ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refugee camp

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refugee camp-, *refugee camp*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refugee campsศูนย์อพยพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My house is a refugee camp, and my wife has disappeared.บ้านผมกลายเป็นค่ายผู้อพยพ เมียผมหาย... Malèna (2000)
This is not a refugee camp.ที่นี่ไม่ใช่ค่ายลี้ภัย Hotel Rwanda (2004)
I'm overwhelmed at my refugee camp.ผมก็แทบรับไม่ไหวแล้วล่ะ ที่ฐานทัพ Hotel Rwanda (2004)
Most importantly, this cannot be a refugee camp.สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่นี่เป็นค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้ Hotel Rwanda (2004)
She might make it to a refugee camp... if she's lucky.ก็อาจไปถึงค่ายลี้ภัย ถ้าโชคดี The Constant Gardener (2005)
What's with this class, a refugee camp? There's nothing here?โรงเรียนอะไรวะเนี่ย.. Secret (2007)
She will tell him she is proud of him, that she always knew he would be a success even when he was a little boy in the refugee camps.หล่อนภูมิใจในตัวลูกชายมาก แม้ว่าเขาจะเคยเป็นแค่เด็กน้อย ในค่ายผู้อพยพ Body of Lies (2008)
I have seen refugee camps as big as cities, sprawling in the desert.ฉันเคยเห็นค่ายผู้ลี้ภัย ใหญ่พอๆกับเมือง, ตั้งอยู่ในทะเลทราย Home (2009)
And you'll be happy to know we have liberated the refugee camp in Kasanga province.และคุณน่าจะดีใจ ที่เราได้ปล่อยให้ ผู้ลี้ภัยออกจากแค้มใน จ.คาซานกา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It's like a refugee camp experience, so I'm feeling thrill 10,000 points.มันเหมือนประสบการณ์ในค่ายลี้ภัย,\ ฉันรู้สึกตื่นเต้นหมื่นเท่าเลยล่ะ Episode #1.8 (2009)
Get those supplies to the refugee camp...เอาเสบียงนั่นไปยังค่ายผู้ลี้ภัย... Cat and Mouse (2010)
If they're lucky, they'll make it to a refugee camp.พวกเขาก็อาจถูกจัด ให้ไปอยู่ในค่ายผู้อพยพ Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refugee campSanitary conditions in the refugee camps were terrible.
refugee campThe principal cause of death in refugee camps is the lack of nourishment.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难民营[nàn mín yíng, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] refugee camp, #33,830 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収容所[しゅうようじょ, shuuyoujo] (n) internment camp; detention facility; POW camp; refugee camp; (P) [Add to Longdo]
難民キャンプ[なんみんキャンプ, nanmin kyanpu] (n) refugee camp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refugee camp
   n 1: shelter for persons displaced by war or political
      oppression or for religious beliefs [syn: {camp}, {refugee
      camp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top