ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relent

R IH0 L EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relent-, *relent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relent(vi) ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy
relent(vi) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relentless(adj) ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless(adj) ซึ่งไม่หยุดความแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relent(รีเลนทฺ') vi., vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย, บรรเทา, ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften, weaken
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า, ทรหด, บึกบึน, ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม, ไม่อ่อนข้อ, ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant

English-Thai: Nontri Dictionary
relent(vi) อ่อนข้อ, อ่อนลง, บรรเทา, ผ่อนผัน, กรุณา
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ, กระด้าง, ฉกรรจ์, ทรหด, บึกบึน
unrelenting(adj) ใจร้าย, ยึดมั่น, ไม่อ่อนข้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentThe tropical sun glared down relentlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนข้อ(v) yield, See also: relent, submit, capitulate, make a concession, Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม, Example: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ, Thai Definition: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
รส[rot] (n) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang  FR: goût [ m ] ; saveur [ f ] ; parfum [ m ] ; relent [ m ] ; odeur [ f ]
รสชาติ[rotchāt] (n) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)  FR: saveur [ f ] ; goût [ m ] ; relent [ m ] ; appétit [ m ]
ยกโทษ[yok thōt] (v) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate  FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELENT R IH0 L EH1 N T
RELENTED R IH0 L EH1 N T IH0 D
RELENTED R IY0 L EH1 N T IH0 D
RELENTING R IH0 L EH1 N T IH0 NG
RELENTLESS R IH0 L EH1 N T L IH0 S
RELENTED(2) R AH0 L EH1 N AH0 D
RELENTED(3) R IY0 L EH1 N AH0 D
RELENTLESSLY R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relent (v) rˈɪlˈɛnt (r i1 l e1 n t)
relents (v) rˈɪlˈɛnts (r i1 l e1 n t s)
relented (v) rˈɪlˈɛntɪd (r i1 l e1 n t i d)
relenting (v) rˈɪlˈɛntɪŋ (r i1 l e1 n t i ng)
relentless (j) rˈɪlˈɛntləs (r i1 l e1 n t l @ s)
relentlessly (a) rˈɪlˈɛntləsliː (r i1 l e1 n t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na, n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\, v. t.
   1. To slacken; to abate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And oftentimes he would relent his pace. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To soften; to dissolve. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To mollify; to cause to be less harsh or severe. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), v. i. [imp. & p. p. {Relented}; p.
   pr. & vb. n. {Relenting}.] [F. ralentir, fr. L. pref. re- re-
   + ad to + lentus pliant, flexible, slow. See {Lithe}.]
   1. To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to
    melt; to deliquesce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He stirred the coals till relente gan
       The wax again the fire.        --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Salt of tartar] placed in a cellar will . . . begin
       to relent.              --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       When opening buds salute the welcome day,
       And earth, relenting, feels the genial ray. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To become less severe or intense; to become less hard,
    harsh, cruel, or the like; to soften in temper; to become
    more mild and tender; to feel compassion.
    [1913 Webster]
 
       Can you . . . behold
       My sighs and tears, and will not once relent?
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), n.
   Stay; stop; delay. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Nor rested till she came without relent
      Unto the land of Amazons.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relent
   v 1: give in, as to influence or pressure [syn: {yield},
      {relent}, {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top