Search result for

resurrect

(58 entries)
(0.4989 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resurrect-, *resurrect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resurrect[VT] ทำให้คืนชีพ, See also: ทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย, Syn. revive
resurrect[VT] นำกลับมาใช้, See also: รื้อฟื้นขื้นมาอีก, Syn. bring back, reinstate
resurrect[VI] กลับมีชีวิตใหม่, See also: ฟื้นคืนชีพ, Syn. revive
resurrection[N] การฟื้นคืน, See also: การกลับสู่สภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resurrect(เรซ'ซะเรคทฺ) vi. คืนชีพ,ฟื้นคืนอีก,กลับมีชีวิตใหม่,vt. ทำให้คืนชีพ,ทำให้กลับมีชีวิตใหม่,ทำให้ฟื้นคืนอีก
resurrection(เรซ'ซะเรคเชิน) n. การคืนชีพ,การกลับมีชีวิตใหม่, See also: Resurrection การคืนชีพของพระเยซูคริสต์,การฟื้นคืนอีก,การกลับสู่สภาพเดิม resurectionary adj. resurrective adj., Syn. revival,renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
resurrect(vt) กลับมีชีวิต,ฟื้นคืนชีพ
resurrection(n) การกลับมีชีวิตใหม่,การฟื้นคืนชีพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I must work and create for the resurrection of my Fatherland.ข้าพเจ้าต้องทำงาน และสรรค์สร้าง เพื่อดินแดนของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
"in union with Him who is the resurrectionเราได้หลอมรวมกับท่าน.. ท่านผู้ซึ่งฟื้นคืนชีวิต The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We got a possible resurrection going on over here.คือมีโอกาสที่จะทำการชุบชีวิต ที่นี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
What the fuck's he saying? you who came into this world so compassionate of me, who went down to the hells, who resurrected amongst the dead, free us from our enemies, have compassion of us.เค้าพูดห่าอะไรของเค้าเนี่ย? .... การช่วยเหลือถูกละทิ้งแล้ว [Rec] 2 (2009)
So persistent was his desire to resurrect his dead mother that he actually dressed in female suits fashioned from human skin.เค้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงในชุดที่ทำจากผิวหนังของคนจริงๆ แต่พอถึงจุดนึง ยีันก็เริ่มไม่พอใจ เนื้อหนังจากศพ Cold Comfort (2009)
And buried with no chance of resurrection.และถูกฝังไปพร้อมโอกาสการฟื้นคืน The Grandfather (2009)
Ryan was determined to resurrect a covert organization of traitor V's.ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคอนคอร์เดีย คุณอยากจะเป็น V (2009)
The one who resurrected me and put you on that airplane.ผู้คืนชีพให้ผม และพาคุณไปอยู่บนเครื่องบินนั่น Good God, Y'All (2009)
We resurrected you, advanced Cyberdyne's work, amended it.เราชุบชีวิตคุณขึ้นมา ปรัับปรุงงานของไซเบอร์ดัน ให้งามยิ่งขึ้น Terminator Salvation (2009)
Its birth and Lilith's resurrection will signify the time of our covenant.\ ด้วยการถือกำเนิดของมันและการคืนชีพของลิลิธ เวลาแห่งพันธสัญญาก็จะมาถึง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The day of the resurrection is upon us.วันของการคืนชีพมาถึงแล้ว Surrogates (2009)
You really believe he was resurrected?เชื่อจริงๆหรือว่าเขาฟื้นคืนชีพ? Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resurrectHe was PK'ed, I resurrected him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รื้อ[V] revive, See also: resurrect, reintroduce, restore, bring back, Syn. หยิบยก, Example: หัวหน้าสั่งให้พวกเรารื้อเรื่องที่ระงับไว้ขึ้นมาอีกครั้ง, Thai definition: เอาขึ้นมาใหม่
รื้อฟื้น[V] resurrect, See also: bring back, renew, revive, reintroduce, Example: ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ รื้อฟื้นภาษาของตนเองขึ้นเป็นภาษาประจำชาติ, Thai definition: เอาขึ้นมาทำใหม่
ฟื้นคืนชีพ[V] resurrect, See also: revive, bring back, Syn. ฟื้นขึ้น, ฟื้นคืนชีวิต, ฟื้น, Example: เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หลังจากที่หมอทำพิธีมานานกว่า 5 ชั่วโมง, Thai definition: ฟื้นจากความตายกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง
คืนชีพ[V] resurrect, See also: resurge, revive, be restored of life, Syn. ฟื้น, Example: การใช้เงินรัฐกว่าหมื่นล้านเพื่อประคับประคองซากศพให้คืนชีพนั้นไม่มีใครเห็นด้วยแน่นอน, Thai definition: ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีก
ชุบชีวิต[V] revive, See also: resurrect, restore, bring someone back to life, Example: ฤาษีตนนี้สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้อีกครั้ง, Thai definition: ทำให้เป็นขึ้น ทำให้มีชีวิตขึ้น
การรื้อ[N] revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūnchīp) EN: resurrect ; revive ; bring back   
คืนชีพ[v.] (kheūnchīp) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life   FR: ressusciter ; revivre
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect   FR: creuser ; excaver
ปลูกผี[v. exp.] (pluk phī) EN: resurrect ; rouse a spirit ; invoke   
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back   FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce   FR: revivre ; renaître
ว่านเปราะหอม [n. exp.] (wān prǿhøm) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily   
ว่านอูด [n. exp.] (wān ūt) EN: Kaempferia galanga ; aromatic ginger ; sand ginger ; resurrection lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESURRECT    R EH2 Z ER0 EH1 K T
RESURRECTED    R EH2 Z ER0 EH1 K T AH0 D
RESURRECTING    R EH2 Z ER0 EH1 K T IH0 NG
RESURRECTION    R EH2 Z ER0 EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resurrect    (v) (r e2 z @ r e1 k t)
resurrects    (v) (r e2 z @ r e1 k t s)
resurrected    (v) (r e2 z @ r e1 k t i d)
resurrecting    (v) (r e2 z @ r e1 k t i ng)
resurrection    (n) (r e2 z @ r e1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
リザレクション[, rizarekushon] (n) resurrection [Add to Longdo]
黄泉帰る[よみじがえる, yomijigaeru] (v4r,vi) (arch) (See 甦る・よみがえる・1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n,vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
再誕[さいたん, saitan] (n) resurrection (of a company or school, etc.) [Add to Longdo]
蘇り[よみがえり, yomigaeri] (n) resurrection; reviving; resuscitation; rehabilitation [Add to Longdo]
復活[ふっかつ, fukkatsu] (n,vs,adj-no) (1) revival (e.g. musical); come-back; (2) restoration; rebirth; resurrection; (P) [Add to Longdo]
[よみがえ, yomigae] (n) resurrection [Add to Longdo]
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P) [Add to Longdo]
甦生;蘇生[そせい, sosei] (n,vs,adj-no) rebirth; resuscitation; rehabilitation; reorganization; reorganisation; regeneration; resurrection; reviving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复活[fù huó, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] resurrection [Add to Longdo]
更生[gēng shēng, ㄍㄥ ㄕㄥ, ] resurrection; rebirth; reinvigorated; rejuvenated; a new lease of life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resurrect \Res`ur*rect"\, v. t. [See {Resurrection}.]
   1. To take from the grave; to disinter. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   2. To reanimate; to restore to life; to bring to view (that
    which was forgotten or lost). [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resurrect
   v 1: cause to become alive again; "raise from the dead";
      "Slavery is already dead, and cannot be resurrected";
      "Upraising ghosts" [syn: {resurrect}, {raise}, {upraise}]
   2: restore from a depressed, inactive, or unused state; "He
     revived this style of opera"; "He resurrected the tango in
     this remote part of Argentina" [syn: {revive}, {resurrect}]
   3: return from the dead; "Christ is risen!"; "The dead are to
     uprise" [syn: {resurrect}, {rise}, {uprise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top