ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regimen

R EH1 JH AH0 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regimen-, *regimen*
Possible hiragana form: れぎめん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regimen(n) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
regimen(n) กฎเกณฑ์, See also: หลัก, หลักเกณฑ์, Syn. regulation
regimen(n) ระบบการปกครองหรือบริหาร, Syn. regime, government
regiment(n) กรมทหาร, See also: กองทหาร, Syn. army unit
regiment(n) สิ่งของหรือคนเป็นจำนวนมาก
regiment(vt) บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด, Syn. discipline, subjugate
regiment(vt) จัดคนหรือสิ่งของให้เป็นกรมกอง, Syn. institutionalize
regimental(adj) เกี่ยวกับกรมทหาร
regimented(adj) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่, See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด, Syn. disciplined, controlled
regimentation(n) การอยู่ในกฎระเบียบ, Syn. strictness, uniformity, regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regimen(เรจ'จะเมน) n. กฎเกณฑ์, หลัก, กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ , การปกครอง, ระบบการเมือง, รัฐบาล, Syn. rule, government
regiment(เรจ'จะเมินทฺ) n. กรมทหาร, กองทหาร, รัฐบาล vt. จัดเป็นกรมหรือกองทหาร, บริหารอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกหน้า, See also: regimentation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
regimen(n) กฎเกณฑ์, หลัก, ระเบียบบริหาร, การปกครอง
regiment(n) กรมทหาร, กองร้อย, กองทหาร, รัฐบาล
regimental(adj) ประจำกรมทหาร, เกี่ยวกับกองร้อย, ของกรมทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regimenข้อกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regimentationการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
regimenregimen, สภาพอยู่ตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
47 regimen of the infantry was ordered to charge and they committed gyokusai (to all die fighting) gyokusai...?กองทหารราบที่ 47 ได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตี และพวกเขาได้รับมอบหมายให้พลีชีพ Grave of the Fireflys (2005)
And a strict regimen of work and restด้วยหลักเกณฑ์ทั้งการงานและพักกาย Like Stars on Earth (2007)
Of course, it eventually fades, and then you're stuck with every relationship ever, that and the painful regimen of tattoo removal.แน่ล่ะ ในที่สุดมันก็จะจางลง จากนั้นคุณก็จะจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้นไปตลอด มันก็เหมือนความเจ็บปวดจากการลบรอยสัก Sex and Violence (2009)
What now? We're gonna use the port in your chest to continue with your I. L.-2 regimen for now.และเราจะได้ดูแลความก้าวหน้าของโรคต่อ Good Mourning (2009)
On a serious regimen of ant i- psychotic drugs, ให้ยารักษาจิจเภท กับเธออย่างมากมาย The Uncanny Valley (2010)
I'm also planning to begin an exercise regimen designed to strengthen my cardiovascular system.ฉันเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วด้วย เพื่อทำให้ระบบหมุนเวียนหัวใจแข็งแรงขึ้น The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
And then, at bedtime, we do a rigorous skin-sloughing regimen over the phone together.และพอเวลานอน พวกเราก็ทำเสียงริมฝีปาก กระทบกันผ่านโทรศัพท์น่ะ The First Time (2011)
- I was suffering from regimen withdrawal when I tried to upload the box in London.ฉันกำลังทุกข์ทรมาน จากการเลิก เรจิเมน ตอนที่ฉันพยายามที่จะอัพโหลด กล่องนั่นที่ลอนดอน Falling Ash (2011)
I have devised a post-rehab regimen for myself that'll keep me quite busy.ฉันคิดค้นวิธีการรักษาตัวเอง\ หลังการบำบัด ซึ่งจะทำให้ฉันยุ่ง Pilot (2012)
I mean, the regimen screwed with everything else.ผมหมายถึง ยาทำให้สูญเสียทุกอย่าง Consequences (2012)
You will require a strict regimen of medicines and round-the-clock care.เธอจะได้ยาตามแผนการรักษาที่วางไว้ อย่างเคร่งครัดและมีการดูแลตลอดเวลา Dark Cousin (2012)
This is a weight training regimen that they stole from Vocal Adrenaline.นี่เป็นวิธีการเพิ่มน้ำหนักบำบัด ที่พวกนั้นขโมยมาจาก Vocal Adrenaline Sadie Hawkins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regimenThis dog is our regimental mascot.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรม[krom] (n) EN: regiment  FR: régiment [ m ]
กรมทหาร[krom thahān] (n, exp) EN: regiment ; military installation
กรมทหารราบที่ 1[Krom Thahān Rāp Thī Neung] (n, exp) EN: 1st Infantry Regiment ; H.M. the King's Bodyguard
ผิดวินัย[phit winai] (v, exp) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence  FR: enfreindre la discipline
ธงชัยเฉลิมพล[thongchai chaloēm phon] (n, exp) EN: regimental standard
วินัย[winai] (n) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen  FR: discipline [ f ] ; règlement [ m ] ; règles [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REGIMEN R EH1 JH AH0 M AH0 N
REGIMENS R EH1 JH AH0 M AH0 N Z
REGIMENT R EH1 JH AH0 M AH0 N T
REGIMENTS R EH1 JH AH0 M AH0 N T S
REGIMENTAL R EH2 JH AH0 M EH1 N T AH0 L
REGIMENTED R EH1 JH AH0 M EH2 N T IH0 D
REGIMENTATION R EH2 JH AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regimen (n) rˈɛʤɪmən (r e1 jh i m @ n)
regimens (n) rˈɛʤɪmənz (r e1 jh i m @ n z)
regiment (v) rˈɛʤɪmənt (r e1 jh i m @ n t)
regiments (v) rˈɛʤɪmənts (r e1 jh i m @ n t s)
regimental (j) rˌɛʤɪmˈɛntl (r e2 jh i m e1 n t l)
regimented (v) rˈɛʤɪməntɪd (r e1 jh i m @ n t i d)
regimentals (n) rˌɛʤɪmˈɛntlz (r e2 jh i m e1 n t l z)
regimenting (v) rˈɛʤɪməntɪŋ (r e1 jh i m @ n t i ng)
regimentation (n) rˌɛʤɪmɛntˈɛɪʃən (r e2 jh i m e n t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, / ] regiment; round; circular; group; society #917 [Add to Longdo]
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] regimental command; head of a delegation #7,007 [Add to Longdo]
一团[yī tuán, ㄧ ㄊㄨㄢˊ, / ] regiment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regiment { n } | Regimente { pl }regiment | regiments [Add to Longdo]
Regiments...regimental [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
連隊(P);聯隊[れんたい, rentai] (n, adj-no) regiment; (P) #2,502 [Add to Longdo]
結集[けっしゅう, kesshuu] (n, vs) concentration; regimentation; (P) #18,212 [Add to Longdo]
レジメンタルタイ[rejimentarutai] (n) regimental tie [Add to Longdo]
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment [Add to Longdo]
憲兵隊[けんぺいたい, kenpeitai] (n) regiment of military policemen [Add to Longdo]
隊士[たいし, taishi] (n) regimental soldier [Add to Longdo]
美容法[びようほう, biyouhou] (n) beauty regimen; beauty treatment; cosmetic technique [Add to Longdo]
養生[ようじょう;ようせい, youjou ; yousei] (n, vs) (1) hygiene; health care; recuperation; regimen; (2) covering (with a protective material); coating; (vs) (3) to cure (concrete) [Add to Longdo]
養生法[ようじょうほう, youjouhou] (n) regimen [Add to Longdo]
連隊旗[れんたいき, rentaiki] (n) regimental colors; regimental colours [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regimen \Reg"i*men\ (r?j"?*m?n), n. [L. regimen, -inis, fr.
   regere to guide, to rule. See {Right}, and cf. {Regal},
   {R['e]gime}, {Regiment}.]
   1. Orderly government; system of order; adminisration.
    --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. Any regulation or remedy which is intended to produce
    beneficial effects by gradual operation; esp. (Med.), a
    systematic course of diet, etc., pursed with a view to
    improving or preserving the health, or for the purpose of
    attaining some particular effect, as a reduction of flesh;
    -- sometimes used synonymously with {hygiene}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.)
    (a) A syntactical relation between words, as when one
      depends on another and is regulated by it in respect
      to case or mood; government.
    (b) The word or words governed.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regimen
   n 1: (medicine) a systematic plan for therapy (often including
      diet) [syn: {regimen}, {regime}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 regimen
  administration; government

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top