ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reportage

R AH0 P AO1 R T IH0 JH   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reportage-, *reportage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reportage[N] การรายงานข่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if it is upon his flimsy recollection that you're hinging your reportage,แต่ถ้าคุณจะเอารายงานข่าวทั้งเรื่อง ไปผูกไว้กับความจำคึร่งๆ กลางๆ ของเขา Rules Don't Apply (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORTAGE    R AH0 P AO1 R T IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reportage    (n) rˌɛpɔːtˈaːʒ (r e2 p oo t aa1 zh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reportage {f} | Reportagen {pl}coverage; report; commentary; reportage | reportages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage [Add to Longdo]
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage [Add to Longdo]
ルポ[, rupo] (n,vs) (abbr) reportage; (P) [Add to Longdo]
ルポライター[, ruporaita-] (n) reportage writer [Add to Longdo]
ルポルタージュ[, ruporuta-ju] (n) reportage (fre [Add to Longdo]
記録文学[きろくぶんがく, kirokubungaku] (n) reportage; documentary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reportage \Re*port"age\ (-[asl]j), n.
   SAme as {Report}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reportage
   n 1: the news as presented by reporters for newspapers or radio
      or television; "they accused the paper of biased coverage
      of race relations" [syn: {coverage}, {reporting},
      {reportage}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Reportage /reːpɔrtaːʒə/ 
  commentary; coverage; report

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top