Search result for

reunion

(51 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reunion-, *reunion*
Possible hiragana form: れうにおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reunion[N] การกลับมารวมกันใหม่, Syn. get-together
reunion[N] การชุมนุมกัน, Syn. social gathering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reunion(รียู'เนียน) n. การรวมตัวกันใหม่,การชุมนุมกันใหม่,การทำให้สามัคคีกันใหม่,การพบกันใหม่, Syn. remeeting

English-Thai: Nontri Dictionary
reunion(n) การพบกันอีก,การรวมตัวกันใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Calling your parents doesn't mean a family reunion.เรียกพ่อแม่ไม่ได้หมายความว่า เป็นงานครอบครัวสังสันธ์ Emancipation (2008)
- We should have a reunion.- เราน่าจะมารวมกันอีก The Bank Job (2008)
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี Changeling (2008)
"our heroes sealed their reunion with a kiss of timeless passion,สองผู้กล้าประสานการได้กลับมาพบกัน ด้วยจุมพิตแห่งเสน่หา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Uh... We were just planning our high school reunion.นี่เป็นการรวมตัวสมัยไฮส์สคูล Bedtime Stories (2008)
Is so happy you made it to the family reunion picnic.ดีใจที่คุณจัดงานปาร์ตี้รวมญาติ Shut Down (2008)
Dude, after graduation, she'll be gone until like the tenth reunion... if you both even live that long.เพื่อน หลังจากเรียนจบ เธอจะ ไปตามทางของเธอ อาจจะเป็นงานรวมศิษย์เก่าที่จะเจอเธออีก ถ้าพวกนายยังมีชีวิต ได้นานขนาดนั้นนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
-See you at the reunion.-See you at the reunionI Love You, Beth Cooper (2009)
I'm not really gonna wait for the reunion.I'm not really gonna wait for the reunionI Love You, Beth Cooper (2009)
Then one day, it's all reunions and smiles.แล้วอยู่มาวันหนึ่ง,เราก็มาเจอกันใหม่ พร้อมรอยยิ้ม I Agree, It Wasn't Funny (2009)
You--you're gonna skip out on your family reunion?คุณ--คุณจะไม่ไปงานรวมญาติของครอบครัวคุณหรอ? The Grandfather (2009)
Are you sure you don't want to go to your family reunion?คุณแน่ใจนะว่าจะไม่ไปงานรวมญาติของคุณ? The Grandfather (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reunionMe, I'll make it to the class reunion no matter what I have to leave undone.
reunionOur class reunion brought back my dear old school days.
reunionThe other day I attended a class reunion of my elementary school.
reunionThere was a class reunion after 30 years.
reunionThere were twelve of us in all at our class reunion.
reunionWe fixed the date for our class reunion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium   FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f]
การชุมชนกัน[n.] (kān chumchon kan) EN: reunion   
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum nānāchāt) EN: internzational conference [f]   FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phisēt) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réunion spéciale [f]
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum phūtheū hun) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders   FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum sāman) EN: ordinary meeting   FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสาธารณะ[n. exp.] (kān prachum sāthārana) EN: public meeting   FR: réunion publique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REUNION    R IY0 UW1 N Y AH0 N
REUNIONS    R IY0 UW1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reunion    (n) (r ii2 y uu1 n i@ n)
reunions    (n) (r ii2 y uu1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treffen {n} | Treffen {pl}reunion | reunions [Add to Longdo]
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird [Add to Longdo]
Reunionbülbül {m} [ornith.]Reunion Bulbul [Add to Longdo]
Reúnion [geogr.]Reunion (re) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラス会[クラスかい, kurasu kai] (n) class reunion [Add to Longdo]
ブラックバーレッドサージョンフィッシュ;ブラックバーレッドサージャンフィッシュ[, burakkuba-reddosa-jonfisshu ; burakkuba-reddosa-janfisshu] (n) black-barred surgeonfish (Acanthurus polyzona, species of tang known only from Mauritius, Réunion, Madagascar, and the Comoro Islands) [Add to Longdo]
レユニオン[, reyunion] (n) Reunion [Add to Longdo]
レユニオンエンジェルフィッシュ[, reyunion'enjierufisshu] (n) reunion angelfish (Apolemichthys guezei) [Add to Longdo]
懇親会[こんしんかい, konshinkai] (n) friendly reunion; get-together [Add to Longdo]
再会[さいかい, saikai] (n,vs) another meeting; meeting again; reunion; (P) [Add to Longdo]
同期会[どうきかい, doukikai] (n) class reunion [Add to Longdo]
同窓会[どうそうかい, dousoukai] (n) graduate's association; alumni meeting; class reunion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, ] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reunion \Re*un"ion\, n. [Pref. re- + union: cf. F. r['e]union.]
   1. A second union; union formed anew after separation,
    secession, or discord; as, a reunion of parts or particles
    of matter; a reunion of parties or sects.
    [1913 Webster]
 
   2. An assembling of persons who have been separated, as of a
    family, or the members of a disbanded regiment; an
    assembly so composed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reunion
   n 1: a party of former associates who have come together again
   2: the act of coming together again; "monetary unification
     precipitated the reunification of the German state in October
     1990" [syn: {reunion}, {reunification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top