ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

researcher

R IY1 S ER0 CH ER0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -researcher-, *researcher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
researcher[N] นักวิจัย, See also: นักค้นคว้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Researcherนักวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
researchers tend to used[ Researchers tend to used] (adj )

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other day, a young researcher asked me something.วันหนึ่ง นักวิจัยหนุ่มคนหนึ่งได้ถามอะไรบางอย่างกับฉัน Akira (1988)
A top researcher in the field of artificial intelligence.นักวิจัยชั้นแนวหน้าในบรรดาหุ่นทั้งหมด Ghost in the Shell (1995)
Glen Stevens... researcher in the area of leukemia... at Drexel University.เกลน สตีเวนส์ นักวิจัยเพื่อการรักษามะเร็งเม็ดเลีอดขาว แห่งมหาวิทยาลัยเดร็กเซิล Unbreakable (2000)
You're here because you're the best researcher I've got.คุณมาที่นี่ก็เพราะว่า คุณเป็นนักวิจัยที่เยี่ยมที่สุดที่เรามี Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
She was a researcher in the science building.เธอเป็นนักวิจัย/Nในตึกวิทย์ Compulsion (2005)
Now, I needed to map the new route so researchers could find 'em.ผมต้องสร้างแผนที่ใหม่ เพื่อใช้หาพวกมัน Eight Below (2006)
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
he's a scientific researcher from cambridge.เป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์จากเคมบริดจ์ Pilot (2008)
No, but one of my researchers found it in Washington where it's available to anyone who consults the records.ไม่เลย แต่ทีมงานค้นคว้าผมคนหนึ่ง เขาเจอมันในวอร์ชิงตัน ในที่ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าไป ค้นคว้าหาบันทึกได้ Frost/Nixon (2008)
But I can guarantee you it has nothing to do with the fact that you're the most attractive researcher I have ever worked with.แต่ผมรับประกันใด้ว่า มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความจริงที่ว่า คุณเป็นนักวิเคราะห์ที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำงานด้วย Ninja Assassin (2009)
There is a researcher in Seattle who has worked on several prototypes like it.มีนักวิจัยคนหนึ่ง ในเมืองซีแอตเติล คนที่ทำงานอยู่กับ อุปกรณ์ต้นแบบหลายๆอย่างคล้ายกันนี้ Dream Logic (2009)
This is the beginning of a 2600-year journey we're going to take together from the ancient Greeks through Isaac Newton to Niels Bohr to Erwin Schrödinger to the Dutch researchers that Leonard is currently ripping off.งานของเลียวนาร์ดไหม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางกว่า 2600 ปี ซึ่งเรากำลังจะเริ่ม The Gorilla Experiment (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
researcherIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
researcherOctal paid a large grant for the researchers to study the marker.
researcherResearchers announce method of circumventing Windows Vista security features.
researcherResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
researcherResearchers Identify New Receptor Complex in Brain.
researcherThe researcher suggested promising directions for treating the cancer.
researcherThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
researcherTwo of my friends are researchers; one is a linguist, the other a chemist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้วิจัย[N] researcher, Syn. นักวิจัย, Example: ในการศึกษาวิจัยทางภาษาศาสตร์ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ด้วย, Thai definition: บุคคลที่ทำการศึกษา ค้นคว้าทดลองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นักค้นคว้า[N] researcher, Syn. นักวิจัย, Example: บรรดานักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น, Thai definition: ผู้ที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ผู้ค้นคว้า[N] researcher, Example: สรรพคุณของพืชชนิดนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ค้นคว้าเพียงบางกลุ่มเท่านั้นว่าใช้รักษาโรคเอดส์ได้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
นักวิจัย[N] researcher, Example: จำนวนของนักวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับสูงสุด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชำนาญการในการทำวิจัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิจัย[n.] (nakwijai) EN: researcher   FR: chercheur [m]
ผู้คนคว้า[n.] (phūkhonkhwā) EN: researcher   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESEARCHER    R IY1 S ER0 CH ER0
RESEARCHERS    R IY1 S ER0 CH ER0 Z
RESEARCHERS'    R IY1 S ER0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
researcher    (n) rˈɪsˈɜːʳtʃər (r i1 s @@1 ch @ r)
researchers    (n) rˈɪsˈɜːʳtʃəz (r i1 s @@1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship [Add to Longdo]
客員研究員[きゃくいんけんきゅういん, kyakuinkenkyuuin] (n) visiting researcher [Add to Longdo]
研究員[けんきゅういん, kenkyuuin] (n) researcher; lab worker; (P) [Add to Longdo]
研究家[けんきゅうか, kenkyuuka] (n) researcher; student (of); (P) [Add to Longdo]
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) researcher; (P) [Add to Longdo]
実験者[じっけんしゃ, jikkensha] (n) experimenter; researcher [Add to Longdo]
探究者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) investigator; researcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Researcher \Re*search"er\ (-[~e]r), n.
   One who conducts research. In the field of scientific
   research, also called an {investigator} or {scientist}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 researcher
   n 1: a scientist who devotes himself to doing research [syn:
      {research worker}, {researcher}, {investigator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top