] bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
เสียว[V] feel a thrill of fear, Syn. หวาด, กลัว, หวาดกลัว, เสียวไส้, Example: เสี่ยตุ่นเสียวไปทั้งร่างเมื่อปืนกระบอกกระทัดรัดจ้องเขม็งมา, Thai definition: รู้สึกวาบในหัวใจด้วยความกำหนัด ความกลัว หรือความเจ็บ
ย่าง[ADJ] roasted, See also: grilled, burned, charred, baked, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไป จนหมูย่าง เป็ดย่างไก่ตอน อะไรต่อมิอะไรทุกอย่างได้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
ย่าง[V] roast, See also: barbecue, bake, grill, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: เขาชอบเนื้อที่ไม่ต้องย่างให้สุกนัก, Thai definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black   FR: noir brillant ; de jais
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēng) EN: run a red light ; jump the lights   FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill   
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question   FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
ฝูงเครื่องบิน[n. exp.] (fūng khreūangbin) FR: escadrille [f] ; escadron [m]
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid   FR: clair ; lumineux
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good   FR: radieux ; sans nuage
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
จุใจ[v.] (jujai) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled   FR: être comblé ; être aux anges
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; grilled spiced chicken   FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill   
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuksøm) EN: training ; drill ; practice ; exercise   FR: entraînement [m]
การเจาะ[n.] (kān jǿ) EN: drilling   FR: pénétration [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful   FR: exceller ; briller (fig.)
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ping) EN: toast   FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
ขัดเงา[v.] (khat-ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax   FR: polir ; faire briller ; cirer
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré
เครื่องเจาะกรอฟัน[n.] (khreūang jǿ krø fan) EN: drill   FR: fraise [f]
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang ping) FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang ping khanompang) EN: toaster   FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore   
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
กอริลลา[n.] (kørinlā = kørinlā) EN: gorilla   FR: gorille [m]
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: radiance ; ray of light ; brilliance   
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused   FR: éprouver du désir ; être excité
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing   FR: strident ; perçant
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down   FR: creuser une dent
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) FR: crevette grillée [f]
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high   FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
ลิงกอริลลา[n.] (ling kørillā) EN: gorilla   FR: gorille [m]
ลิงสุครีพ[n.] (ling sukhrīp) EN: gorilla   FR: gorille [m]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
มะอึก[n.] (ma-euk) EN: Solanum ; Bolo maka ; coconilla ; tapirillo ; groseillier-diable ; groseille sauvage   

CMU English Pronouncing Dictionary
RILL    R IH1 L
TRILL    T R IH1 L
PRILL    P R IH1 L
BRILL    B R IH1 L
RILLA    R IH1 L AH0
FRILL    F R IH1 L
CRILL    K R IH1 L
DRILL    D R IH1 L
KRILL    K R IH1 L
GRILL    G R IH1 L
DRILLS    D R IH1 L Z
GRILLO    G R IH1 L OW0
RILL'S    R IH1 L Z
SHRILL    SH R IH1 L
CRILLY    K R IH1 L IY0
THRILL    TH R IH1 L
GRILLS    G R IH1 L Z
FRILLY    F R IH1 L IY0
GRILLE    G R IH1 L
FRILLS    F R IH1 L Z
ORILLA    AO0 R IH1 L AH0
GRILLI    G R IH1 L IY0
TRILLO    T R IH1 L OW0
GORILLA    G ER0 IH1 L AH0
RILLING    R IH1 L IH0 NG
DODRILL    D AA1 D R AH0 L
MURILLO    M AH0 R IH1 L OW0
FERRILL    F EH0 R IY1 L
DRILLED    D R IH1 L D
DRILLER    D R IH1 L ER0
MURRILL    M AO1 R AH0 L
PARILLO    P AA0 R IH1 L OW0
MIRILLA    M IH0 R IH1 L AH0
MYRILLA    M IH0 R IH1 L AH0
BARILLO    B ER0 IH1 L OW0
GRILLED    G R IH1 L D
KURILLA    K ER0 IH1 L AH0
BERRILL    B EH1 R AH0 L
BURRILL    B AO1 R AH0 L
HARRILL    HH AE1 R AH0 L
ZERILLI    Z ER0 IY1 L IY0
MORRILL    M AO0 R IY1 L
GRILLOT    G R IH1 L AH0 T
PERILLO    P ER0 IH1 L OW0
CIRILLO    S IH0 R IH1 L OW0
RUMRILL    R AH1 M R IH2 L
PARRILL    P AE1 R AH0 L
CRILLEY    K R IH1 L IY0
CYRILLA    S IH0 R IH1 L AH0
MERRILL    M EH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rill    (n) (r i1 l)
brill    (n) (b r i1 l)
drill    (v) (d r i1 l)
frill    (n) (f r i1 l)
grill    (v) (g r i1 l)
rills    (n) (r i1 l z)
trill    (v) (t r i1 l)
drills    (v) (d r i1 l z)
frills    (n) (f r i1 l z)
frilly    (j) (f r i1 l ii)
grille    (n) (g r i1 l)
grills    (v) (g r i1 l z)
shrill    (v) (sh r i1 l)
thrill    (v) (th r i1 l)
trills    (v) (t r i1 l z)
Merrill    (n) (m e1 r i l)
drilled    (v) (d r i1 l d)
frilled    (j) (f r i1 l d)
gorilla    (n) (g @1 r i1 l @)
grilled    (v) (g r i1 l d)
grilles    (n) (g r i1 l z)
shrills    (v) (sh r i1 l z)
shrilly    (a) (sh r i1 l ii)
thrills    (v) (th r i1 l z)
trilled    (v) (t r i1 l d)
Cyrillic    (j) (s i1 r i1 l i k)
carillon    (n) (k @1 r i1 l y @ n)
drilling    (v) (d r i1 l i ng)
frillier    (j) (f r i1 l i@ r)
gorillas    (n) (g @1 r i1 l @ z)
grilling    (v) (g r i1 l i ng)
guerilla    (n) (g @1 r i1 l @)
mandrill    (n) (m a1 n d r i l)
perilled    (v) (p e1 r @ l d)
shrilled    (v) (sh r i1 l d)
shriller    (j) (sh r i1 l @ r)
thrilled    (v) (th r i1 l d)
thriller    (n) (th r i1 l @ r)
trilling    (v) (t r i1 l i ng)
trillion    (n) (t r i1 l i@ n)
Lorillard    (n) (l o1 r @ l aa d)
brilliant    (j) (b r i1 l i@ n t)
carillons    (n) (k @1 r i1 l y @ n z)
frilliest    (j) (f r i1 l i i s t)
grillroom    (n) (g r i1 l r uu m)
guerillas    (n) (g @1 r i1 l @ z)
guerrilla    (n) (g @1 r i1 l @)
mandrills    (n) (m a1 n d r i l z)
perilling    (v) (p e1 r @ l i ng)
quadrille    (n) (k w @1 d r i1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Brille(n) |die, pl. Brillen| แว่นตา
brillant(adj) เยี่ยมยอด, ดีมาก เช่น Der Film ist brillant. หนังเรื่องนี่ดีมาก , See also: S. ausgezeichnet, sehr gut,
grillen(vt) |grillte, hat gegrillt, etw.(A)| ปิ้ง, ย่าง (คนเยอรมันชอบจัดปาร์ตี้ปิ้งหรือย่างเนื้อในฤดูร้อน)
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aprikose {f}; Marille {f} [Ös.] [bot.] | Aprikosen {pl}apricot | apricots [Add to Longdo]
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing [Add to Longdo]
Bandenkämpfer {m}guerrilla [Add to Longdo]
Baumwolldrillich {m} | Baumwolldrilliche {pl}denim | denims [Add to Longdo]
Bebrillte {m,f}; Bebrillterfour-eyes [Add to Longdo]
Billiarde {f} | Billiarden {pl}quadrillion; thousand million million | quadrillions [Add to Longdo]
Billion {f}trillion; million million [Add to Longdo]
Bohren {n}boring; drilling [Add to Longdo]
Bohrer {m}drill; driller [Add to Longdo]
Bohrer {m}; Bohrgerät {n}; Bohrmaschine {f}drill [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck [Add to Longdo]
Bohrgestänge {n}drill pipe [Add to Longdo]
Bohrhammer {m}hammer-drill; Hilti [tm] [Add to Longdo]
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrmaschine {f}drilling machine [Add to Longdo]
Bohrmeister {m}drillmaster [Add to Longdo]
Bohrprobe {f}drill test [Add to Longdo]
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template [Add to Longdo]
Bohrschraube {f}drilling screw [Add to Longdo]
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle [Add to Longdo]
Bohrständer {m}drill stand [Add to Longdo]
Bohrturm {m}drilling derrick [Add to Longdo]
Bohrung {f}bore; drill; hole [Add to Longdo]
Bohrung {f} [geol.]drilling [Add to Longdo]
Bohrvorrichtung {f}drilling jig; boring jig [Add to Longdo]
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap [Add to Longdo]
Brillant {m}brilliant [Add to Longdo]
Brillanz {f}splendour [Add to Longdo]
Brillantring {m}brilliant ring; diamond ring [Add to Longdo]
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses [Add to Longdo]
Brille {f}specs [Add to Longdo]
Brille {f} | rahmenlose Brillespectacles | rimless spectacles [Add to Longdo]
Brillenetui {n}spectacle case [Add to Longdo]
Brillenfassung {f}spectacle frame [Add to Longdo]
Brillenglas {n}spectacles glass; ophthalmic lens [Add to Longdo]
Brillenoptik {f}spectacle optics [Add to Longdo]
Brillensteckscheibe {f} [techn.]spectacle blind [Add to Longdo]
Brillenträger {m}spectacle wearer [Add to Longdo]
Brillenträger {m}wearer of glasses [Add to Longdo]
Brustleier {f}breast drill [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Drehbohrgerät {n}rotary drilling implement [Add to Longdo]
Drill {m}; strenge Ausbildung {f}; Exerzieren {n}drill [Add to Longdo]
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Drillschraube {f} [techn.]drill screw [Add to Longdo]
Drillung {f}torsional [Add to Longdo]
mit allem Drum und Dranwith all the frills [Add to Longdo]
Entsetzensschauder {m}thrill of horror; frisson of horror [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
かん高い[かんたかい, kantakai] (adj-i) shrill [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
けらけら[, kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter) [Add to Longdo]
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
ふるえ音;震え音[ふるえおん, furueon] (n) {ling} trill [Add to Longdo]
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille [Add to Longdo]
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille [Add to Longdo]
カリヨン;カリロン[, kariyon ; kariron] (n) carillon (fre [Add to Longdo]
キリル[, kiriru] (n) Cyrillic; (P) [Add to Longdo]
キリル文字[キリルもじ, kiriru moji] (n) Cyrillic character [Add to Longdo]
クメールルージュ[, kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization) [Add to Longdo]
グリル[, guriru] (n) grill; (P) [Add to Longdo]
グリルカバー[, gurirukaba-] (n) {comp} grill cover [Add to Longdo]
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector [Add to Longdo]
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese [Add to Longdo]
ゲリラ[, gerira] (n) guerrilla; (P) [Add to Longdo]
ゲリラ戦[ゲリラせん, gerira sen] (n) guerrilla warfare [Add to Longdo]
ゲリラ兵[ゲリラへい, gerira hei] (n) guerrilla [Add to Longdo]
ゴリラ[, gorira] (n) gorilla; (P) [Add to Longdo]
シガリロ[, shigariro] (n) cigarillo; small cigar [Add to Longdo]
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish [Add to Longdo]
スリラー[, surira-] (n) thriller (movie, story); (P) [Add to Longdo]
スリラー映画[スリラーえいが, surira-eiga] (n) thriller (film) [Add to Longdo]
スリリング[, suriringu] (adj-na,n) thrilling; (P) [Add to Longdo]
スリル[, suriru] (n) thrill; (P) [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill [Add to Longdo]
トリル[, toriru] (n) trill [Add to Longdo]
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine [Add to Longdo]
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P) [Add to Longdo]
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down [Add to Longdo]
ネグリロ;ニグリロ[, neguriro ; niguriro] (n) Negrillo (spa [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill [Add to Longdo]
バンデリリェロ[, bandeririero] (n) banderillero (spa [Add to Longdo]
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans) [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
フリル[, furiru] (n) frill [Add to Longdo]
フリルドシャーク;フリルド・シャーク[, furirudosha-ku ; furirudo . sha-ku] (n) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]
ブリリアンティン[, buririantein] (n) brilliantine [Add to Longdo]
ブリリアント[, buririanto] (n) brilliant [Add to Longdo]
ブリリアントカット[, buririantokatto] (n) brilliant cut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity [Add to Longdo]
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC) [Add to Longdo]
五光十色[wǔ guāng shí sè, ˇ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄙㄜˋ, ] brilliant colors [Add to Longdo]
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] omen; million; million million, trillion [Add to Longdo]
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, ] luster; splendor; radiance; brilliance [Add to Longdo]
光彩夺目[guāng cǎi duó mù, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzling; brilliant [Add to Longdo]
光芒[guāng máng, ㄍㄨㄤ ㄇㄤˊ, ] rays of light; brilliant rays; radiance [Add to Longdo]
光辉[guāng huī, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄟ, / ] radiance; glory; brilliant; magnificent [Add to Longdo]
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ, / ] sad and shrill [Add to Longdo]
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, ] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise [Add to Longdo]
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, ] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy [Add to Longdo]
刘厚总[Liú Hòu zǒng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] Liu Houzong (1904-1949), originally Hunan guerilla leader, rewarded by Chiang Kaishek for killing Xiang Ying 項英|项英 during the 1941 New Fourth Army incident 皖南事变 [Add to Longdo]
卓著[zhuó zhù, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨˋ, ] outstanding; eminent; brilliant [Add to Longdo]
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry) [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] shrill sound; twinkling [Add to Longdo]
大猩猩[dà xīng xīng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ, ] gorilla [Add to Longdo]
大显神通[dà xiǎn shén tōng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥ, / ] (set phrase) to display one's remarkable skill or prowess, give full play to one's brilliant abilities [Add to Longdo]
姹紫嫣红[chà zǐ yān hóng, ㄔㄚˋ ㄗˇ ㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] brilliant purples and reds; beautiful flowers [Add to Longdo]
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, ] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋 [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]
崭亮[zhǎn liàng, ㄓㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] shining; brilliant [Add to Longdo]
崭露头角[zhǎn lù tóu jiǎo, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to reveal outstanding talent (成语 saw); to stand out as conspicuously brilliant [Add to Longdo]
布迪亚[Bù dí yà, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Baudrillard (name) [Add to Longdo]
后起之秀[hòu qǐ zhī xiù, ㄏㄡˋ ㄑㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄡˋ, / ] an up-and coming youngster; new talent; a brilliant younger generation [Add to Longdo]
心房颤动[xīn fáng chàn dòng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ ㄔㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] atrial fibrillation [Add to Longdo]
才华横溢[cái huá héng yì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄥˊ ㄧˋ, / ] brimming over with talent (esp. literary); brilliant [Add to Longdo]
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, ] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging [Add to Longdo]
[cāo, ㄘㄠ, ] to grasp; to hold; to operate; to manage; to control; to steer; to exercise; to drill (practice); to play; to speak (a language) [Add to Longdo]
操典[cāo diǎn, ㄘㄠ ㄉㄧㄢˇ, ] drill book [Add to Longdo]
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, ] drill rules [Add to Longdo]
操练[cāo liàn, ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; practice [Add to Longdo]
操课[cāo kè, ㄘㄠ ㄎㄜˋ, / ] military drill [Add to Longdo]
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] sporting coach; military drill master (in Song times) [Add to Longdo]
整训[zhěng xùn, ㄓㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] to drill troops; to build up and train [Add to Longdo]
[gǎo, ㄍㄠˇ, ] daybreak; bright and brilliant [Add to Longdo]
曲柄钻[qū bǐng zuàn, ㄑㄩ ㄅㄧㄥˇ ㄗㄨㄢˋ, / ] a hand drill with crank handle [Add to Longdo]
步操[bù cāo, ㄅㄨˋ ㄘㄠ, ] foot drill (military, physical exercises etc) [Add to Longdo]
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, ] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr [Add to Longdo]
气锤[qì chuí, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄟˊ, / ] pneumatic drill [Add to Longdo]
[cǐ, ㄘˇ, ] clear; bright and brilliant; swea [Add to Longdo]
波澜起伏[bō lán qǐ fú, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] one climax follows another (of thrilling story) [Add to Longdo]
泰山北斗[Tài shān Běi dǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ, ] a giant among men; lit. as weighty as Mt Tai, as brilliant as the Big Dipper [Add to Longdo]
演武[yǎn wǔ, ㄧㄢˇ ˇ, ] arms drill; to practice martial arts [Add to Longdo]
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; practice [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] brilliant; cauterize [Add to Longdo]
灼见[zhuó jiàn, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] brilliant views [Add to Longdo]
炮钎[pào qiān, ㄆㄠˋ ㄑㄧㄢ, / ] a drill; a hammer drill for boring through rock; same as 釺子|钎子 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] bright; brilliant; luminous [Add to Longdo]
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, ] brilliant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
教練[きょうれん, kyouren] Ausbildung, Exerzieren, Drill [Add to Longdo]
甲高い[かんだかい, kandakai] gellend, schrill [Add to Longdo]
眼鏡[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]
眼鏡[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]
[えい, ei] glaenzend, brilliant, begabt [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] Schulung, Einuebung, Drill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top